Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              02. Geodetiska institutets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk informationPDF-versio

Förklaring: Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

Betydelsen av uppdaterade fastighets- och terrängdata och elektroniska informationstjänster i anslutning till dem inom olika samhällsfunktioner ökar i och med de elektrifierade processerna, vilket har som följd att det ställs allt högre krav på det nationella fastighetsdatasystemets och terrängdatasystemets tillförlitlighet och funktionsduglighet.

Skötseln av fastighetsinskrivningsuppgifterna håller på att bli etablerade och under året införs systemet med lagfarts- och inteckningsregister och det elektroniska inskrivningssystemet i anslutning till det. Arbetet med att utveckla det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet, som införs 2014, fortsätter.

Utvecklandet av terrängdatasystemet fortsätter så att tillgängligheten till och användningen av terrängdata inom olika samhällsfunktioner ökar, harmoniseringen av informationsmaterial framskrider och informationssamarbetet mellan olika aktörer fördjupas. I och med att terrängdatan öppnats för avgiftsfri användning och principen om en öppen datapolitik blivit vanligare inom förvaltningen ökar både möjligheterna att använda informationen och de krav som ställs på Lantmäteriverkets information och informationstjänster.

Arbetet fortsätter med det nationella genomförandet av INSPIRE-direktivet, vilket har som mål att effektivisera användningen av geografisk information. I samband med genomförandet av direktivet ordnar Lantmäteriverket stödtjänster för utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information och utvecklar hanteringen av egna datalager samt informationstjänsterna i anslutning till dessa i enlighet med kraven i direktivet. Geodetiska institutet deltar i utvecklandet av den service som genomförandet av INSPIRE-direktivet förutsätter såväl på nationell nivå som på europeisk nivå. Behovet av att utveckla samarbetet vid anskaffningen av flygbildsmaterial och laserskannat material ökar.

Det finns beredskap för flygfotograferingar i samband med skador i naturen.

Verksamhetsförutsättningarna för Geodetiska institutets forskningsstation Metsähovi förbättras alltjämt genom att man moderniserar forskningsstationens apparatur. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet förnyas Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef före 2017.

På grund av strukturutvecklingen inom gårdsbruket finns det fortfarande ett stort behov av och stor efterfrågan på ägoregleringar. Ägoregleringsverksamheten fokuserar på att utveckla fastighetsstrukturen på åkerområden.

Lantmäteriverkets servicenivå förväntas hålla samma nivå i hela landet och behovet av att förenkla administrationen ökar, vilket leder till att Lantmäteriverkets organisation kommer att lättas upp från och med ingången av 2014 genom att man övergår till en riksomfattande verksamhetsmodell i en nivå.

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 052 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras
 • — datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt
 • — fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkartan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade
 • — i fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras
 • — den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet och
 • — utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket:

Effektivitet

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Uppdateringsindexet för terrängdatabasen969697
Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (1.1.2003 = 0), %7580,888,9
Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %2423

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Resurshushållning, styckkostnader   
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet818850850
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²138155158
Produktion och kvalitetsledning    
Mängden prestationer   
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.21 61720 60020 500
— ägoreglering (nyskifte), st.1098
— inskrivningsärenden, st.261 000255 000260 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²45 74849 00047 000
Kvalitetsledning   
Organisationens serviceförmåga   
— tiden för styckningar, mån.6,96,06,0
— fullständigheten i fråga om insamlingen av terrängdata, %989595
Hantering av mänskliga resurser    
Antal anställda, årsverken, sammanlagt1 8381 8901 877

Antalet årsverken minskar med 13 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 126 013127 569125 503
Bruttoinkomster 81 04774 44274 451
Nettoutgifter 44 96653 12751 052
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år26 975  
— överförts till följande år36 595  

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer75 14969 22470 235
— övriga intäkter221-
Intäkter sammanlagt 75 15169 24570 235
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader48 60146 98346 977
— andel av samkostnader24 51522 26624 539
Kostnader sammanlagt 73 11669 24971 516
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 2 035-4-1 281
Kostnadsmotsvarighet, % 10310098
    
Övriga prestationer    
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer4 8824 6203 270
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader2 2372 4411 519
— andel av samkostnader2 0351 9361 590
Kostnader sammanlagt 4 2724 3773 109
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 610243161
Kostnadsmotsvarighet, %114106105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-1 279
Lönejusteringar2 002
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.20)134
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01)14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01)28
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.30.01)1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.10.76)3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)4
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.03)1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.02)30
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03)158
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-226
Projektet KIRVA (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)-3 000
Sammanlagt-2 075

2013 budget51 052 000
2012 II tilläggsb.807 000
2012 budget53 127 000
2011 bokslut54 586 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 628 000 euro.

