Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. SkogsbrukPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

Skogsbranschen i Finland är inne i en betydande förändringsperiod. Förädlingsvärdet och värdet på exporten inom massa- och pappersindustrin har följt en nedåtgående trend under 2000-talet. Likaså har skogsbranschens andel av bruttonationalprodukten och skogsindustrins investeringskvot sjunkit. Bakom utvecklingen ligger förändringarna i skogsindustrins verksamhetsmiljö, där de globala trenderna framhävs: integrationen i världsekonomin, ökad elektronisk kommunikation, klimat- och energifrågorna, accentueringen av naturtillgångarnas strategiska betydelse, tryggandet av mångfalden i skogarna, ökad diversifiering när det gäller skogsägarnas värderingar och mål, en mer serviceinriktad skogssektor samt internationella överenskommelsers och EU-politikens starkare inverkan.

Finlands nationella skogsprogram 2015, där riktlinjerna för åtgärderna inom skogssektorn dras upp, reviderades år 2010 på grund av förändringarna i verksamhetsmiljön och strukturförändringarna inom sektorn. I det reviderade programmet lyfter man fram nödvändigheten av en reform av sektorn, men samtidigt också de många möjligheter och tillväxtutsikter för produkter och tjänster inom skogsbranschen som förändringarna av verksamhetsmiljön och trä såsom förnybar råvara öppnar.

Skogsbranschen i Finland har många tillväxtmöjligheter. Finland har en stor virkesreserv som alltjämt växer. Trädbeståndets årliga tillväxtmål på 100 miljoner kubikmeter har uppnåtts och tillväxtnivån gör det möjligt att öka antalet avverkningar på ett hållbart sätt med 10—15 miljoner kubikmeter per år. En ökad inhemsk användning av trä förutsätter dock att det görs investeringar i den träanvändande industrin.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

Genomförandet av det nationella skogsprogrammet fortsätter. I enlighet med programmet ska skogsbranschen utvecklas till en föregångare inom bioekonomi, varvid de skogsbaserade näringar ska vara konkurrenskraftiga och lönsamma samt skogsnaturens biologiska mångfald och de övriga miljöfördelarna starka. Finlands skogscentral, som inledde sin verksamhet 2012, har som riksomfattande utvecklings- och verkställighetsorganisation inom skogsbruket en central roll vid genomförandet av programmet. De regionala skogsprogrammen, som blev färdiga 2011, stöder genomförandet av programmet.

Statlig stödfinansiering riktas till främjande av skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringsarbeten och energiutvinning från klenträd. Av det disponibla anslaget på 79,7 miljoner euro används 61,7 miljoner euro för främjande av skogsvård och grundläggande skogsförbättring i privata skogar och 18,0 miljoner euro för främjande av energiutvinning från klenträd. Stödfinansieringen kvarstår i sin helhet på samma nivå som föregående år.

Statens finansiering för arbeten som tryggar virkesproduktionens uthållighet och för främjande av energiutvinningen från klenträd (moment 30.60.44, 30.60.47 ja 30.60.83)

Arbetsslag2012
Beräknad användning
mn €
2013
Beräknad användning
mn €
   
30.60.44 och 30.60.83   
Vård av ungskog18,223,3
Uttag och flisning av energived5,0-
Skogsförnyelse och annan skogsvård14,213,5
Byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning10,110,7
Planering, verkställighetsutredningar, utveckling14,914,2
30.60.47   
Främjande av energiutvinningen från klenträd17,01)18,0
Sammanlagt 79,479,7

1) I budgeten för 2012 ingick 17 miljoner euro för energistöd för klenträd, varav 9,75 miljoner euro var ett anslag som överförts från 2011.

Staten stöder sådana skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringsarbeten i privata skogar som ur samhällets synvinkel är viktiga med tanke på tryggandet av virkesproduktionens uthållighet. Genom dem tryggar man en god tillväxt i skogarna och tillgången på träråvara av hög kvalitet i framtiden. För att klimatförändringen ska bromsas upp och användningen av förnybar energi öka krävs det att virkesproduktionen är på så hög nivå som möjligt.

