Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 61 480 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag för det i lagen avsedda stödet för uttag av energived genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas, och till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)

2) till statsunderstöd för försöks- och utredningsverksamhet och till konsumtionsutgifter, högst 300 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro i fråga om de arbetsslag som förutsätter plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat målen beträffande skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringar och en ökad användning av träbaserad energi enligt Finlands nationella skogsprogram 2015, som har reviderats, och den långsiktiga klimat- och energistrategin. Vid dimensioneringen har också beaktats att energiutvinningen från klenträd i fortsättningen främjas med stöd som beviljas under moment 30.60.47.

Den fullmakt som beviljats under momentet används endast för stödbeslut i fråga om arbetsslag som förutsätter en plan. De arbetsslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) är skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, iståndsättningsdikning (vård av torvmarksskog) och byggande av skogsvägar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 700 årsv.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m. 2013
       
Förbindelser som ingåtts före 201318,2010,146,622,501,3038,76
Förbindelser år 201313,006,003,002,001,0025,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka, energived m.m.29,98     
Försöks- och utredningsverksamhet0,30     
Sammanlagt 61,4816,149,624,502,30 

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-2 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet1 250
Sammanlagt-750

2013 budget61 480 000
2012 I tilläggsb.5 000 000
2012 budget62 230 000
2011 bokslut82 263 010