Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) för skador som har orsakats av hjortdjur samt ersättning som hänför sig till tidigare år

2) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för att förebygga skador enligt viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) samt utgifter som föranleds av utarbetandet och genomförandet av förvaltningsplaner för dem.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för utgifter som föranleds av förebyggande åtgärder och ersättande av skador som orsakats av hjortdjur, huvudsakligen år 2012, samt för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånd och forskning avseende hjortdjur. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ersättande av skador4 400 000
Åtgärder för förebyggande av skador300 000
Observation och forskning avseende älgbeståndet400 000
Observation och forskning avseende beståndet av skogsvildren300 000
Sammanlagt 5 400 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2013 budget5 400 000
2012 budget5 400 000
2011 bokslut3 823 157