Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 889 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren

2) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i fiskerinäringsåtgärder som finansieras av medel ur Europeiska fiskerifonden (EFF).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 40 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 5 423 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik beaktats 9 889 000 euro, vilket utgör medfinansiering för program som delfinansieras av Europeiska fiskerifonden under åren 2007—2013. EU-medfinansieringens och den nationella medfinansieringens andelar har fastställts i de verksamhetsprogram som antagits av kommissionen. I EU-andelen för anslaget har också Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget. Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 4 000 000 euro i form av medfinansiering från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013.

Åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt är sådana bidrag som avses i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och sådan bidrag för transporten av fisk som beviljats på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. Anslaget får också användas till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen, såsom till utvecklingsprojekt. Dessutom kan anslaget vid behov användas för ersättningar till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 500 000 euro för reduktionsfiske som en skyddsåtgärd för Östersjön som grundar sig på regeringsprogrammet. År 2013 behövs det uppskattningsvis 1 500 000 euro för andra utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. Anslag som budgeterats tidigare år används för betalning av utgifter enligt lagen.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

 Nationell
andel
EU:s andel
(EFF)
Sammanlagt
    
Åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen5,4234,4669,889
Skyddet av Östersjön: reduktionsfiske (regeringsprogr.)0,500-0,500
Nationella åtgärder1,500 -1,500
Sammanlagt 7,423 4,46611,889

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-57
Skyddet av Östersjön (regeringsprogr.)500
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-100
Sammanlagt343

2013 budget11 889 000
2012 budget11 546 000
2011 bokslut15 778 000