Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
              01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              43. Främjande av renskötseln
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
              62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 292 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Kvalitet och serviceförmåga (ind)9810099
Produktivitet (ind)122121122
Resurshushållning (ind)112114118
Årsverken2 6452 6502 682
Kostnader (mn euro)255,0253,0251,6
Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid de inre gränserna upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten vid de yttre gränserna.

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Upprätthållande av gränssäkerheten (1—5)4,14,24,2
Kontaktpersoner och internationella insatser    
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,34,44,4
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)1 8792 8472 847
Samarbete med grannländernas myndigheter   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,24,34,3
Gränsövervakning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,14,24,1
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)5,05,05,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)4,23,73,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)2,92,72,7
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)4,44,44,4
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)3,43,93,9
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)4,54,84,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5)3,05,03,8
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)4,94,64,6
Patrullering (h)253 516240 484243 102
Teknisk övervakning (h) 2 114 7581 953 0001 953 000
Gränskontroller (mn pers.)13,714,615,3
Nekad inresa (st.)733700706
Beslut om avvisning (st.)288220227
Brottsanmälan (st.)1 0001 2981 339
Riksgränsbrott (st.)135386407
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)285151156
Övriga brott och överträdelser (st.)3 8493 6403 680
Upprätthållande av gränssäkerheten   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga227,7228,7227,4
Årsverken2 3622 3942 425
Produktivitet (ind)126123124
Resurshushållning (ind)115116120
Säkrande av en smidig gränstrafik

Säkerheten i gränsövergångstrafiken säkerställs. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna, och högst 10 minuter på flygplatserna. Man sörjer för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna samt för rättssäkerheten.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Säkrande av en smidig gränstrafik (1—5)4,84,84,7
Gränsövergångsställen vid östgränsen   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,84,84,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)457
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)667
Gränsövergångsställenpå flygplatserna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,84,84,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)5810
Gränsövergångsställen i hamnarna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,54,64,3
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)131214
Ökad säkerhet till havs

Vid Gränsbevakningsväsendet finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Gränsbevakningsväsendet förbereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Ökad säkerhet till havs (1—5)4,04,34,3
Sjöräddning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,64,54,5
Sjöräddningsuppdrag (st.)1 3661 4731 473
Personer som räddats (st.)3 1934 1004 400
Skydd av den marina miljön   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)2,03,73,7
Antalet fartygsutsläpp (st.)413030
Ökad säkerhet till havs    
Kostnader (mn euro)12,511,411,3
Årsverken130120121
Produktivitet (ind)99116115
Resurshushållning (ind)91109111
Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda gränstrupper. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid upprätthålls kontinuerligt. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Deltagande i det militära försvaret (1—5)3,83,83,8
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,04,04,0
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,63,63,6
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)109 09699 25597 450
Utbildningsdygn för personalen (st.)4 6495 3605 360
Deltagande i det militära försvaret   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga14,812,912,8
Årsverken153136137
Produktivitet (ind)157147139
Resurshushållning (ind)144138135
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. Gränsbevakningsväsendet ger myndighetshandräckning som behövs för att hjälpa människor i nöd och för att uppgifter som hör till andra myndigheter ska bli skötta.

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5)3,43,33,2
Trygghetskänsla   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,33,13,0
Myndighetshandräckning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,84,44,0
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)668776682
Efterspaningar, på land (st.)353345345
Prehospital akutsjukvård (exkl. den som hör till sjöräddningen)(st.)526642642
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Årsverken2 6452 6682 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)9,28,08,0
Arbetsklimat (1—5)3,53,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
    
Bruttoutgifter247 633237 929243 792
Bruttoinkomster13 4846 9008 500
Nettoutgifter234 149231 029235 292
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år26 935  
— överförts till följande år27 313  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-550
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna1 400
Förbättrande av den inre säkerheten5 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna1 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror-76
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-62
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-59
Indexhöjning av hyror54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-230
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)117
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-154
Sammanlagt4 263

2018 budget235 292 000
2017 budget231 029 000
2016 bokslut234 527 000