Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              04. Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde presenteras ansvarsområdets samhälleliga effektmål, som de ämbetsverk och annan verksamhet som budgeteras i förvaltningskapitlet stöder.

Under detta kapitel budgeteras i fråga om förvaltningen av jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) och Landsbygdsverket (Mavi) samt besvärsnämnderna. Ämbetsverken skaffar stöd- och sakkunnigtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt tjänster hos Statens IT-servicecentral.

Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionalförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Omkostnaderna för närings-, trafik- och miljöcentralerna har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattade 2011 en personal motsvarande ca 990 årsverken, varav ca 790 årsverken för verkställighetsuppgifter inom EU:s jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och ca 200 årsverken för uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välbefinnande och tillsynen över livsmedelssäkerheten inom den statliga regionförvaltningen sköts av regionförvaltningsverken. Deras omkostnader budgeteras under finansministeriets huvudtitel, under vilken det 2011 fanns en personal motsvarande ca 55 årsverken med uppgifter inom veterinärvården och livsmedelstillsynen. För uppgifter inom vattenhushållningen kommer man också i fortsättningen att använda sig av de resurser för miljöförvaltningen som budgeteras under huvudtitel 35. Dessutom utför tullverket vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter (omkostnaderna från moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 012 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder samt till betalning av ersättningar enligt 14 § i lagen om fiske (286/1982) och till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
Resurshushållning

Fördelning av jord- och skogsbruksministeriets omkostnader och personal enligt uppgiftsområde

 2011
årsv.
mn €2012
årsv.
mn €2013
årsv.
mn €
       
Utvecklande av landsbygden och jordbruk896,3856,3856,8
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet533,8544,1544,4
Fiskeri-, vilt- och renhushållning353,9344,1345,1
Vattenhushållning och lantmäteri251,8252,2252,1
Skogsbruk292,3282,3272,2
Centraliserade stöduppgifter527,9559,55610,4
Sammanlagt 28326,028128,528131,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 31 42331 061 33 612
Bruttoinkomster 3 1182 6002 600
Nettoutgifter 28 30528 46131 012
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 183  
— överförts till följande år884  

Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 560 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2012 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

I enlighet med regeringsprogrammet inrättas en tjänst som djurskyddsombudsman.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 831
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-1 011
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-700
Lönejusteringar794
Överföring från moment 30.30.20100
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)-12
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)570
Överföring från moment 30.30.011 000
Överföring från moment 30.01.03781
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-802
Sammanlagt2 551

2013 budget31 012 000
2012 II tilläggsb.438 000
2012 budget28 461 000
2011 bokslut26 006 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 089 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Tike stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde för år 2013 som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygdsmiljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Omkostnader enligt servicehelhet

 2011 bokslut
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
2012 ordinarie budget
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
2013 budgetprop.
Utgifter
1 000 €
Årsv.Inkomster
1 000 €
          
Uppgifter som statistikmyndighet2 37730-2 14224-2 00024-
IT-tjänster1)7 2851037 5197 5101067 0257 5001067 125
Övriga tjänster1 70830-1 34330-1 40029146
Avgiftsbelagd verksamhet2)168116820023004504450
Allmän förvaltning2 80632142 60528632 500640
Sammanlagt 14 3441967 70113 8001907 38813 8501897 761

1) Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.

2) Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.

Nyckeltal för produktiviteten

Produktivitet

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Begäran om åtgärder inom informationssystemens produktionsmiljö, st.5 2355 5005 700
Begäran om åtgärder inom tjänsterna för underhåll och utvecklande av informationssystemen, st.5 6855 9006 000
Driftsättande av ändringar av informationssystemen, st.311330350
Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st.1 1221 300850
Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar7 2333 5003 800

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 14 34413 80013 850
Bruttoinkomster 7 7017 3887 761
På basis av serviceavtal 7 5197 0257 125
— Jord- och skogsbruksministeriet1 1001 1001 100
— Landsbygdsverket4 2003 9003 900
— Livsmedelssäkerhetsverket1 6001 6001 600
— Övriga ämbetsverk och inrättningar619425525
På basis av avgiftsförordningen 168300450
Övriga inkomster 1463186
Nettoutgifter 6 6436 4126 089
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 375  
— överförts till följande år702  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 6477 3257 575
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader3 3405 9735 500
— andel av samkostnader4 8401 4062 000
Kostnader sammanlagt 8 1807 3797 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -533-5475
Kostnadsmotsvarighet, % 9399101

I bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av verksamhet som baserar sig på serviceavtal och 273 000 euro på grund av ökningen i annan avgiftsbelagd verksamhet. På grund av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar323
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)70
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)-716
Sammanlagt-323

