Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. JordbrukPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

År 2011 försämrades jordbrukets lönsamhet något jämfört med föregående år. På bokföringsgårdar uppnåddes i medeltal 40 % av lönsamhetsmålen (52 % år 2010, 35 % år 2009 och 43 % år 2008). Produktionens lönsamhet varierar beroende på produktionsinriktning och mellan gårdarna. Lantbruksinkomsten enligt jordbrukets och trädgårdsodlingens totalkalkyl sjönk jämfört med nivån 2010. Jordbruksproduktionens volym stannade 2011 på samma nivå som tidigare år. Produktionsmängderna när det gäller de viktigaste produkterna motsvarade den inhemska konsumtionen med undantag av produktionen av nötkött och fårkött samt råg och proteingrödor.

Vid sidan av stöden påverkas lantbruksinkomsten och produktionens lönsamhet på ett avgörande sätt av hur försäljningsinkomsterna av jordbruksprodukter och priserna på produktionsinsatser utvecklas, något som inte just kan påverkas med åtgärder från statsmaktens sida.

Sommaren 2010 steg marknadspriserna på spannmål globalt. Prisnivån på spannmål har hållits kvar på en hög nivå. Priserna har dock inte stigit till prisnivån för regleringsåret 2007/2008. Prisfluktuationerna kommer att fortsätta också i framtiden. De ändringar som gjorts i EU:s interventionssystem minskar för Finlands del ytterligare systemets egenskap som skyddsnät. Det höga priset på spannmål har påverkat husdjursgårdarnas kostnader och försämrar i synnerhet lönsamhetsutvecklingen på gårdar med svin och fjäderfä.

Sedan år 2005 har Europeiska unionen avsevärt sänkt nivåerna på export- och marknadsstöden, vilket också har minskat beloppet av de stöd som betalas i Finland. På basis av marknadsprognoserna för de närmaste åren uppskattas minskningen av stödnivåerna emellertid jämnas ut. För att jordbrukets verksamhetsbetingelser ska kunna bevaras och utvecklas krävs det att Finlands produktivitets- och strukturutveckling inte betydligt avviker från de viktigaste konkurrentländernas.

Näringsutsläppen från jordbruket i marken, vattendragen och luften minskar tack vare ökad miljömedvetenhet och miljökompetens, ändrade konsumtionsvanor och nya, preciserade produktionsmetoder samt rekommendationer och bestämmelser om produktionen. I enlighet med utsläppsbegränsningarna i den nationella energi- och klimatstrategin kommer produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikällor att öka de närmaste åren.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

 2008200920102011Bedömning av utvecklingen
2012—2013
      
Antalet gårdar som fått stöd, st.65 01163 42362 00760 799strukturutvecklingen fortsätter
— minskning från föregående år, %2,02,42,21,9strukturutvecklingen fortsätter
Gårdarnas genomsnittliga åkerareal, ha36,136,937,738,5ökar
Åkeranvändningen      
I jordbruksanvändning sammanlagt, ha, varav2 296 0002 296 4002 291 9002 287 000nuvarande nivå
— areal för produktion av livsmedel, energi och foder2 107 5002 086 6001 977 0002 011 300nuvarande nivå
— areal i träda1)188 500209 800314 900275 700utvecklas enligt efterfrågan på växtodlingsprodukter
Produktionsmängden      
Mjölkmängd, mn liter2 2442 2642 2912 190nuvarande nivå
Köttproduktion sammanlagt, mn kg, varav399,0382,5382,6387,3 
— produktion av nötkött80,381,182,182,7nuvarande nivå
— produktion av svinkött216,9205,7203,1201,8anpassas till efterfrågan
— produktion av fjäderfäkött100,994,996,3101,5anpassas till efterfrågan
— annan köttproduktion0,90,81,11,3nuvarande nivå
Äggproduktion, mn kg58536162anpassas till efterfrågan
Spannmålsskörd sammanlagt, mn kg4 2294 2612 9893 668nuvarande nivå

1) Uppgifterna inbegriper icke-odlad åker som sköts och från 2010 också gröngödslingsvall.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

För att de effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln ska uppnås stöds jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland genom stödformer inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dessutom genom nationella stödsystem. Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden också allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer (såsom nya produkter, inklusive bioenergi, nya produktionsteknologier, nya miljövänligare produktionssätt) och på ett snabbt ibruktagande av dem. Statens möjligheter att påverka försäljningsinkomsterna eller kostnaderna på marknaden är relativt begränsade, eftersom användningen av interventionsåtgärder är begränsad inom EU och en allt större andel av stöden betalas separat från produktionen.

