Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 592 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenägarna

2) enligt 89 a § i lagen om fiske (286/1982) till återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

3) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2013

4) till betalning av högst 360 000 euro för utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den andel på ca 73 %, dvs. ca 365 000 euro, av de beräknade inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv i budgeten år 2012, dvs. 500 000 euro, som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 2 717 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2013 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 2 867 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2012, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2012. I budgeten för år 2012 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2013 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2013 har antecknats under moment 12.30.43.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 360 000 euro som sådana avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna. Målet är att ingå avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 000 km² i syfte att skydda saimenvikaren. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Andel av tillståndsinkomsterna som ska återbäras till ägare av privata vattenområden i Tana älv365 000
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden2 717 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föranleder för staten150 000
Avtalsbaserad ersättning till vattenägare i syfte att skydda saimenvikaren (högst)360 000
Sammanlagt 3 592 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning i influtna avgifter32
Sammanlagt32

2013 budget3 592 000
2012 budget3 560 000
2011 bokslut3 476 515