Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 373 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå
  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — förutsättningarna för turism och rekreation i statsägda strövområden och andra specialområden främjas och områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs och
  • — jakt- och fiskeövervakningen utvecklas, fördelningen av resurserna stärks och övervakningens synlighet förbättras.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 040 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 080 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro och övriga inkomster 260 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2011
utfall
2012
prognos
2013
budgetprop.
    
Användning av naturen för rekreation    
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)4,3>= 4>= 4
Besök i statsägda strövområden356 000350 000355 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)833 000865 000950 000
    
Vildmarksärenden    
Jakttillstånd (st.)45 22540 00042 000
Fisketillstånd (st.)74 02485 00075 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden3 4373 5003 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5)3,73,73,7

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation4 173 000
Vildmarksärenden1 690 000
Övriga uppgifter510 000
Sammanlagt 6 373 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)500
Lönejusteringar142
Sammanlagt642

2013 budget6 373 000
2012 II tilläggsb.78 000
2012 budget5 731 000
2011 bokslut5 815 000