Det är inte motiverat att göra några ändringar i stödsystemen för jordbruket eftersom de kommer att revideras 2014. Stödsystemen tillämpas 2013 i huvudsak på samma sätt som 2012.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007—2013 bidrar till att förbättra miljön och landsbygden och öka naturens mångfald genom kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande samt stöd för icke-produktiva investeringar. Programmet bidrar också till att öka jordbrukets konkurrenskraft genom strukturstöd till jordbruket.

I beslutet enligt halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik anvisades 2010—2013 ytterligare medel ur EJFLU till de nya utmaningar landsbygdsutvecklingen står inför (klimatförändringen, förnybar energi, vattenskydd och naturens mångfald och innovationer som gäller dessa samt strukturreformen inom mjölksektorn).

Med strukturstöd till jordbruket och förtidspensionsarrangemang försöker man genom att främja en ökning av företagsstorleken åstadkomma sänkta produktionskostnader. Strukturstödet styrs till familjejordbruk och till sammanslutningar som driver familjejordbruk. Strukturstöd beviljas som räntestöd och som understöd och statsgarantier som finansieras ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Räntestödslån kan beviljas för lånekapital på högst 250 miljoner euro. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) så att räntestödet för räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är högst 3 procentenheter fr.o.m. ingången av 2013. Räntestödslån beviljas i huvudsak för finansiering av produktionsbyggnader på gårdarna samt för fastighetsförvärv och inventarieanskaffningar i anslutning till startstödet för unga jordbrukare. De disponibla medlen inriktas på verksamhet som är av central betydelse med tanke på näringens kontinuitet och förbättrandet av lönsamheten inom produktionen. I enlighet med regeringsprogrammet görs "en utvärdering om Gårdsbrukets utvecklingsfonds (finansieringssystemet Makera) funktion, struktur och ställning i dess nuvarande form som finansieringskanal för investeringar. Samtidigt utreder man vilka verkningar det nuvarande bidragsinriktade stödsystemet har på jordbrukets kostnader och strävar man efter att dämpa kostnadsutvecklingen för byggande. Det säkerställs att strukturstödet till jordbruket är tillräckligt." Den föreslagna fullmakten att bevilja räntestödslån 2013 och Makeras disponibla medel beräknas räcka för strukturstödet till jordbruket.

År 2013 finansieras bidragsdelen i bygginvesteringar inom husdjursskötseln, växthusinvesteringar och vissa bygginvesteringar i anslutning till produktionen av förnybar energi samt startstödet till unga jordbrukare med EJFLU delfinansierat stöd. Avsikten är att andra investeringsstödobjekt, räntestödet för räntestödslån och statsgarantin helt ska finansieras med nationella medel. Det beräknas att stödet kommer att användas för att finansiera ca 500 jordbrukares etablering.

År 2011 inleddes ett nytt fyraårigt system med avträdelsestöd. Systemet erbjuder äldre jordbrukare en möjlighet att avstå från produktionen genom att överlåta gården till den som tar över eller åkrarna till en jordbrukare som förstorar sin egen gård. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att försäljning av åker som tillskottsmark slopas som avträdelseform vid ingången av 2013 och så att vissa andra villkor i stödsystemet ändras. Man bedömer att ungefär 20 000 personer lyfter förtidspension i slutet av 2012.

Enligt statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik ska lönsamheten och konkurrenskraften hos hela den finländska livsmedelskedjan säkras i den nya verksamhetsmiljö som klimatförändringen och den globala konkurrensen för med sig. Av medel under moment 30.20.47 beviljas stöd för åtgärder som bl.a. syftar till att att stärka konsumenternas förtroende, säkerställa livsmedelproducenternas kompetens samt skapa ett säkert spårbarhets- och ansvarssystem för den finländska livsmedelskedjan. Dessutom beviljas stöd för kundorienterad forskning, utveckling och innovationer som gäller livsmedelskedjan samt praktisk tillämpning av forskningsresultaten. Likaså beviljas stöd för åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat. Programmen ingår i regeringsprogrammet och de färdigställdes 2012. Med medel under moment 30.20.46 stöds dessutom riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter.

I samarbete med rådgivningen producerar och förmedlar jordbruks- och livsmedelsforskningen kunskap som grundar sig på forskning i syfte att utveckla jordbruket, trädgårdsodlingen och livsmedelsekonomin samt den därtill hörande företagsverksamheten på landsbygden. I forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har den biologiska, ekonomiska och teknologiska forskningen kring jordbruk, trädgårdsodling och livsmedelsekonomi samlats. MTT utvecklar och effektiviserar sin verksamhet så att den bättre svarar mot samhällets förändrade behov och följer härvid bl.a. de riktlinjer som utarbetats av Delegationen för sektorsforskning. Dessutom finansieras forskningen med medel för samarbetsforskning under moment 30.01.22 och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Med gemensamma åtgärder inom forskning och rådgivning påverkar man också energivalen på gårdarna.

