Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              02. Geodetiska institutets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 628 000 euro.

Anslaget får även användas till Geodetiska institutets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.

Förklaring: Geodetiska institutet har till uppgift att skapa grundläggande förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och den geografiska informationen. Institutet bedriver forskning inom geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigering samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden, och främjar införandet av metoder och apparatur för dessa områden, i synnerhet när det gäller insamlingen och hanteringen av geografisk information. Geodetiska institutets roll som europeiskt forskningsinstitut på området för geografisk information utvecklas så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet.

Geodetiska institutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att

  • — svara för metrologin i anslutning till geografisk information och fungera som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall
  • — utföra riksomfattande geodetiska stommätningar, upprätthålla ett exakt och riksomfattande koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem och förena dessa med grannländernas motsvarande system och internationella system
  • — stödja främjandet av samanvändningen av geografisk information och standardiseringsarbetet på området
  • — utreda nya kartläggningsmetoders användbarhet och exakthet och
  • — utveckla metoder för utnyttjande av positionssatelliter.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), bl.a. genom att man utvecklar metoderna för anskaffning av geografisk information och gemensam användning av den samt genom att man utvecklar gemensamma stödfunktioner för sammanslutningen. Geodetiska institutet deltar i genomförandet av en forskningsstrategi genom det strategiska klustret för spetskompetens CLEEN Ab.

Institutet är huvudman för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi samt, i samarbete med European Satellite Service Provider, EGNOS/RIMS-stationen (Ranging and Integrity Monitoring Station) i Virolahti. Genom verksamheten möjliggörs bl.a. utnyttjandet av Galileo, det framtida europeiska systemet för satellitbaserad positionsbestämning, i hela Finland liksom också deltagandet i arbetet för att utveckla och upprätthålla ett globalt och europeiskt koordinatsystem. Apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi och Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef förnyas åren 2012—2017 så att de motsvarar dagens krav.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet:

Verksamhetens resultat

Tabell över nyckeltal som gäller resultatet av verksamheten åren 2011—2013

 Bruttoutgifter, 1 000 €Bruttoinkomster, 1 000 €Årsv.1)
Resultatområde2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
2011
Utfall
2012
Uppskattning
2013
Uppskattning
          
Lednings-, informations- och förvaltningstjänster1 5271 3031 6009  101111
Geodesi och geodynamik1 2952 7702 7502)375250400191919
Geoinformatik och kartografi934835835676375350131414
Fjärranalys och fotogrammetri1 7191 6201 6001 057800750242223
Navigation och positionering657695643314375300101111
Sammanlagt 6 1327 2237 4282 4311 8001 8007677783)

1) I antalet årsverken ingår personal motsvarande 28 årsverken som är anställd med hjälp av extern finansiering eller samfinansiering.

2) Inkluderar 1,5 miljoner euro för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS).

3) Inkluderar ett tillfälligt årsverke.

Funktionell effektivitet

Av Geodetiska institutets utgifter täcks ca 25 % med externa inkomster (samfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet) som fås i form av forskningsfinansiering från såväl Finland som utlandet. Av institutets utgifter täcks ca 75 % med budgetfinansiering som används till skötseln av sådana mätnings-, utvecklings- och forskningsuppgifter som är av nationell betydelse, till upprätthållandet och utvecklandet av institutets kunnande och forskningsapparatur samt till institutets andel vid gemensamma forskningsprojekt.

Institutet fortsätter sitt samarbete med både inhemska och utländska institut i fråga om anskaffningen och användningen av forskningsapparatur. Utöver detta utvecklas forskningsapparaturen så att den blir mera automatisk, och metoderna för insamling av mätdata effektiviseras.

Produktion och kvalitetsledning

Institutet utvecklas som ett europeiskt forskningsinstitut genom samarbete med olika forskningsinstitut inom branschen och med universiteten. Detta gör det möjligt att utveckla institutets kunnande och kvaliteten på institutets arbete på ett konkurrenskraftigt sätt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 6 1327 2237 428
Bruttoinkomster 2 4311 8001 800
Nettoutgifter 3 7015 4235 628
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år201  
— överförts till följande år285  

I bruttoutgifterna ingår 1 500 000 euro såsom den andra posten för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt ett permanent GNSS-nätverk. Kostnadsförslaget för reparationerna är 8 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar180
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar-35
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)60
Sammanlagt205

2013 budget5 628 000
2012 II tilläggsb.101 000
2012 budget5 423 000
2011 bokslut3 785 000