Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              04. Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 895 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds och veterinärmedicinska skadenämndens utgifter.

Förklaring: Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd behandlar i egenskap av besvärsinstans besvär över beslut som fattats av landsbygdsnäringsförvaltningen, närmast närings-, trafik och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och fiskeområdena och s.k. processuell klagan. Besvärsnämnden har fattat beslut enligt följande: 354 år 2008, 348 år 2009, 246 år 2010 och 266 år 2011.

Under 2000-talet har den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvärsärende i besvärsnämnden varit ca 6,1 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär 2011 var ca 6,9 månader. Målet är att behandlingstiden i fortsättningen ska vara högst ca 6 månader. Det stora antalet jordbruksrättsliga författningarna i EU och i den nationella lagstiftningen, liksom de många författningsnivåerna och täta översynerna, påverkar emellertid besvärsärendenas svårighetsgrad och behandlingstiden.

Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, i stödärenden dock i allmänhet endast med besvärstillstånd.

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att ge sakkunnigutlåtanden i frågor som hänför sig till behandlingsfel inom veterinärverksamheten. Skadenämnden gav sammanlagt 25 utlåtanden år 2011 och den genomsnittliga behandlingstiden för dem var ca 6,5 månader.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd835 000
Veterinärmedicinska skadenämnden60 000
Sammanlagt 895 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar22
Sammanlagt22

2013 budget895 000
2012 II tilläggsb.13 000
2012 budget873 000
2011 bokslut871 000