Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer och på ett snabbt ibruktagande av dem. I Finland ska hela informationsöverföringskedjan utnyttjas effektivare än förut när det gäller utnyttjandet av bioekonomins möjligheter.

De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön för dem som bedriver jordbruk förutsätter ny kunskap om bl.a. ledning och riskhantering på de allt större gårdsbruksenheterna och att denna kunskap snabbt förmedlas till jordbrukarna.

Dessutom ska basnäringarna på landsbygden bevaras och bli mångsidigare samt stärkas genom att man ökar rådgivningen om innovationer och samarbetsnätverk.

Med statsbidraget garanteras ett rådgivningsutbud som håller hög kvalitet och som är täckande både regionalt och innehållsmässigt. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. Den regionala rådgivningsorganisationen når årligen över 40 % av gårdsbruksenheterna (antal fakturerade kunder).

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av bioekonomin:

1. Produktionsvolym, lönsamhet och konkurrenskraft

  • — Jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft tryggas samt produktionen fortsätter i hela Finland genom att man fäster uppmärksamhet vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar) samt företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att förbättra förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk genom ökad marknads- och affärskompetens i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras på marknadsvillkor.

2. Miljö

  • — Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.
  • — Energieffektiviteten (inklusive både energisparande och energiproduktion) ökar.

3. Matpolitik

  • — Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar.
  • — Ansvaret och spårbarheten ökar i livsmedelskedjan.
  • — Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-500
Sammanlagt-500

2013 budget7 168 000
2012 budget7 668 000
2011 bokslut10 668 000