Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 861 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (606/2008) för understöd för projekt som hänför sig till utveckling av marknadsföringen och produktionen av jordbruksprodukter, inklusive projekt som genomförs av offentligrättsliga sammanslutningar och av kommunerna

2) för information om och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008

3) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med de medel som är avsedda för åtgärder för att utveckla den nationella marknadsföringen och produktionen stöds riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (inkl. honung). Understöd kan beviljas bl.a. för information om och reklam för jordbruksprodukter.

Utgifterna för EU:s program för främjande av avsättningen av jordbruksprodukter uppgår till 2 200 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 1 200 000 euro och statens medfinansiering 1 000 000 euro.

För främjande av den av EU delfinansierade produktionen och marknadsföringen av honung behövs det uppskattningsvis 205 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 50 %.

Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Sammanlagt,varav EU:s andel
   
Nationella åtgärder för utvecklande av marknadsföringen och produktionen (inkl. honung)2 456 000-
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen (EG 3/2008)2 200 0001 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung (EG 1234/2007)205 000103 000
Sammanlagt 4 861 0001 303 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Sammanlagt-1 000

2013 budget4 861 000
2012 budget5 861 000
2011 bokslut3 781 000