Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 80 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 204 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 fattas för 44 320 000 euro.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2012 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 201320142015Sammanlagt
f.fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före 201376,00072,50044,180192,680
Förbindelser år 20134,50017,50022,32044,320
Utgifter sammanlagt 80,50090,00066,500237,000

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

ProgramDe ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
Budgeterad fullmakt
under programperioden
Bevillningsfullmakt
2013
Använt
anslag 2007—2011
Budgeterat
anslag
2012
Anslag
2013
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1)438,020401,00444,320124,17477,00080,500
— varav bredbandsprojekt24,57019,5005,0700,3216,00010,000
— varav Kajanaland10,2879,394-3,2562,300-
— varav tekniskt bistånd22,45517,8764,6088,2643,7803,600
Alla sammanlagt 438,020401,00444,320124,17477,00080,500

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. EJFLU:s medfinansiering i den bevillningsfullmakt som hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland betalas av detta anslag. Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av EJFLU:s medfinansiering för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02 och den statliga medfinansieringen under moment 30.10.62.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 500
Sammanlagt3 500

2013 budget80 500 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget77 000 000
2011 bokslut51 123 282