Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2013 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) så att räntestödet för räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är högst 3 procentenheter fr.o.m. ingången av 2013, vilket är en sänkning med en procentenhet.

I och med att räntenivån på lånen sänks förbättras jordbrukarnas investeringsmöjligheter och underlättas etableringen av jordbruk. För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet enligt den föreslagna lagändringen högst 3 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljas fr.o.m. 2013 och högst 4 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljats före det. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt 1,461 miljarder euro vid utgången av år 2011. Vid dimensioneringen av anslaget har det kalkylmässigt antagits att den genomsnittliga räntenivån för lån beviljade före 2013 är 6 % och för lån som beviljas 2013 4 %.

Utgifter som användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m. 2013
       
Räntestödslån som beviljats före år 201357,244,538,633,2119,1292,6
Räntestödslån som beviljas år 20131,75,16,45,932,451,5
Utgifter sammanlagt 58,949,645,039,1151,5344,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring15 700
Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012-1 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet6 500
Sammanlagt21 200

2013 budget58 900 000
2012 budget37 700 000
2011 bokslut16 712 579