Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 lisätalousarvioksi
      Yhteenveto
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
       01. Työhallinto
       05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
       06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
            02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle
            21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot
            25. Työvoimapalvelujen erityismenot
            27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta
            29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta
            30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille
            50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut
            52. Työmarkkinatuki
            63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen
            64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
            65. Liikkuvuusavustus
            77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi
       07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Statsbudgeten 2013

27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 4 250 000 euroa.

Lisäksi momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisesti hankittavaan valmentavaan koulutukseen, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 1 §:n mukaisten työvoimapalveluja täydentävien palvelujen hankintaan ja starttiselvitysten hankintaan. Määrärahaa saa käyttää työnhaku- ja ryhmävalmennuksesta aiheutuneiden tapaturmakorvausten ja työnhaku- ja ryhmävalmennuksessa olevien ryhmävastuuvakuutusten maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää työnetsijätoimintakokeilun järjestämiseen.

Vuonna 2003 saa tehdä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 5 §:n mukaisia valmentavan koulutuksen hankintasopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2003 jälkeen enintään 13 700 000 euroa. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 1 §:n mukaisten työvoimapalveluja täydentävien palvelujen hankinnasta saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2003 jälkeen enintään 840 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 4 342 000 euron siirto työnetsijäpalkkioihin varatusta määrärahasta momentille 34.06.29 ja lisäyksenä 92 000 euron siirto valmentavan työvoimakoulutuksen hankintaan momentilta 34.06.63. Työnetsijäpalvelut eivät toteudu etukäteen arvioitujen volyymien suuruisina, joten työnetsijäpalkkioihin varatusta 12 000 000 euron määrärahasta on edellä esitetyn 4 342 000 euron siirron lisäksi tarkoitus käyttää 5 658 000 euroa valmentavan koulutuksen hankintaan. Valmentavan koulutuksen määrärahalisäys on 5 750 000 euroa, josta osa menee kuluvan vuoden arvioitua korkeamman hintatason kattamiseen ja osa volyymin lisäykseen. Lisämäärärahan tarve perustuu TE-keskuksilta saatuun selvitykseen aktiivisen työvoimapolitiikan volyymin lisätarpeesta. Volyymilisäys on noin 110 000 opiskelijatyöpäivää eli keskimäärin noin 440 henkilöä. Koulutuksen myöntämisvaltuuden tarve kasvaa 4 000 000 eurolla. Muut momentin perustelujen muutokset aiheutuvat 1.1.2003 voimaan tulleesta laista julkisesta työvoimapalvelusta.


2003 lisätalousarvio-4 250 000
2003 talousarvio57 300 000
2002 tilinpäätös31 679 985