2013 budget6 089 000
2012 II tilläggsb.181 000
2012 budget6 412 000
2011 bokslut5 970 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 487 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder för sin del uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
  • — Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:

  • — Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom att man genomför de ändringar i stödsystemen som reformen förutsätter.
  • —  Förberedelser görs för avslutande av programperioden 2007—2013 enligt den planerade tidtabellen och förberedelser görs för de ändringar och reformer som genomförandet av den nya programperioden kräver.
  • — Genom resultatstyrningen säkerställs det att de åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar i anslutning till genomförandet av programmet vidtas på ett framgångsrikt sätt.
  • — Mavi utvecklar sina elektroniska tjänster så att allt större vikt läggs vid elektroniska förvaltningsprocesser.
Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Omkostnader och årsverken enligt funktion

Verksamhet2011 utfall
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)2012 uppskattning
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)2013 budgetprop.
Kostnader
1 000 €
Årsv.1)
       
Planering och administration av stödsystemen7 048756 838756 82875
Behandling av ansökningar1 300131 226131 22913
Behandling av stödutbetalningar2 010201 859211 91221
Övervakning och kontroller av stöd2 167242 279252 18525
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar866107971081910
Samarbete och utveckling1 466161 403161 36615
Intern revision och kontroll460541754105
Informationsteknik och informationsförvaltning13 6384813 0784712 73846
Sammanlagt 28 95521127 89721227 487210

1) Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivitetsfrämjande åtgärderna och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2011 ca 8 årsverken och beräknas 2011 och 2013 ligga kvar på samma nivå.

Produktion och kvalitetsledning

Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.

I antalet årsverken har en minskning med 1 årsverke till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Vid dimensioneringen har en ökning med ett årsverke till följd av verkställighetsuppgifterna enligt FLEGT-tilläggsåtgärdsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden) beaktats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 29 64726 08228 152
Bruttoinkomster 692575665
Nettoutgifter 28 95525 50727 487
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 519  
— överförts till följande år4 025  

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring2 000
Lönejusteringar491
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-50
Annan minskning av verksamheten-297
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring från moment 30.60.42)100
Revidering av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20)1 300
Elektronisk ansökan om arealstöd (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)-200
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (9 årsv.)2 298
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-10 årsv.)-2 881
Överföring till moment 30.01.01-781
Sammanlagt1 980

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. Utbetalningen av ersättningar hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.


2013 budget27 487 000
2012 II tilläggsb.375 000
2012 budget25 507 000
2011 bokslut24 461 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 895 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds och veterinärmedicinska skadenämndens utgifter.

Förklaring: Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd behandlar i egenskap av besvärsinstans besvär över beslut som fattats av landsbygdsnäringsförvaltningen, närmast närings-, trafik och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och fiskeområdena och s.k. processuell klagan. Besvärsnämnden har fattat beslut enligt följande: 354 år 2008, 348 år 2009, 246 år 2010 och 266 år 2011.

Under 2000-talet har den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvärsärende i besvärsnämnden varit ca 6,1 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär 2011 var ca 6,9 månader. Målet är att behandlingstiden i fortsättningen ska vara högst ca 6 månader. Det stora antalet jordbruksrättsliga författningarna i EU och i den nationella lagstiftningen, liksom de många författningsnivåerna och täta översynerna, påverkar emellertid besvärsärendenas svårighetsgrad och behandlingstiden.

Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, i stödärenden dock i allmänhet endast med besvärstillstånd.

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att ge sakkunnigutlåtanden i frågor som hänför sig till behandlingsfel inom veterinärverksamheten. Skadenämnden gav sammanlagt 25 utlåtanden år 2011 och den genomsnittliga behandlingstiden för dem var ca 6,5 månader.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd835 000
Veterinärmedicinska skadenämnden60 000
Sammanlagt 895 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar22
Sammanlagt22

2013 budget895 000
2012 II tilläggsb.13 000
2012 budget873 000
2011 bokslut871 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till närområdessamarbetsprojekt inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och till utgifter som föranleds av beredningen och administrationen av dessa samt till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.


2013 budget669 000
2012 budget669 000
2011 bokslut669 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 343 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter och arvoden för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos olika ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

2) för beviljande av statsunderstöd.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 61 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Anslaget används vidare för att finansiera de forskningsprogram som omfattas av styrsystemet för sektorsforskningen och som grundar sig på ämnesområden som statsrådet har fastställt. Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. De inkomster som flyter in beräknas uppgå till 300 000 euro.


2013 budget3 343 000
2012 budget3 343 000
2011 bokslut3 643 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 000 000 euro.


2013 budget28 000 000
2012 budget28 000 000
2011 bokslut26 338 207

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 514 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden.


2013 budget3 514 000
2012 budget3 514 000
2011 bokslut3 714 000