Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              04. Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 089 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Tike stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde för år 2013 som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygdsmiljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Omkostnader enligt servicehelhet

 2011 bokslut
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
2012 ordinarie budget
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
2013 budgetprop.
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
          
Uppgifter som statistikmyndighet2 37730-2 14224-2 00024-
IT-tjänster1)7 2851037 5197 5101067 0257 5001067 125
Övriga tjänster1 70830-1 34330-1 40029146
Avgiftsbelagd verksamhet2)168116820023004504450
Allmän förvaltning2 80632142 60528632 500640
Sammanlagt 14 3441967 70113 8001907 38813 8501897 761

1) Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.

2) Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.

Nyckeltal för produktiviteten

Produktivitet

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Begäran om åtgärder inom informationssystemens produktionsmiljö, st.5 2355 5005 700
Begäran om åtgärder inom tjänsterna för underhåll och utvecklande av informationssystemen, st.5 6855 9006 000
Driftsättande av ändringar av informationssystemen, st.311330350
Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st.1 1221 300850
Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar7 2333 5003 800

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 14 34413 80013 850
Bruttoinkomster 7 7017 3887 761
På basis av serviceavtal 7 5197 0257 125
— Jord- och skogsbruksministeriet1 1001 1001 100
— Landsbygdsverket4 2003 9003 900
— Livsmedelssäkerhetsverket1 6001 6001 600
— Övriga ämbetsverk och inrättningar619425525
På basis av avgiftsförordningen 168300450
Övriga inkomster 1463186
Nettoutgifter 6 6436 4126 089
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 375  
— överförts till följande år702  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 6477 3257 575
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader3 3405 9735 500
— andel av samkostnader4 8401 4062 000
Kostnader sammanlagt 8 1807 3797 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -533-5475
Kostnadsmotsvarighet, % 9399101

I bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av verksamhet som baserar sig på serviceavtal och 273 000 euro på grund av ökningen i annan avgiftsbelagd verksamhet. På grund av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar323
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)70
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-716
Sammanlagt-323

2013 budget6 089 000
2012 II tilläggsb.181 000
2012 budget6 412 000
2011 bokslut5 970 000