Utgifterna för stöd till jordbrukarna och deras EU-andel åren 2011—2013 (mn euro)

 Utbetalt stöd
2011
Uppskattning

2012
Uppskattning

2013
    
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40)558,6544,0511,0
EU-inkomststöd (mom. 30.20.41)1)539,3539,2539,2
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (mom. 30.20.43)361,0363,3364,3
— statens andel258,4256,4257,4
— EU:s andel102,6106,9106,9
Kompensationsbidrag sammanlagt (mom. 30.20.44)421,9422,7422,7
— statens andel303,8304,3304,3
— EU:s andel118,1118,3118,3
Jordbrukarstöd sammanlagt 1 880,81 869,21 837,2
— statens andel1 120,81 104,71 072,7
— EU:s andel760,0764,4764,4
— EU:s andel, %40,440,941,6

1) Inbegriper inte sådana EU-marknadsstöd som inte är jordbrukarstöd.

Utvecklingen enligt stödform i fråga om det strukturstöd till jordbruket som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och budgeten åren 2011—2013 (mn euro)

 2011
bokslut
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFOND    
Disponibla medel sammanlagt236,8209,4175,9
— egna inkomster (bl.a. amorteringar och räntor)56,547,445,1
— återtagande av lån och bidrag0,13,13,0
— inkomster från EU + diverse inkomster20,229,826,6
— belopp som överförs från föregående år125,7129,1101,2
— försäljning av mjölkkvoter---
— överföring från budgeten34,3--
    
LÅN, sammanlagt206,5303,0253,0
Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån)2,13,03,0
Räntestödslån sammanlagt (mom. 30.20.49)1)204,4300,0250,0
    
BIDRAG (ur Gårdsbrukets utvecklingsfond)80,2100,095,0
    
RÄNTESTÖD FÖR RÄNTESTÖDSLÅN (mom. 30.20.49)16,737,758,9

1) Bundet belopp för 2011.

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus- samt mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs till investeringsutgifter och som föranleds av verksamheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring: Förändringarna i ansvarsområdets omvärld kräver ny information och tillämpning av lösningarna i praktiken. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) producerar forskningsdata och tjänster som rör de med tanke på samhället mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmedelsekonomin samt forskningsdata och tjänster till stöd för beslutsfattandet i samhället. En allt viktigare uppgift är att kunna utnyttja kunskaperna inom forskningen och ny teknik för att utveckla näringarnas konkurrenskraft och skapa nya affärsverksamhetskoncept. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör en hållbar och ansvarsfull bioekonomi, förebyggande av klimatförändringen och anpassning till den samt forskning som stöder produktionen inom jordbruket och livsmedelsekonomin och utvecklandet av landsbygden.

Dessutom sköter MTT myndighets- och sakkunniguppgifter som utnyttjar den sakkunskap som förvärvas i samband med forskningen. Dessutom gör MTT ett stort antal uppföljningar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.

I sin strategiska forskning inom de fem forskningsområdena tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kunnande från områden som naturvetenskap, den tekniska utvecklingen samt ekonomi och samhällsvetenskap.

MTT stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

Utveckling av landsbygden
 • — producerar information som bidrar till att stärka kunnandet och företagsverksamheten på landsbygden och bedömer EU:s och den nationella politikens effektivitet vad gäller landsbygdsutvecklingen.
 • — stöder en hållbar livskraft på landsbygden bl.a. med målet att hållbart utnyttja landsbygdens naturtillgångar och hållbart nyttiggöra de immateriella värdena med hjälp av nya affärsverksamhetskoncept för grön ekonomi.
Utveckling av jordbruket och trädgårdsodlingen
 • —  förbättrar livsmedelsproduktionens produktivitet, lönsamhet och livsmedelsförsörjning bl.a. genom utvecklande av metoderna och produktionsstyrningen inom primärproduktionen samt genom utvecklande av metoder för växtförädling och djuravel.
 • — tar fram lösningar för att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, minska belastningen av närsalter och bekämpningsmedel samt främja naturens mångfald.
 • — utvecklar odlingstekniken för ekologisk odling och sorter för ekologisk produktion i samarbete med Helsingfors universitet och andra aktörer inom ekologisk odling i syfte att inrätta nätverket Luomuinstituutti.
 • — utvecklar ansvaret, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och hela livsmedelssystemet tillsammans med intressentgrupper.
 • — tar i samarbete med företag i branschen fram energilösningar och innovationer som grundar sig på jordbruksproduktion, jordbrukets och livsmedelsekonomins sidoströmmar samt återvinning för att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare samt för att återvinningsbara näringsämnen ska kunna utvecklas till trygga och effektiva gödselfabrikat och jordförbättringsmedel.
Utveckling av livsmedlens säkerhet och kvalitet
 • — tar fram lösningar som främjar växters och djurs hälsa, förbättrar djurens välbefinnande och minskar riskerna för konsumenterna.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för MTT:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Verksamhetens inriktning på politiksektorer

