Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
              20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala
              48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 079 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

2) till betalning av understöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och utgifter för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av de anslag som är avsedda för påbörjade vatten- och avloppsprojekt och vattendragsprojekt är statens stöd ca 2 278 000 euro för vattendagsprojekt och ca 2 601 000 euro för vatten- och avloppsprojekt. Det centrala målet med vattendragsprojekten är att förbättra skyddet mot översvämningar i samhällena. Till de främsta målen med vatten- och avloppsprojekten hör att trygga vatten- och avloppstjänsterna i exceptionella situationer och att förbättra det regionala samarbetet.

Avsikten är 5 000 000 euro av anslaget ska användas som understöd för åtgärder som främjar förbättrade vatten- och avloppsåtgärder i landsbygdssamhällen och inom glesbygdsområden, framför allt utbyggnaden av avloppsnät i glesbygdsområden, där en stamvattenledning tidigare har byggts med statligt stöd.

Vatten- och avloppsprojekten samt vattendragsprojekten finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

 TotalkostnadsförslagStatens andelBeviljat tidigareBeviljas
     
Påbörjade vatten- och avloppsprojekt samt vattendragsprojekt37 88911 9165 2554 879
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden---5 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar---200
Sammanlagt    10 079

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-50
Överföring från moment 32.50.(63)121
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-1 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-3 000
Sammanlagt-3 929

2013 budget10 079 000
2012 II tilläggsb.
2012 I tilläggsb.3 065 000
2012 budget14 008 000
2011 bokslut20 158 000