Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
              01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
              41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd
              42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              43. Vissa ersättningar
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              47. Energistöd för klenträd
              50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring200
Sammanlagt200

2013 budget600 000
2012 budget400 000
2011 bokslut621 000