Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd (101/2011) samt till betalning av stöd för tillvaratagande av energivirke enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att främja energiutvinningen från klenträd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med energistödet för klenträd är att öka energiutvinningen från klenträd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträd.

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om energistöd för klenträd (101/2011). Propositionen kommer att innehålla de ändringar i systemet med energistöd för klenträd som Europeiska kommissionen förutsätter. Det är inte möjligt att ge någon exakt tidtabell för kommissionens notifieringbehandling och för överlämnandet av regeringens proposition. Innan lagen träder i kraft beviljas stöd för främjande av tillvaratagande av energivirke alltjämt med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att det 2012 inte torde överföras medel för att användas 2013 (9 750 000 euro beräknades bli överförda från 2011 till 2012).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet7 750
Sammanlagt10 750

2013 budget18 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget7 250 000
2011 bokslut9 750 000