Ikraftträdandet av systemet med energistöd för klenträd har fördröjts på grund av Europeiska kommissionens notifieringsbehandling. I stödsystemet görs de ändringar som kommissionen förutsätter och avsikten är att stödsystemet enligt lagen om energistöd för klenträd ska träda i kraft så snart som möjligt under 2013. Genom att öka energiutvinningen från klenträd tryggas bränsletillgången för de värme- och energikraftverk som använder skogsflis och främjas uppnåendet av de mål som ställts på användningen av förnybar energi. Man följer vilka verkningar systemet med energistöd för klenträd har på energiutvinningen från trä och marknaden för råvirke.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med miljömyndigheterna och övriga samarbetspartner.

Skogslagen revideras i syfte att stödja den alltmer diversifierade användningen av skogen. I samband med detta revideras också skogsvårdsrekommendationerna. Den reviderade skogslagen ska bättre än för närvarande beakta skogsägarnas varierande syften. Samtidigt ökas skogsägarnas beslutanderätt när det gäller skötseln av de egna skogstillgångarna.

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 302 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Förklaring: Skogsforskningsinstitutet (Metla) hhar till uppgift att genom forskning främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. Metla producerar, inhämtar och förmedlar högklassig vetenskaplig information om skogsnaturen och olika former av skogsnyttjande samt om skogstillgångarna och utnyttjandet samt tryggandet av dem, till stöd för beslutsfattandet i samhället och i syfte att främja samhällets välstånd. Metla utövar tillämpad forskning, grundforskning som stöder den tillämpade forskningen, utvecklar forskningssamarbetet inom skogssektorn och främjar utnyttjandet av forskningsrön, sörjer för de myndighetsuppgifter som hör till institutet och deltar i den verksamhet som bedrivs vid strategiska kluster för spetskompetens. Metlas verksamhet är kundorienterad och problemcentrerad. Resurserna inriktas på forskning samt på överföring av information och teknologi. Verksamheten utgår från personalens yrkesskicklighet och sakkunskap samt ett mångsidigt nationellt och internationellt samarbete.

Metla stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att producera information och kunskap i syfte att

  • — främja den skogsbaserade bioekonomin
  • — förbättra skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft
  • — öka användningen av träbaserad energi och trä, i synnerhet träbyggande, samt
  • — öka skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden.

Metla genomför de åtgärder som institutet ålagts i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008—2016 (METSO) och deltar i genomförandet av Finlands nationella skogsprogram 2015 (KMO).

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Skogsforskningsinstitutet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Bruttoomkostnaderna, inkomsterna och årsverkena åren 2011—2013 beräknas fördela sig som följer (mn euro)

ProcessBruttoutgifter
2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
Årsv.1)
2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
Inkomster
2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
          
Forsknings- och utvecklingstjänster samt överföring av information och teknologi27,924,027,04283853776,44,46,5
Avgiftsbelagda forskningstjänster1,11,31,52021212,51,92,0
Myndighetstjänster5,75,65,61019490   
Strategisk ledning4,43,74,0463144   
Stödfunktioner för forskningen1,31,31,0222015   
Interna tjänster13,114,214,29490851,00,50,5
Sammanlagt 53,550,153,37112)6413)6323)9,96,89,0

1) Inbegriper 10 årsverken för genomförande av METSO-handlingsplanen.

2) Inbegriper 21 årsverken för dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern.

3) I kvoterna för 2012 och 2013 har inte beaktats dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern (effekt ca 20 årsverken).

I syfte att förbättra de samhälleliga effekterna och som stöd för förvaltningsområdets och näringarnas informationsbehov riktas Metlas forsknings- och utvecklingstjänster samt överföringen av information och teknologi så att de stöder utvecklandet av näringen och beredningen av skogspolitiken. Metla deltar i genomförandet av en forskningsstrategi för ett skogskluster och energi- och miljökluster via strategiska kluster för spetskompetens - Metsäklusteri Oy och CLEEN Ab. Produktifieringen och marknadsföringen av forskningsresultat effektiviseras.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln

  • — inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
  • — deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.

Man fortsätter att utveckla Metlas laboratoriefunktioner i syfte att rationalisera funktionerna och förbättra kostnadseffektiviteten. Ibruktagandet av informations- och kommunikationsteknik (ICT) effektiviseras.

Metla utvecklar sitt nätverk av verksamhetsställen utgående från den plan som utarbetats 2012.