 2011 bokslut
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2)2012 uppskattning
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2)2013 uppskattning
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2)
       
1. Utveckling av landsbygden7 6771127 5001248 000113
— Forskning7 1311066 6001107 300103
— Sakkunniguppgifter54669001470010
2. Jordbruk och trädgårdsodling28 61943324 90038227 300386
— Forskning23 52536919 90030322 500326
— Sakkunniguppgifter5 094645 000794 80060
3. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet7 8281139 1001398 600122
— Forskning7 4191078 2001258 000114
— Sakkunniguppgifter4096900146008
4. Övrig forskningsverksamhet och övriga sakkunniguppgifter5 270775 100835 10072
— Övriga forskningsuppgifter1 322201 000151 30018
— Övriga sakkunniguppgifter2 188322 300372 10030
— Sakkunniguppgifter som bistår forskningssamfundet1 760251 800311 70024
Forskning och sakkunniguppgifter sammanlagt 49 39473546 60072849 000693
— Forskning39 39760235 70055339 100561
— Sakkunniguppgifter9 99713310 9001759 900132

1) Totalkostnader för MTT:s forskningsverksamhet och sakkunniguppgifter. Inbegriper inte avgiftsbelagd verksamhet.

2) Bokslut 2011: det totala antalet årsverken minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken) (MTT:s totala antal årsverken i bokslut 2011 var 773 årsverken), budget 2012: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (766 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken), budgetprop. 2013: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (731 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken).

 • — Verksamheten riktas så att den motsvarar samhällets, EU:s forskningstyngdpunkters och den privata sektorns behov.
 • — Volymen på samarbetsforskning och kundfinansierad verksamhet ökas och lönsamheten förbättras. Kommersialiseringen av kunnandet, ledningen av kundrelationer och marknadsföringskunnandet utvecklas.
 • — Personalstrukturen utvecklas så att det finns fler forskare och fler som avlagt påbyggnadsexamen.
 • — En mångsidig publiceringsverksamhet och nättjänster samt rådgivningssamarbetet utvecklas. Överföringen av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan.
 • — Ekonomin balanseras med 9 % (5 miljoner euro) fram till 2014 i jämförelse med 2011. Detta görs genom en fokuserad verksamhet, bättre lönsamhet, tilläggsinkomster och mindre kostnader. MTT:s struktur komprimeras och de allmänna kostnaderna sjunker. Inom försöksverksamheten övergår man till en mera flexibel modell än tidigare.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln

 • — inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
 • — deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

 2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
    
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 €158154160
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 €453134
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 €227238204
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 € 655568
5. Publikationer sammanlagt, st.1 0961 5301 440
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare0,60,70,7
— varav andra publikationer, st./forskare2,94,34,0
Produktion och kvalitetsledning

Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)

 2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar188220220
Artiklar i facktidningar405520520
Artiklar i tidningar med allmän spridning309090
Övriga publikationer473700610
Publikationer sammanlagt1 0961 5301 440
    
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande155130160
Nya produkter111015
Underrättelser om uppfinningar samt patent61010
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen465055

Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)

 2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering2106
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA-11
Informationspublikationer434040
Informationsföredrag374040
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP och GLP)403845
Avgiftsbelagda effektivitetsbedömningar av produkterna135

Verksamheten enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial (9/2006) förutsätter ett prisstöd som fastställts till 80 000 euro för stabilisering av elitplantproduktionens verksamhetsbetingelser.

Genom verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel produceras på det sätt som förutsätts enligt internationella kvalitetssystem objektiv information om produkternas biologiska effektivitet och duglighet samt om rester av växtskyddsmedel i EU:s nordliga extrema förhållanden. Informationen används vid registreringen, vid rådgivningen och vid stödjandet av informationen till konsumenterna.

I utvecklingsländerna genomför MTT projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). Av anslaget under moment 24.30.66 betalar utrikesministeriet MTT för de kostnader projektet medför för Finland och det land där utvecklingssamarbete pågår i efterhand mot redovisning. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel för investering i projekt, och därmed inte kan vänta på utrikesmininsteriets utbetalning som görs i efterhand, är det vidare nödvändigt att ge kortfristig förskottsfinansiering till det land där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 56 49853 54055 730
Bruttoinkomster 1) 24 52219 80023 900
Nettoutgifter 31 97633 74031 830
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år5 202  
— överförts till följande år6 514  

1) I bruttoinkomsterna har inte andra ämbetsverks ofördelade anslag (0,3 miljoner euro) beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten    
— finansiering från andra statliga ämbetsverk7 5295 9008 100
— finansiering från EU1 7461 5001 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen7 1016 0007 000
Intäkter sammanlagt 16 37613 40017 000
    
