Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 45 458 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in information om skogstillgångar på ett ca 1,5 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal med 50 årsverken år 2013.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2013 preliminärt upp följande mål för den verksamhet vid Finlands skogscentral som finansieras med statsbidrag (statsunderstödsverksamheten):

Resultatmål för Finlands skogscentral

 2012
resultatmål
2013
resultatmål
   
1. Ekonomimål   
Kostnader för behandling och tillsyn enligt skogslagen per anmälan om användning av skog, €under 63under 60
Kostnader för behandling och tillsyn enligt finansieringslagen per finansieringsbeslut, €under 110under 100
Kostnader för upprätthållande av regional information om skogstillgångarna, €/haunder 15under 12
Underhållskostnader för elektroniska tjänster/registrerad användare-under 50
2. Prestationsmål   
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha1 200 0001 400 000
Antal kundkontakter, st.85 000105 000
3. Kvalitetsmål   
Andel plantbestånd, av alla anlagda plantbestånd, som överensstämmer med rekommendationerna om god skogsskötsel, %8585
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %minst 90minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandethögst 4högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %6063

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

 2012
kostnader
årsv.2013
kostnader
årsv.
     
Finansierings- och kontrollverksamhet14,020113,3193
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna22,924420,7232
Sakkunnigtjänster19,118118,5151
Elektroniska tjänster1,0151,015
Sammanlagt 57,064153,5591

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Lönejusteringar532
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring till moment 30.01.03)-100
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Överföring från moment 30.60.451 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-50 årsv.)-2 912
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar3 000
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar-1 728
Sammanlagt-2 208

2013 budget45 458 000
2012 II tilläggsb.1 686 000
2012 budget47 666 000
2011 bokslut49 319 000