Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
              20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala
              48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas för ersättande av skador och kostnader enligt 2 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) samt till betalning av skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för ersättningar för skador och kostnader som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2013 budget841 000
2012 budget841 000
2011 bokslut841 000