Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 97 370 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att försäljning av åker slopas som avträdelseform vid ingången av 2013 och så att vissa andra ändringar görs i villkoren i systemet med avträdelsestöd. Arrendering av åker som avträdelseform slopades vid ingången av 2012. Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 150 000 euro till följd av att indexjusteringen tidigareläggs till den 1 juli 2013.

År 2013 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010 och 2011—2014) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd, som genomförs åren 2011—2014, beräknas år 2013 omfatta ungefär 350 gårdar och ungefär 520 avträdare.

Åren 1995—1999 genomfördes stödsystemen med medfinansiering från EU. Betalningen av utgifterna fortsätter som en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, axel 1. År 2013 beräknas utbetalningarna uppgå till sammanlagt 950 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 320 000 euro.

År 2013 kommer utgifter enligt programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket inte längre att betalas.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2013

 Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstidPensioner som utbetalas i slutet av år 2013, uppskattning
Genomsnittlig ersättning år 2013, uppskattning
StödformGårdarAvträdarest.euro/månad
     
Avträdelsepension23 87739 90413 408239
Avträdelsestöd 1995—19996 1679 12744883
Avträdelsestöd 2000—20021 8452 793160913
Avträdelsestöd 2003—20063 3904 8681 255941
Avträdelsestöd 2007—20102 4673 3841 974865
Avträdelsestöd 2011—20149771 2681 0911 027
Sammanlagt 38 72361 34417 932 

Åren 2012 och 2013 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt

 Anslag, mn euro, 2012varav EU:s andel (EJFLU), 2012Anslag, mn euro, 2013varav EU:s andel (EJFLU), 2013
     
Avträdelsepensioner42,14-40,46-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 1995—19992,220,730,950,32
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2000—20024,93-2,41-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2003—200623,81-17,69-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2007—201026,95-22,48-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2011—201410,60-13,38-
Skogliga åtgärder inom jordbruket, förbindelser som ingåtts före 2000, kompensation för inkomstbortfall0,100,03--
Sammanlagt 110,751)0,7697,370,32

1) Av utgifterna 2012 finansierades 9,71 miljoner euro genom ett anslag som överförts från föregående år, vilket medförde att sammanlagt 101,04 miljoner euro budgeterades år 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-2 820
Tidigareläggande av indexhöjningen150
Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012-1 000
Sammanlagt-3 670

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget97 370 000
2012 budget101 040 000
2011 bokslut129 500 000