Totala kostnader för projekt 38 79733 90036 500
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -22 421-20 500-19 500
Självfinansieringsandel, % 586053
 • — Målet för den samfinansiering som direkt riktar sig till forskningsprojekt och sakkunniguppdrag är 17,0 miljoner euro. Samfinansieringen från de statliga ämbetsverken uppgår till 8,1 miljoner euro, samfinansieringen från EU till 1,9 miljoner euro och den övriga samfinansieringen utanför statsförvaltningen till 7,0 miljoner euro.
 • — Förutom samfinansieringen beräknas 3,8 miljoner euro i form av intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,3 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd samt 2,1 miljoner euro i form av andra intäkter stå till förfogande.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av forskningscentralens verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2013 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring850
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-100
Lönejusteringar995
Avgiftsfria utlämnanden av uppgifter (överföring till moment 31.50.01)-15
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-35 årsv.)-840
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (5 årsv.)250
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-5 årsv.)-3 050
Sammanlagt-1 910

2013 budget31 830 000
2012 II tilläggsb.575 000
2012 budget33 740 000
2011 bokslut33 288 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 511 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005)

2) till utbetalningar av statsunderstöd i syfte att trygga tillgången på tjänster i anslutning till husdjursavel i de nordligaste delarna av Finland

3) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2012 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

1) Nya förbindelser som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på sammanlagt högst 12 000 000 euro åren 2014—2017.

2) Andra stödbeslut som fattas år 2013 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen åren 2014 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidraget och miljöstödet) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Av anslaget betalas nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och vissa andra nationella stöd. Nationellt stöd betalas till nästan alla de aktiva gårdarna.

Ett anslag på 119 300 000 euro behövs för betalningen av utgifter för förbindelser som ingåtts eller som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och ett anslag på 10 000 000 euro för betalning av utgifter för andra stödbeslut som fattats före år 2013. Under momentet föreslås ett anslag på 381 700 000 euro för betalning av utgifter som föranleds av andra stödbeslut som fattas år 2013 och en bevillningsfullmakt på 30 000 000 euro. De förbindelser som ingås med stöd av bevillningsfullmakten ingås på villkor att förbindelserna betalas endast till den del riksdagen beviljar anslag i framtida budgetar.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för husdjursskötsel, trädgårdsodling samt för växtodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2008. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009.

Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget betalas i hela landet som en tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (LFA). Av anslaget betalas dessutom vissa andra stödformer, såsom studiepenning och nationellt stöd för sockerbeta.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2011—2013 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Stöd för årets produktion sammanlagt558,6544,0511,0
   Nationellt stöd till södra Finland83,474,962,9
   Nordligt stöd333,5328,2306,0
   Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget119,3119,3119,3
   Övriga nationella stöd22,421,622,8
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år20,419,810,0
Fullmakt i budgeten84,158,0-

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017Sammanlagt fr.o.m. 2013
       
Fullmakt 1      
Förbindelser som ingåtts före 20131)116,3116,3115,0100,0-447,6
Förbindelser år 20133,03,03,03,03,015,0
Fullmakt 1 sammanlagt119,3119,3118,0103,03,0462,6
       
Fullmakt 2      
Förbindelser som ingåtts före 201310,0----10,0
Förbindelser år 2013-30,0---30,0
Fullmakt 2 sammanlagt10,030,0---40,0
Utgifter sammanlagt129,3149,3118,0103,03,0502,6

1) Utgifter för förbindelser inom ramen för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 2009—2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-20 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-13 000
Sammanlagt-33 000

2013 budget511 000 000
2012 budget544 000 000
2011 bokslut554 665 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 545 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009

2) till betalning av utgifter för exportbidrag för jordbruksprodukter, stöd för privat lagring och vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats EU:s inkomststöd och marknadsstöd som utbetalas år 2013. EU:s inkomststöd är direktstöd som för sin del tryggar jorbruksproduktionens lönsamhet och att andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik uppnås. Villkor för stöden har bl.a. varit att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av gårdsstöd som är frikopplat från produktionen och som togs i bruk år 2006. Dessutom betalas stöd som är kopplade till produktionen.

De direkta stöden berörs årligen av en anpassning, dvs. modulering, av stödet. Denna beräknas 2013 alltjämt uppgå till 10 % av jordbruksföretagarens direktstöd som överstiger 5 000 euro. Det anslag som behövs för inkomststöden kvarstår alltså på samma nivå som 2012.

År 2011 utgjorde EU:s inkomststöd ca 8 % av de totala intäkterna enligt totalkalkylen för jordbruket. År 2013 beräknas EU:s inkomststöd utgöra 29 % av alla stöd som betalas till jordbruket och trädgårdsodlingen.

