Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              04. Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 012 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder samt till betalning av ersättningar enligt 14 § i lagen om fiske (286/1982) och till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
Resurshushållning

Fördelning av jord- och skogsbruksministeriets omkostnader och personal enligt uppgiftsområde

 2011
årsv.
mn €2012
årsv.
mn €2013
årsv.
mn €
       
Utvecklande av landsbygden och jordbruk896,3856,3856,8
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet533,8544,1544,4
Fiskeri-, vilt- och renhushållning353,9344,1345,1
Vattenhushållning och lantmäteri251,8252,2252,1
Skogsbruk292,3282,3272,2
Centraliserade stöduppgifter527,9559,55610,4
Sammanlagt 28326,028128,528131,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 31 42331 061 33 612
Bruttoinkomster 3 1182 6002 600
Nettoutgifter 28 30528 46131 012
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 183  
— överförts till följande år884  

Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 560 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2012 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

I enlighet med regeringsprogrammet inrättas en tjänst som djurskyddsombudsman.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 831
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-1 011
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-700
Lönejusteringar794
Överföring från moment 30.30.20100
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)-12
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)570
Överföring från moment 30.30.011 000
Överföring från moment 30.01.03781
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-802
Sammanlagt2 551

2013 budget31 012 000
2012 II tilläggsb.438 000
2012 budget28 461 000
2011 bokslut26 006 000