Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
              20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala
              48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som miljötillståndsverk eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Staten kan bli tvungen att utifrån beslut enligt vattenlagen, överenskommelser som har ingåtts med skadelidande före ett beslut har fattats eller utifrån mellanstatliga fördrag betala ersättningar efter den egentliga behandlingen av tillstånd för projekten. Dessutom kan eventuella undantagsavtappningar i vattendrag med stöd av vattenlagen föranleda ersättningsskyldighet för staten.


2013 budget420 000
2012 budget420 000
2011 bokslut194 243