Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

63. ForststyrelsenPDF-versio

1. Ändringar i grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,6 miljoner euro. I detta belopp ingår som minskning en överföring av tillgångar till ett värde av 0,9 euro från grundkapitalet till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna och en korrigering av affärsverksamhetens grundkapital till ett värde av 1,1 miljoner euro samt som ökning sammanlagt 0,4 miljoner euro i form av förändringar som ökar värdet på grundkapitalet.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen.

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

Forststyrelsen kan år 2013 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2013 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2013 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 69 miljoner euro.

5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.

Förklaring:

Affärsverksamhet

Grundkapitalet uppgick i början av 2012 till 2 547,4 miljoner euro. Under 2012 beräknas det minska med 9,3 miljoner euro och i slutet av 2012 vara 2 538,1 miljoner euro. Det föreslås att grundkapitalet 2013 sänks med sammanlagt 1,6 miljoner euro. Det föreslås att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som nettoeffekt av ändringarna i markanvändningen och korrigering av ett fel i den ingående balansräkningen till ett värde av 0,9 miljoner euro. Dessutom föreslås att värdet av grundkapitalet sänks med 1,1 miljoner euro till följd av en korrigering av värdet på affärsverksamhetens tillgångar. Samtidigt föreslås att grundkapitalet höjs med 0,4 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittning, arv som tillfaller staten och andra ändringar.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.

Beslut om i vilken utsträckning de samhälleliga förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2013 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 107,8 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 107,8 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,4 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2014 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå målet för intäktsföringen minskar Forststyrelsen investeringarna för förvärv av ekonomiskog, ökar försäljningen av mark och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2013.

Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 343,9 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 378,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 15 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov samt väg-, mark- och vattenbyggnadsprojekt. Forststyrelsen har inte för avsikt att öka mängden ekonomiskog. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.

Forststyrelsens dotterbolag är Siemen Forelia Oy som bedriver fröproduktion, Fin Forelia Oy som bedriver plantproduktion, Morenia Oy som bedriver affärsverksamhet kring stenmaterial och Metsähallitus Holding Oy. Dotterbolagens beräknade omsättning 2013 med beaktande av koncernens interna poster är 39,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära planen kan Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 20 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av förpliktelserna.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

 2011
utfall
Affärsverk
Koncern2012
prognos
Affärsverk
Koncern2013
budgetprop.
Affärsverk
Koncern
       
Omsättning, mn €335,6369,0331,4364,8343,9378,7
— förändring, %  -1,3-1,13,83,8
Driftsbidrag, %343235333432
Rörelsevinst/förlust, mn €111,0113,0113,8114,9114,9116,6
Räkenskapsperiodens resultat, mn €101,7103,8105,0105,3107,8107,8
— % av omsättningen302832293128
— % av grundkapitalet4,04,14,14,14,24,2
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €96,41) 110,01) 120,02) 
Avkastning på investerat kapital, %3)4,14,24,34,34,44,4
Investeringar, % av omsättningen654444
Soliditet, %999899989998
Balansomslutning, mn €2 7142 7252 7002 7122 6862 699
Antal anställda i genomsnitt (årsverken)1 1811 3461 1751 3401 1691 334

1) Intäktsföring som statrådet fastställt.

2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2013 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2012.

3) Avkastningsprocenten på investerat kapital i affärsverket 2013 inbegriper dividender från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

 2011
utfall
2012
prognos
2013
budgetprop.
    
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment    
13.05.01 Intäktsföring av vinst96,427110,000120,000
Sammanlagt 96,427110,000120,000
    
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna    
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter5,8155,7316,373
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 5,8155,7316,373
    
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter26,63227,83227,284
35.10.63 Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1)0,5924,2002,000
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 27,22432,03229,284
    
Sammanlagt (JSM och MM) 33,03937,76335,657

1) Forststyrelsens andel.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

 2011
utfall
2012
prognos
2013
budgetprop.
    
Finansiering 1)    
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50)6 6386 1196 373
Miljöministeriet (35.10.52)26 63231 73427 284
Miljöministeriet (35.10.63)5924 2002 000
Miljöministeriet (35.10.22)-100100
Finansiering från andra ministerier3 7801 9381 500
Övrig statlig budgetfinansiering585520550
Finansiering från Europeiska unionen3 3515 2115 000
Utgifter som betalats genom intern finansiering8 1518 9278 826
Annan finansiering2 0102 0502 000
Sammanlagt 51 73960 79953 633
    
Utgifter    
Löneutgifter22 19226 24926 705
Övriga konsumtionsutgifter24 30527 55024 028
Anskaffning av jordområden6164 0001 900
Övriga investeringar4 6263 0001 000
Sammanlagt 51 73960 79953 633

1) I de finansiella posterna 2011 och 2012 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

 2011
utfall
2012
prognos
2013
budgetprop.
    
Intäkter (1 000 euro)    
Avgiftsbelagd verksamhet9 1018 9278 826
Andra intäkter4 5667 2617 000
Intäkter sammanlagt13 66816 18815 826
    
Kostnader (1 000 euro)    
Personalkostnader23 07325 00325 506
Andra kostnader27 28628 79625 227
Kostnader sammanlagt50 35953 79950 733
Finansiering ur statsbudgeten38 76340 41157 907
    
Överskott/Underskott 2 0722 8001 000
    
Personal (årsverken)482520520
— varav tjänstemän (årsverken)636465

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 373 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå
  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — förutsättningarna för turism och rekreation i statsägda strövområden och andra specialområden främjas och områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs och
  • — jakt- och fiskeövervakningen utvecklas, fördelningen av resurserna stärks och övervakningens synlighet förbättras.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 040 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 080 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro och övriga inkomster 260 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2011
utfall
2012
prognos
2013
budgetprop.
    
Användning av naturen för rekreation    
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)4,3>= 4>= 4
Besök i statsägda strövområden356 000350 000355 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)833 000865 000950 000
    
Vildmarksärenden    
Jakttillstånd (st.)45 22540 00042 000
Fisketillstånd (st.)74 02485 00075 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden3 4373 5003 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5)3,73,73,7

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation4 173 000
Vildmarksärenden1 690 000
Övriga uppgifter510 000
Sammanlagt 6 373 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)500
Lönejusteringar142
Sammanlagt642

2013 budget6 373 000
2012 II tilläggsb.78 000
2012 budget5 731 000
2011 bokslut5 815 000