Metla förbereder sig för en flytt av stabsuppgifterna till Joensuu vid ingången av 2014 i enlighet med statsrådets principbeslut (20.10.2011).

De produktivitetsfrämjande åtgärder som överenskommits för 2013 genomförs.

Resultatmålet för den avgiftsbelagda verksamheten är 2,0 miljoner euro.

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Kostnader för forskningsverksamheten/forskare, årsv., 1 000 euro138140140
Totala kostnader för forskningsverksamheten/publikation, 1 000 euro575353
Produktion inom forskningsverksamheten/forskare, årsv., st.1,31,11,1
Prestationer inom överföring av information och teknologi/forskare, årsv., st.4,34,84,8
Andel forskare av alla anställda, %454646
Produktion och kvalitetsledning

Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Fackgranskade vetenskapliga artiklar224260260
Icke-fackgranskade vetenskapliga artiklar336100100
Överföring av information och teknologi samt sakkunnigtjänster1 4811 6401 640

Måtten för uppföljningen av prestationerna är i tillämpliga delar gemensamma för forskningsinstituten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 53 54750 12553 302
Bruttoinkomster 9 9296 7609 000
Nettoutgifter 43 61843 36544 302
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år4 645  
— överförts till följande år4 059  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten    
— finansiering från andra statliga ämbetsverk4 6012 9004 400
— finansiering från EU757500600
— annan finansiering utanför statsförvaltningen2 4062 0002 000
Intäkter sammanlagt 7 7645 4007 000
    
Totala kostnader för projekt 13 13610 80014 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -5 372-5 400-7 000
Självfinansieringsandel, % 415050

Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med 9 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats.

Som inkomster har beaktats alla inkomster som inflyter av Skogsforskningsinstitutets verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring500
Lönejusteringar1 592
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)610
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-1 015
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-750
Sammanlagt937

2013 budget44 302 000
2012 II tilläggsb.903 000
2012 budget43 365 000
2011 bokslut43 032 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring200
Sammanlagt200

2013 budget600 000
2012 budget400 000
2011 bokslut621 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 45 458 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in information om skogstillgångar på ett ca 1,5 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal med 50 årsverken år 2013.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2013 preliminärt upp följande mål för den verksamhet vid Finlands skogscentral som finansieras med statsbidrag (statsunderstödsverksamheten):

Resultatmål för Finlands skogscentral

 2012
resultatmål
2013
resultatmål
   
1. Ekonomimål   
Kostnader för behandling och tillsyn enligt skogslagen per anmälan om användning av skog, €under 63under 60
Kostnader för behandling och tillsyn enligt finansieringslagen per finansieringsbeslut, €under 110under 100
Kostnader för upprätthållande av regional information om skogstillgångarna, €/haunder 15under 12
Underhållskostnader för elektroniska tjänster/registrerad användare-under 50
2. Prestationsmål   
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha1 200 0001 400 000
Antal kundkontakter, st.85 000105 000
3. Kvalitetsmål   
Andel plantbestånd, av alla anlagda plantbestånd, som överensstämmer med rekommendationerna om god skogsskötsel, %8585
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %minst 90minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandethögst 4högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %6063

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

 2012
kostnader
årsv.2013
kostnader
årsv.
     
Finansierings- och kontrollverksamhet14,020113,3193
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna22,924420,7232
Sakkunnigtjänster19,118118,5151
Elektroniska tjänster1,0151,015
Sammanlagt 57,064153,5591

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Lönejusteringar532
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring till moment 30.01.03)-100
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Överföring från moment 30.60.451 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-50 årsv.)-2 912
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar3 000
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar-1 728
Sammanlagt-2 208

2013 budget45 458 000
2012 II tilläggsb.1 686 000
2012 budget47 666 000
2011 bokslut49 319 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)

2) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av oväntade skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

3) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen.

Förklaring: Av anslaget beräknas 30 000 euro åtgå till betalning av utgifter som föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen, medan 70 000 euro beräknas åtgå till betalning av andra utgifter.


