Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 364 329 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013

2) för projektbestämd planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 84 000 euro

3) till utgifter för utarbetande av planer som gäller skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 260 000 euro

4) för den uppföljning av belastningen av jord- och skogsbruket och dess effekter i anslutning till genomförandet av gemenskapens ramdirektiv för vattenpolitiken som helt och hållet finansieras nationellt, högst 700 000 euro

5) till ett projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus) och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 300 000 euro

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter och till avlöning av personal motsvarande högst 26 årsverken, för de åtgärder som avses i punkt 2—5.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får förbindelser och avtal ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för icke-produktiva investeringar så att de åren 2014—2022 orsakar utgifter om sammanlagt högst 140 800 000 euro.

Förklaring: Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 393 544 000 euro. Eftersom 29 215 000 euro av anslagsbehovet bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2013 till sammanlagt 364 329 000 euro.

Målet med miljöstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar är bl.a. att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Miljöstöd och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper enligt Leaderdimensionen samt för främjande av naturens och landskapets mångfald. Med specialstödsavtalen för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar understöds i synnerhet målen i statsrådets principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015”. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna år 2009 och det program för genomförande av vattenvård som utarbetats för att verkställa förvaltningsplanerna, i början av 2011. Syftet med stöden för att främja djurens välbefinnande är att djurens välbefinnande och hälsa ska förbättras och att husdjursskötseln ska motsvara artens specifika behov. På detta sätt är det också möjligt att tillgodose konsumenternas förväntningar beträffande behandlingen av produktionsdjuren.

Avsikten är att förbindelser som upphör 2013 ska förlängas med ett år. Avsikten är dessutom att ingå fem- och tioåriga avtal om miljöspecialstöd, femåriga förbindelser som gäller främjande av djurens välbefinnande samt beslut om beviljande av stöd för icke-produktiva investeringar, av vilka de utgifter som föranleds efter 2013 betalas med medel för den nya programperioden. I och med att reglerna ändras programperioden 2014—2020 måste förbindelserna om miljöstöd förnyas 2014.

Tilläggsresurser (65,6 miljoner euro) som erhållits i samband med halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen) inriktas på åtgärder inom miljöstödet som föreslagits i det gällande programmet. Avsikten är att man ytterligare ska höja effekterna av miljöstödet för jordbruket, bl.a. genom ett ökat antal nya avtal om specialstöd.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. EU:s finansieringsandel är 28 %, förutom i fråga om åtgärder som vidtas enligt Leaderdimensionen och i fråga om ytterligare medel, där den är 45 %.

Totalt 94 % av den disponibla jordbruksmarken och 90 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödssystemet 2011. Cirka 5 000 husdjursproducenter har förbundit sig till systemet för främjande av djurens välbefinnande (29 % av nötkreatursgårdarna och 32 % av svingårdarna).

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen 2013 (euro)

  
Sammanlagt, varav364 329 000
— EU:s andel106 914 000
— statens andel256 071 000
— miljöstöd för jordbruket som finansieras nationellt i sin helhet (högst)1 344 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter för jordbrukets miljöstödssystem även beaktats de utgifter som finansieras nationellt i sin helhet och föranleds av projektbestämd planering av vattenvårdsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar samt konsumtionsutgifter för utarbetande av planer för skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker. Dessutom har beaktats den finansiering för planering av vattenvårdsåtgärder som behövs för ordnande och skötsel av uppföljningen av utsläpp från jord- och skogsbruket. Detta är en del av den uppföljning av genomförandet av ramdirektivet för vattenpolitiken som hänför sig till fastställandet av yt- och grundvattnens tillstånd. Vid dimensioneringen har dessutom beaktats kostnaderna för fortsättningen på det projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus).

De utbetalningar som föranleds av förbindelser som ingåtts enligt programmen för programperioderna 2000—2006 och 2007—2013 under detta moment kan göras helt med nationella medel till den del stödtagaren har laglig rätt att ta emot betalning.

De ekonomiska ramarna och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro) (den andel som i sin helhet finansieras nationellt ingår inte)

 De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013
Betalats
2007—2011
Anslag
2012—2013
ÅtgärdEUstatenOffentlig finansiering sammanlagt budgeterats
20121)
budgetprop.
20131)
       
Miljöstöd för jordbruket674,81 695,42 370,21 673,3350,4344,6
Stöd som främjar djurens välbefinnande29,475,6105,043,716,045,0
Icke-produktiva investeringar2,87,210,00,63,02,6
Sammanlagt 707,01 778,22 485,21 717,6369,4392,2

1) Uppskattning av utgifterna för 2013, varav en del täcks genom en post som överförs från föregående år.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödssystemet och de andra systemen, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

 20131)2014201520162017—Sammanlagt fr.o.m 2013
       
Det system och de åtgärder som gäller åren 2007—2013391,9101,8100,0100,0100,0793,7
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 201355,335,835,035,035,0196,1
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före år 2013336,666,065,065,065,0597,6
Stödsystemet som gäller åren 2000—20061,21,01,01,01,05,2
Programmet som gäller åren 1995—19990,40,20,20,20,21,2
Utgifter sammanlagt 393,5103,0101,2101,2101,2800,1

1) Av utgifterna finansieras 29,215 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 364,329 miljoner euro budgeteras år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 079
Sammanlagt1 079

2013 budget364 329 000
2012 budget363 250 000
2011 bokslut372 210 000