Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              04. Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 487 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder för sin del uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
  • — Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:

  • — Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom att man genomför de ändringar i stödsystemen som reformen förutsätter.
  • —  Förberedelser görs för avslutande av programperioden 2007—2013 enligt den planerade tidtabellen och förberedelser görs för de ändringar och reformer som genomförandet av den nya programperioden kräver.
  • — Genom resultatstyrningen säkerställs det att de åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar i anslutning till genomförandet av programmet vidtas på ett framgångsrikt sätt.
  • — Mavi utvecklar sina elektroniska tjänster så att allt större vikt läggs vid elektroniska förvaltningsprocesser.
Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Omkostnader och årsverken enligt funktion

Verksamhet2011 utfall
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)2012 uppskattning
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)2013 budgetprop.
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)
       
Planering och administration av stödsystemen7 048756 838756 82875
Behandling av ansökningar1 300131 226131 22913
Behandling av stödutbetalningar2 010201 859211 91221
Övervakning och kontroller av stöd2 167242 279252 18525
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar866107971081910
Samarbete och utveckling1 466161 403161 36615
Intern revision och kontroll460541754105
Informationsteknik och informationsförvaltning13 6384813 0784712 73846
Sammanlagt 28 95521127 89721227 487210

1) Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivitetsfrämjande åtgärderna och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2011 ca 8 årsverken och beräknas 2011 och 2013 ligga kvar på samma nivå.

Produktion och kvalitetsledning

Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.

I antalet årsverken har en minskning med 1 årsverke till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Vid dimensioneringen har en ökning med ett årsverke till följd av verkställighetsuppgifterna enligt FLEGT-tilläggsåtgärdsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden) beaktats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 29 64726 08228 152
Bruttoinkomster 692575665
Nettoutgifter 28 95525 50727 487
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 519  
— överförts till följande år4 025  

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring2 000
Lönejusteringar491
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-50
Annan minskning av verksamheten-297
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring från moment 30.60.42)100
Revidering av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20)1 300
Elektronisk ansökan om arealstöd (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)-200
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (9 årsv.)2 298
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-10 årsv.)-2 881
Överföring till moment 30.01.01-781
Sammanlagt1 980

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. Utbetalningen av ersättningar hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.


2013 budget27 487 000
2012 II tilläggsb.375 000
2012 budget25 507 000
2011 bokslut24 461 000