Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
              01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård
              41. Vissa ersättningar
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 783 000 euro.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
  • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
  • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
  • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
  • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn och
  • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Fördelningen av Livsmedelssäkerhetsverkets kostnader, intäkter och personal åren 2011—2013

 Kostnader, 1 000 €Intäkter, 1000 €Årsv.
VerksamhetshelheterUtfall
2011
Uppskattning
2012
Uppskattning
2013
Utfall
2011
Uppskattning
2012
Uppskattning
2013
Utfall
2011
Uppskattning
2012
Uppskattning
2013
          
Livsmedelssäkerhet22 76422 99123 55810 5419 71710 371291302302
— vetenskaplig forskning59176476488238238888
— riskbedömning9509119111908282121212
— laboratorieverksamhet4 4253 9804 230118253253545050
— styrning av tillsynen5 5965 7916 108392828697272
— verkställande av tillsyn11 20211 54511 54510 1069 1169 770148160160
Djurens hälsa och välbefinnande22 20521 24621 5463 5763 5943 594224224224
— vetenskaplig forskning380483483216262777
— riskbedömning459482482586262666
— laboratorieverksamhet11 52511 28111 281820831831140138138
— styrning av tillsynen6 5255 5775 877771616616464
— verkställande av tillsyn3 3163 4233 4232 6002 6232 6231099
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa15 08114 77515 2755 6395 3355 335176181182
— vetenskaplig forskning333737-1010111
— riskbedömning451421922----1
— laboratorieverksamhet5 2125 0805 130740797797676968
— styrning av tillsynen4 2104 3534 453407575545757
— verkställande av tillsyn5 5815 1635 4634 8574 4534 453545455
Sammanlagt 60 05059 01260 37919 75618 64619 300691707708
Produktion och kvalitetsledning
Mål Åtgärder
  
Ansvarsområdet och beslutsfattarna får högklassig forskningsinformation som gagnar verksamheten samt riskbedömningar.Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas verkets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET).
 Forskningen och prognostiseringen riktas in på sådana spetsprojekt inom arbetet för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet som hänför sig till verkets verksamhetsområde.
 Metodologin för riskbedömning är utvecklad och riskbedömningsprojekten tillgodoser de nationella behoven.
De laboratorietjänster som verksamhetsområdet behöver är tillräckliga, och kvaliteten på tjänsterna har säkrats.De centrala laboratoriemetoderna ackrediteras. Laboratorieverksamheten är dynamisk och tillförlitlig och den producerar information för forskningens och samhällets behov.
 Genom referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten vid de laboratorier som styrs av Evira är tillförlitliga och jämförbara.
 Den gemensamma laboratorieverksamheten inom LYNET utvecklas.
Styrningen och verkställandet av tillsynen är riskbaserad, öppen, enhetlig och kostnadseffektiv i hela tillsynskedjan på central, regional och lokal nivå.Tillsynsobjekten identifieras och klassificeras, och behovet av tillsyn fastställs i förhållande till riskerna eller de krav som författningarna ställer.
 Tillsynen görs mer enhetlig och rapporteringen förbättras och tidigareläggs. Dessutom utvecklas publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen så att systemet Oiva kan tas i bruk på riksnivå den 1 maj 2013.
 Man följer den lokala och regionala servicen för att fastställa dess tillräcklighet och kvalitet samt auditerar tillsynen utgående från de mätare på tillräcklighet och kvalitet som utvecklas på basis av uppföljningen.
 Man skapar beredskap att förutse och hantera särskilda situationer och exceptionella situationer och sörjer för att kriskommunikationen är effektiv.
 Tillsynen över djurens välbefinnande effektiviseras i samarbete med hela produktionskedjan.
 Man deltar i utbildningen av och rådgivningen till aktörerna inom livsmedelskedjan, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag. Man uppmuntrar aktörerna att utarbeta anvisningar som gäller goda produktions- och verksamhetsformer.
 Man deltar i genomförandet av regeringens program för ekologisk och närproducerad mat. Man uppmuntrar aktörerna inom livsmedelskedjan att utveckla ansvarssystem.
 Man deltar i genomförandet av åtgärderna enligt nutritionspolitiken och i uppdateringen av uppgifterna om livsmedlens sammansättning.
 Uppgifter i anslutning till tryggandet av förutsättningarna för export sammanförs.
Eviras verksamhet utgår från kundens behov och servicen håller hög kvalitet.Evira har följande kvalitetssäkringssystem: självutvärderingsmodellen CAF, kvalitetssystemet för laboratorier FINAS, kvalitetssystemet för utsädeskontroll ISTA, systemet Green Office och verksamhetshandboken. Förberedelser görs för ibruktagandet av ISO-miljöledningssystemet.
 Laboratorieundersökningar utförs inom utsatt tid.
 Förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltningssystem och register utvecklas.
 Man fortsätter genomföra de åtgärdsförslag som den utomstående utvärderingen av verksamheten och FVO förutsätter.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet   
— Arbetsproduktivitet, %-0,82,52,5
— Totalproduktivitet, %-1,52,52,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 61 25459 44261 083
Bruttoinkomster 19 76618 50519 300
Nettoutgifter 41 48840 93741 783
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 457  
— överförts till följande år7 008  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer19 08517 99618 791
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader15 86615 26915 922
— andel av samkostnader3 9723 3273 469
Kostnader sammanlagt 19 83818 59619 391
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -753-600-600
Kostnadsmotsvarighet, % 969797

För en del av projekten erhålls finansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (inkomster under moment 12.30.01).

Av anslaget används 1 600 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-250
Lönejusteringar1 240
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-393
Överföring till moment 30.01.01-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-1
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)1 250
Sammanlagt846

2013 budget41 783 000
2012 II tilläggsb.739 000
2012 budget40 937 000
2011 bokslut40 039 000