2013 budget100 000
2012 II tilläggsb.120 000
2012 budget100 000
2011 bokslut94 421

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 61 480 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag för det i lagen avsedda stödet för uttag av energived genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas, och till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)

2) till statsunderstöd för försöks- och utredningsverksamhet och till konsumtionsutgifter, högst 300 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro i fråga om de arbetsslag som förutsätter plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat målen beträffande skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringar och en ökad användning av träbaserad energi enligt Finlands nationella skogsprogram 2015, som har reviderats, och den långsiktiga klimat- och energistrategin. Vid dimensioneringen har också beaktats att energiutvinningen från klenträd i fortsättningen främjas med stöd som beviljas under moment 30.60.47.

Den fullmakt som beviljats under momentet används endast för stödbeslut i fråga om arbetsslag som förutsätter en plan. De arbetsslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) är skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, iståndsättningsdikning (vård av torvmarksskog) och byggande av skogsvägar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 700 årsv.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m. 2013
       
Förbindelser som ingåtts före 201318,2010,146,622,501,3038,76
Förbindelser år 201313,006,003,002,001,0025,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka, energived m.m.29,98     
Försöks- och utredningsverksamhet0,30     
Sammanlagt 61,4816,149,624,502,30 

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-2 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet1 250
Sammanlagt-750

2013 budget61 480 000
2012 I tilläggsb.5 000 000
2012 budget62 230 000
2011 bokslut82 263 010

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna

2) till betalning av utgifter som föranleds av riksomfattande projekt och åtgärder som stöder vården av skogsnatur och bevarandet av den biologiska mångfalden i skogarna och som jord- och skogsbruksministeriet särskilt fastställer.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter och utgifter som föranleds av avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för tidsbestämda uppgifter samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Miljöstöd4 577 000
Projekt för vård av skogsnaturen1 500 000
Riksomfattande projekt450 000
Sammanlagt 6 527 000

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 715 hektar stort område (2012 års mål 6 500 hektar).

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 1 000 000 euro som överföring till momentet för statsbidrag till Finlands skogscentral 30.60.42. Efter överföringen finansieras planeringen av projekt för vård av skogsnatur och beredningen av miljöstödsavtal av anslaget under moment 30.60.42.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland är inte längre i kraft 2013. Därför har i anslaget såsom tillägg beaktats 202 000 euro som överföring från moment 32.50.(63).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 32.50.(63)202
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Överföring till moment 30.60.42-1 000
Sammanlagt-1 798

2013 budget6 527 000
2012 II tilläggsb.-1 000 000
2012 budget8 325 000
2011 bokslut11 325 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd (101/2011) samt till betalning av stöd för tillvaratagande av energivirke enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att främja energiutvinningen från klenträd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med energistödet för klenträd är att öka energiutvinningen från klenträd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträd.

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om energistöd för klenträd (101/2011). Propositionen kommer att innehålla de ändringar i systemet med energistöd för klenträd som Europeiska kommissionen förutsätter. Det är inte möjligt att ge någon exakt tidtabell för kommissionens notifieringbehandling och för överlämnandet av regeringens proposition. Innan lagen träder i kraft beviljas stöd för främjande av tillvaratagande av energivirke alltjämt med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att det 2012 inte torde överföras medel för att användas 2013 (9 750 000 euro beräknades bli överförda från 2011 till 2012).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet7 750
Sammanlagt10 750

2013 budget18 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget7 250 000
2011 bokslut9 750 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 443 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som med stöd av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) föranleds Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt till betalning av understöd till de föreningar och stiftelser och det aktiebolag som nämns i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

  
Föreningen för Skogskultur rf30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas30 000
Finska Forstföreningen rf434 000
Aalto-universitetet50 000
Uleåborgs universitet50 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio1 500 000
Sammanlagt 2 443 000

Förklaring: Det anslag som beviljas Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är avsett för produktion av följande tjänster för jord- och skogsbruksministeriet:

  • — arbetsgrupps- och sakkunnigtjänster (bl.a. METSO, Finlands nationella skogsprogram)
  • — effektivisering av omsättningen av forskning i praktiken samt
  • — tjänster som hänför sig till tillämpningen av språklagen.

Det stöd som tidigare beviljats Puuinfo Oy anvisas direkt till Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet.


2013 budget2 443 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget2 443 000
2011 bokslut1 106 000

83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007).

Förklaring: För lånen beräknas det utöver det nya anslaget finnas ett anslag på 100 000 euro som överförs till 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av lånebeloppet-90
Sammanlagt-90

2013 budget10 000
2012 budget100 000
2011 bokslut50 000