Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
              20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala
              48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 508 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationsskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 154 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Avtal får ingås om att ett arbete eller en del därav som slutförts med anslag under momentet överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen. Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen1 750 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd3 170 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag200 000
Vattendragsåtgärder, grundliga förbättringar och byggnadsskyldigheter4 658 000
Medlemsavgifter och finansiella bidrag30 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen700 000
Sammanlagt 12 508 000

Det totala antalet årsverken under momentet omfattar 135 årsverken som hänför sig till anställda inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar240
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring från moment 28.70.20)700
Sammanlagt940

2013 budget12 508 000
2012 II tilläggsb.116 000
2012 budget11 568 000
2011 bokslut11 545 000