EU-marknadsstöd (exportstöd och stöd för den inre marknaden) beräknas bli utbetalade till ett belopp av 6 000 000 euro.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd år 2013 enligt användningsändamål (euro)

  
EU:s inkomststöd sammanlagt539 200 000
— Gårdsstöd518 065 000
— Jordbrukarstöd som är kopplade till produktionen52 483 000
— Anpassning av direktstöden-31 348 000
EU:s marknadsstöd sammanlagt6 000 000
— Exportstöd1 000 000
— Stöd för den inre marknaden5 000 000
Sammanlagt 545 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-2 000
Sammanlagt-2 000

2013 budget545 200 000
2012 budget547 200 000
2011 bokslut545 690 267

42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av skördeskador (1214/2000). Av anslaget får också betalas ersättningar som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av lagen kan ersättning betalas för sådana skador som drabbat växande eller skördemogen gröda till följd av exceptionella naturförhållanden, skador som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden har orsakats övervintrande växter samt skada som åsamkats av att sådden omöjliggjorts av väta till följd av exceptionell översvämning eller osedvanligt rikliga regn, samt till rådgivningsorganisationerna för sakkunnighjälp som de tillhandahåller kommunerna.


2013 budget3 400 000
2012 budget3 400 000
2011 bokslut3 400 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 364 329 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013

2) för projektbestämd planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 84 000 euro

3) till utgifter för utarbetande av planer som gäller skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 260 000 euro

4) för den uppföljning av belastningen av jord- och skogsbruket och dess effekter i anslutning till genomförandet av gemenskapens ramdirektiv för vattenpolitiken som helt och hållet finansieras nationellt, högst 700 000 euro

5) till ett projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus) och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 300 000 euro

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter och till avlöning av personal motsvarande högst 26 årsverken, för de åtgärder som avses i punkt 2—5.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får förbindelser och avtal ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för icke-produktiva investeringar så att de åren 2014—2022 orsakar utgifter om sammanlagt högst 140 800 000 euro.

Förklaring: Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 393 544 000 euro. Eftersom 29 215 000 euro av anslagsbehovet bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2013 till sammanlagt 364 329 000 euro.

Målet med miljöstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar är bl.a. att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Miljöstöd och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper enligt Leaderdimensionen samt för främjande av naturens och landskapets mångfald. Med specialstödsavtalen för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar understöds i synnerhet målen i statsrådets principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015”. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna år 2009 och det program för genomförande av vattenvård som utarbetats för att verkställa förvaltningsplanerna, i början av 2011. Syftet med stöden för att främja djurens välbefinnande är att djurens välbefinnande och hälsa ska förbättras och att husdjursskötseln ska motsvara artens specifika behov. På detta sätt är det också möjligt att tillgodose konsumenternas förväntningar beträffande behandlingen av produktionsdjuren.

Avsikten är att förbindelser som upphör 2013 ska förlängas med ett år. Avsikten är dessutom att ingå fem- och tioåriga avtal om miljöspecialstöd, femåriga förbindelser som gäller främjande av djurens välbefinnande samt beslut om beviljande av stöd för icke-produktiva investeringar, av vilka de utgifter som föranleds efter 2013 betalas med medel för den nya programperioden. I och med att reglerna ändras programperioden 2014—2020 måste förbindelserna om miljöstöd förnyas 2014.

Tilläggsresurser (65,6 miljoner euro) som erhållits i samband med halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen) inriktas på åtgärder inom miljöstödet som föreslagits i det gällande programmet. Avsikten är att man ytterligare ska höja effekterna av miljöstödet för jordbruket, bl.a. genom ett ökat antal nya avtal om specialstöd.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. EU:s finansieringsandel är 28 %, förutom i fråga om åtgärder som vidtas enligt Leaderdimensionen och i fråga om ytterligare medel, där den är 45 %.

Totalt 94 % av den disponibla jordbruksmarken och 90 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödssystemet 2011. Cirka 5 000 husdjursproducenter har förbundit sig till systemet för främjande av djurens välbefinnande (29 % av nötkreatursgårdarna och 32 % av svingårdarna).

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen 2013 (euro)

  
Sammanlagt, varav364 329 000
— EU:s andel106 914 000
— statens andel256 071 000
— miljöstöd för jordbruket som finansieras nationellt i sin helhet (högst)1 344 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter för jordbrukets miljöstödssystem även beaktats de utgifter som finansieras nationellt i sin helhet och föranleds av projektbestämd planering av vattenvårdsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar samt konsumtionsutgifter för utarbetande av planer för skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker. Dessutom har beaktats den finansiering för planering av vattenvårdsåtgärder som behövs för ordnande och skötsel av uppföljningen av utsläpp från jord- och skogsbruket. Detta är en del av den uppföljning av genomförandet av ramdirektivet för vattenpolitiken som hänför sig till fastställandet av yt- och grundvattnens tillstånd. Vid dimensioneringen har dessutom beaktats kostnaderna för fortsättningen på det projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus).

