Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna

2) till betalning av utgifter som föranleds av riksomfattande projekt och åtgärder som stöder vården av skogsnatur och bevarandet av den biologiska mångfalden i skogarna och som jord- och skogsbruksministeriet särskilt fastställer.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter och utgifter som föranleds av avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för tidsbestämda uppgifter samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Miljöstöd4 577 000
Projekt för vård av skogsnaturen1 500 000
Riksomfattande projekt450 000
Sammanlagt 6 527 000

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 715 hektar stort område (2012 års mål 6 500 hektar).

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 1 000 000 euro som överföring till momentet för statsbidrag till Finlands skogscentral 30.60.42. Efter överföringen finansieras planeringen av projekt för vård av skogsnatur och beredningen av miljöstödsavtal av anslaget under moment 30.60.42.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland är inte längre i kraft 2013. Därför har i anslaget såsom tillägg beaktats 202 000 euro som överföring från moment 32.50.(63).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 32.50.(63)202
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Överföring till moment 30.60.42-1 000
Sammanlagt-1 798

2013 budget6 527 000
2012 II tilläggsb.-1 000 000
2012 budget8 325 000
2011 bokslut11 325 000