Anslaget får även användas till Geodetiska institutets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.

Förklaring: Geodetiska institutet har till uppgift att skapa grundläggande förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och den geografiska informationen. Institutet bedriver forskning inom geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigering samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden, och främjar införandet av metoder och apparatur för dessa områden, i synnerhet när det gäller insamlingen och hanteringen av geografisk information. Geodetiska institutets roll som europeiskt forskningsinstitut på området för geografisk information utvecklas så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet.

Geodetiska institutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att

 • — svara för metrologin i anslutning till geografisk information och fungera som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall
 • — utföra riksomfattande geodetiska stommätningar, upprätthålla ett exakt och riksomfattande koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem och förena dessa med grannländernas motsvarande system och internationella system
 • — stödja främjandet av samanvändningen av geografisk information och standardiseringsarbetet på området
 • — utreda nya kartläggningsmetoders användbarhet och exakthet och
 • — utveckla metoder för utnyttjande av positionssatelliter.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), bl.a. genom att man utvecklar metoderna för anskaffning av geografisk information och gemensam användning av den samt genom att man utvecklar gemensamma stödfunktioner för sammanslutningen. Geodetiska institutet deltar i genomförandet av en forskningsstrategi genom det strategiska klustret för spetskompetens CLEEN Ab.

Institutet är huvudman för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi samt, i samarbete med European Satellite Service Provider, EGNOS/RIMS-stationen (Ranging and Integrity Monitoring Station) i Virolahti. Genom verksamheten möjliggörs bl.a. utnyttjandet av Galileo, det framtida europeiska systemet för satellitbaserad positionsbestämning, i hela Finland liksom också deltagandet i arbetet för att utveckla och upprätthålla ett globalt och europeiskt koordinatsystem. Apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi och Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef förnyas åren 2012—2017 så att de motsvarar dagens krav.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet:

Verksamhetens resultat

Tabell över nyckeltal som gäller resultatet av verksamheten åren 2011—2013

 Bruttoutgifter, 1 000 €Bruttoinkomster, 1 000 €Årsv.1)
Resultatområde2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
          
Lednings-, informations- och förvaltningstjänster1 5271 3031 6009  101111
Geodesi och geodynamik1 2952 7702 7502)375250400191919
Geoinformatik och kartografi934835835676375350131414
Fjärranalys och fotogrammetri1 7191 6201 6001 057800750242223
Navigation och positionering657695643314375300101111
Sammanlagt 6 1327 2237 4282 4311 8001 8007677783)

1) I antalet årsverken ingår personal motsvarande 28 årsverken som är anställd med hjälp av extern finansiering eller samfinansiering.

2) Inkluderar 1,5 miljoner euro för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS).

3) Inkluderar ett tillfälligt årsverke.

Funktionell effektivitet

Av Geodetiska institutets utgifter täcks ca 25 % med externa inkomster (samfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet) som fås i form av forskningsfinansiering från såväl Finland som utlandet. Av institutets utgifter täcks ca 75 % med budgetfinansiering som används till skötseln av sådana mätnings-, utvecklings- och forskningsuppgifter som är av nationell betydelse, till upprätthållandet och utvecklandet av institutets kunnande och forskningsapparatur samt till institutets andel vid gemensamma forskningsprojekt.

Institutet fortsätter sitt samarbete med både inhemska och utländska institut i fråga om anskaffningen och användningen av forskningsapparatur. Utöver detta utvecklas forskningsapparaturen så att den blir mera automatisk, och metoderna för insamling av mätdata effektiviseras.

Produktion och kvalitetsledning

Institutet utvecklas som ett europeiskt forskningsinstitut genom samarbete med olika forskningsinstitut inom branschen och med universiteten. Detta gör det möjligt att utveckla institutets kunnande och kvaliteten på institutets arbete på ett konkurrenskraftigt sätt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 6 1327 2237 428
Bruttoinkomster 2 4311 8001 800
Nettoutgifter 3 7015 4235 628
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år201  
— överförts till följande år285  

I bruttoutgifterna ingår 1 500 000 euro såsom den andra posten för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt ett permanent GNSS-nätverk. Kostnadsförslaget för reparationerna är 8 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar180
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar-35
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)60
Sammanlagt205

2013 budget5 628 000
2012 II tilläggsb.101 000
2012 budget5 423 000
2011 bokslut3 785 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiften (24/1981) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana förrättningsutgifter som avses i 207 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 12 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 2,35 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 2,65 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-500
Sammanlagt500

2013 budget5 000 000
2012 budget4 500 000
2011 bokslut7 000 000