Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 187 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) så att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Avsikten är att avgiften därefter ska hållas kvar på denna nivå de närmaste åren. Av de avgifter som tas ut för prestationerna flyter det in inkomster på ca 220 000 euro till Finlands viltcentral. Dessa inkomster täcker delvis de kostnader som skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter orsakar. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det genomsnittliga antal personer som har betalat jaktvårdsavgift, vilket 2009—2011 var 308 700. När riksdagen antog viltförvaltningslagen förutsatte den att en större del än tidigare av de influtna medlen från jaktvårdsavgifterna anvisas för jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Jaktvårdsföreningarnas andel av anslaget har höjts med 10 % från nivån 2012. Tillägget på 926 000 euro riktas närmast till utvecklande av räkningen av stora rovdjur och viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem samt till genomförande av viltvårdskoncernens strategi på annat sätt. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2013 har antecknats under moment 12.30.45.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — ansvarar för beredningen och uppdateringen av förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer i samråd med intressentgrupper
  • — tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna
  • — förvaltar och utvecklar det system för övervakning som krävs i artikel 12 i habitatdirektivet och som gäller antalet oavsiktligt fångade och oavsiktligt dödade individer av de viltarter som anges i bilaga IV till habitatdirektivet
  • — utvecklar och stöder i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna skickas till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
  • — utvecklar i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
  • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador på skadekänsliga områden och mot individer som orsakar särskilt stor skada
  • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda i allt väsentligt särskilt genom att utnyttja de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet
  • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt
  • — sörjer för att utbildningssystemet för jägare utvecklas och
  • — har hand om utgivningen av tidskriften Metsästäjä - Jägaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Finlands viltcentral6 601 000
Jaktvårdsföreningarna2 068 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet370 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi, såsom räkning av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem 1 148 000
Sammanlagt 10 187 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av jaktvårdsavgiften926
Sammanlagt926

2013 budget10 187 000
2012 budget9 261 000
2011 bokslut9 234 000