Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              02. Geodetiska institutets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 052 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras
  • — datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt
  • — fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkartan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade
  • — i fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras
  • — den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet och
  • — utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket:

Effektivitet

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Uppdateringsindexet för terrängdatabasen969697
Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (1.1.2003 = 0), %7580,888,9
Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %2423

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Resurshushållning, styckkostnader   
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet818850850
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²138155158
Produktion och kvalitetsledning    
Mängden prestationer   
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.21 61720 60020 500
— ägoreglering (nyskifte), st.1098
— inskrivningsärenden, st.261 000255 000260 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²45 74849 00047 000
Kvalitetsledning   
Organisationens serviceförmåga   
— tiden för styckningar, mån.6,96,06,0
— fullständigheten i fråga om insamlingen av terrängdata, %989595
Hantering av mänskliga resurser    
Antal anställda, årsverken, sammanlagt1 8381 8901 877

Antalet årsverken minskar med 13 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 126 013127 569125 503
Bruttoinkomster 81 04774 44274 451
Nettoutgifter 44 96653 12751 052
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år26 975  
— överförts till följande år36 595  

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer75 14969 22470 235
— övriga intäkter221-
Intäkter sammanlagt 75 15169 24570 235
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader48 60146 98346 977
— andel av samkostnader24 51522 26624 539
Kostnader sammanlagt 73 11669 24971 516
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 2 035-4-1 281
Kostnadsmotsvarighet, % 10310098
    
Övriga prestationer    
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer4 8824 6203 270
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader2 2372 4411 519
— andel av samkostnader2 0351 9361 590
Kostnader sammanlagt 4 2724 3773 109
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 610243161
Kostnadsmotsvarighet, %114106105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-1 279
Lönejusteringar2 002
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.20)134
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01)14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01)28
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.30.01)1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.10.76)3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)4
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.03)1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.02)30
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03)158
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-226
Projektet KIRVA (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)-3 000
Sammanlagt-2 075

2013 budget51 052 000
2012 II tilläggsb.807 000
2012 budget53 127 000
2011 bokslut54 586 000