De utbetalningar som föranleds av förbindelser som ingåtts enligt programmen för programperioderna 2000—2006 och 2007—2013 under detta moment kan göras helt med nationella medel till den del stödtagaren har laglig rätt att ta emot betalning.

De ekonomiska ramarna och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro) (den andel som i sin helhet finansieras nationellt ingår inte)

 De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013
Betalats
2007—2011
Anslag
2012—2013
ÅtgärdEUstatenOffentlig finansiering sammanlagt budgeterats
20121)
budgetprop.
20131)
       
Miljöstöd för jordbruket674,81 695,42 370,21 673,3350,4344,6
Stöd som främjar djurens välbefinnande29,475,6105,043,716,045,0
Icke-produktiva investeringar2,87,210,00,63,02,6
Sammanlagt 707,01 778,22 485,21 717,6369,4392,2

1) Uppskattning av utgifterna för 2013, varav en del täcks genom en post som överförs från föregående år.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödssystemet och de andra systemen, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

 20131)2014201520162017—Sammanlagt fr.o.m 2013
       
Det system och de åtgärder som gäller åren 2007—2013391,9101,8100,0100,0100,0793,7
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 201355,335,835,035,035,0196,1
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före år 2013336,666,065,065,065,0597,6
Stödsystemet som gäller åren 2000—20061,21,01,01,01,05,2
Programmet som gäller åren 1995—19990,40,20,20,20,21,2
Utgifter sammanlagt 393,5103,0101,2101,2101,2800,1

1) Av utgifterna finansieras 29,215 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 364,329 miljoner euro budgeteras år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 079
Sammanlagt1 079

2013 budget364 329 000
2012 budget363 250 000
2011 bokslut372 210 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 422 673 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013

2) också till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

De förbindelser som ingås år 2013 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 10 000 000 euro under åren 2014—2017.

Förklaring: Med kompensationsbidrag ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsbidraget är att trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. EU:s medfinansiering är 28 %. Till kompensationsbidraget behövs år 2013 uppskattningsvis 422 673 000 euro, varav EU:s andel är 118 348 000 euro och statens andel 304 325 000 euro.

Med anslaget under moment 30.20.40 betalas dessutom en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget som helt och hållet finansieras av staten.

De ekonomiska ramarna och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

 De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013
Betalats
2007—2011
Anslag
2012—2013
ÅtgärdEUstatenOffentlig finansiering sammanlagt budgeterats
2012
budgetprop.
2013
       
Kompensationsbidrag828,52 130,52 959,02 103,6422,7422,7

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för systemet med kompensationsbidrag (mn euro)

 20132014201520162017Sammanlagt
fr.o.m.
2013
       
System som gäller åren 2007—2013      
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 20132,52,52,52,52,512,5
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits år 2008—2012420,2410,0400,0390,0-1 620,2
Sammanlagt 422,7412,5402,5392,52,51 632,7

De förbindelser som ingås 2013 med stöd av fullmakten ingås på villkor att förbindelsen kan ändras, om stödsystemet och lagstiftningen eller de ekonomiska ramarna för programperioden som inleds 2014 förutsätter det. De utgifter som infaller efter 2013 betalas av medlen för den nya programperioden.

De förbindelser som ingåtts under detta moment enligt programmen under EU:s programperioder 2000—2006 och 2007—2013 kan betalas helt med nationella medel till den del stödtagaren har laglig rätt att ta emot betalning.


2013 budget422 673 000
2012 budget422 673 000
2011 bokslut422 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 97 370 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att försäljning av åker slopas som avträdelseform vid ingången av 2013 och så att vissa andra ändringar görs i villkoren i systemet med avträdelsestöd. Arrendering av åker som avträdelseform slopades vid ingången av 2012. Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 150 000 euro till följd av att indexjusteringen tidigareläggs till den 1 juli 2013.

År 2013 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010 och 2011—2014) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd, som genomförs åren 2011—2014, beräknas år 2013 omfatta ungefär 350 gårdar och ungefär 520 avträdare.

Åren 1995—1999 genomfördes stödsystemen med medfinansiering från EU. Betalningen av utgifterna fortsätter som en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, axel 1. År 2013 beräknas utbetalningarna uppgå till sammanlagt 950 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 320 000 euro.

År 2013 kommer utgifter enligt programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket inte längre att betalas.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2013

 Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstidPensioner som utbetalas i slutet av år 2013, uppskattning
Genomsnittlig ersättning år 2013, uppskattning
StödformGårdarAvträdarest.euro/månad
     
Avträdelsepension23 87739 90413 408239
Avträdelsestöd 1995—19996 1679 12744883
Avträdelsestöd 2000—20021 8452 793160913
Avträdelsestöd 2003—20063 3904 8681 255941
Avträdelsestöd 2007—20102 4673 3841 974865
Avträdelsestöd 2011—20149771 2681 0911 027
Sammanlagt 38 72361 34417 932 

Åren 2012 och 2013 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt

 Anslag, mn euro, 2012varav EU:s andel (EJFLU), 2012Anslag, mn euro, 2013varav EU:s andel (EJFLU), 2013
     
Avträdelsepensioner42,14-40,46-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 1995—19992,220,730,950,32
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2000—20024,93-2,41-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2003—200623,81-17,69-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2007—201026,95-22,48-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2011—201410,60-13,38-
Skogliga åtgärder inom jordbruket, förbindelser som ingåtts före 2000, kompensation för inkomstbortfall0,100,03--
Sammanlagt 110,751)0,7697,370,32

1) Av utgifterna 2012 finansierades 9,71 miljoner euro genom ett anslag som överförts från föregående år, vilket medförde att sammanlagt 101,04 miljoner euro budgeterades år 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-2 820
Tidigareläggande av indexhöjningen150
Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012-1 000
Sammanlagt-3 670

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget97 370 000
2012 budget101 040 000
2011 bokslut129 500 000

46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 861 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (606/2008) för understöd för projekt som hänför sig till utveckling av marknadsföringen och produktionen av jordbruksprodukter, inklusive projekt som genomförs av offentligrättsliga sammanslutningar och av kommunerna

2) för information om och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008

3) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med de medel som är avsedda för åtgärder för att utveckla den nationella marknadsföringen och produktionen stöds riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (inkl. honung). Understöd kan beviljas bl.a. för information om och reklam för jordbruksprodukter.

Utgifterna för EU:s program för främjande av avsättningen av jordbruksprodukter uppgår till 2 200 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 1 200 000 euro och statens medfinansiering 1 000 000 euro.

För främjande av den av EU delfinansierade produktionen och marknadsföringen av honung behövs det uppskattningsvis 205 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 50 %.

Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Sammanlagt,varav EU:s andel
   
Nationella åtgärder för utvecklande av marknadsföringen och produktionen (inkl. honung)2 456 000-
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen (EG 3/2008)2 200 0001 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung (EG 1234/2007)205 000103 000
Sammanlagt 4 861 0001 303 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Sammanlagt-1 000

2013 budget4 861 000
2012 budget5 861 000
2011 bokslut3 781 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 293 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi (638/2008) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan samt för andra specialunderstöd för att uppfylla målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 25 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får även understöd beviljas för offentliga samfund.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan. Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik.

Av anslaget är 1 580 000 euro avsett att användas för beredningen av de verkställighetsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat och för vidtagande av åtgärderna i programmen (Tillägg enligt regeringsprogrammet: Grön ekonomi).


2013 budget3 293 000
2012 budget3 293 000
2011 bokslut1 513 000

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med rådets förordning (EG nr 1234/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Sådana organisationer för marknadsföring som producenterna bildar, dvs. producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet.

Av anslaget betalas fr.o.m. 2012 inte längre utgifter för åtgärderna för strukturreformen i anslutning till EU:s sockerreform.

Det stöd som betalas av anslaget finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring200
Sammanlagt200

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget2 000 000
2012 budget1 800 000
2011 bokslut1 610 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2013 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) så att räntestödet för räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är högst 3 procentenheter fr.o.m. ingången av 2013, vilket är en sänkning med en procentenhet.

I och med att räntenivån på lånen sänks förbättras jordbrukarnas investeringsmöjligheter och underlättas etableringen av jordbruk. För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet enligt den föreslagna lagändringen högst 3 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljas fr.o.m. 2013 och högst 4 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljats före det. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt 1,461 miljarder euro vid utgången av år 2011. Vid dimensioneringen av anslaget har det kalkylmässigt antagits att den genomsnittliga räntenivån för lån beviljade före 2013 är 6 % och för lån som beviljas 2013 4 %.

Utgifter som användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m. 2013
       
Räntestödslån som beviljats före år 201357,244,538,633,2119,1292,6
Räntestödslån som beviljas år 20131,75,16,45,932,451,5
Utgifter sammanlagt 58,949,645,039,1151,5344,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring15 700
Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012-1 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet6 500
Sammanlagt21 200

2013 budget58 900 000
2012 budget37 700 000
2011 bokslut16 712 579

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring: Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. Beloppet av utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 1 000 000 euro, närmast utgifter för EU:s livsmedelsbiståndsprogram och interventionslagring.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring220
Sammanlagt220

2013 budget1 000 000
2012 budget780 000
2011 bokslut1 000 000