Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete
              52. Samernas kultur- och språkboverksamhet
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken med målet att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för genomförandet av statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012—2015 inom området för ungdomsarbete och för samordningen av programmet i samarbete med de ministerier som deltar i genomförandet av programmet. Statens delegation för ungdomsärenden utvärderar årligen genomförandet av programmet. Barn- och ungdomspolitikens effekter följs med hjälp av indikatorer som beskriver barns och ungas levnadsförhållanden. Inom utvecklingsprogrammet är utgångspunkten för barn- och ungdomspolitiken delaktighet, hantering av vardagen och likställdhet.

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att värna om de ungas möjligheter att delta. Undervisnings- och kulturministeriet stöder ungdomsorganisationer och organisationer för ungdomsarbete samt olika slag av mekanismer för deltagande och hörande där ungdomar är aktiva. Utmaningen i framtiden ligger i att ta i beaktande olika fria grupperingar, särskilt sociala nätverk, som ökar i betydelse vid sidan av den traditionella organisationsverksamheten.

I syfte att bekämpa ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet och utslagning genomförs samhällsgarantin för unga. Genom uppsökande ungdomsarbete når man de unga som står utanför samhällets servicesystem och största delen av dem erbjuds ytterligare stöd. Avsikten är att utvidga det uppsökande ungdomsarbetet så att det täcker hela landet. Verkstadsverksamheten för unga utvecklas så att det är en fortsättning på det uppsökande ungdomsarbetet, med målet att förbättra de ungas livskompetens och minska ungdomsarbetslösheten.

Den nationella styrningsstrukturen för ungdomsarbetet stärks och utvecklingen av ett nätverk av service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet stöds.

De nationella minoriteterna och ungdomarna med invandrarbakgrund beaktas i första hand integrerat i stödsystemen för ungdomsarbetet.

Den allmänna utvecklingen inom ansvarsområdet styrs också av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010—2018) samt av Europarådets rekommendationer.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom ungdomsarbetet

Mål för resultatet av verksamheten Centrala åtgärder
  
Allmän utveckling av ansvarsområdetRegeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram genomförs och utvärderas samt andra åtgärder enligt ungdomslagen vidtas. Verksamhetsförutsättningarna för ett riksomfattande service- och utvecklingsnätverk för ungdomsarbetet tryggas.
Deltagande och likställdhet främjas Hörandet av barn och unga samt deras möjligheter att delta och påverka utvecklas. Riksomfattande ungdomsorganisationer och organisationer för ungdomsarbete stöds. Barn- och ungdomsvänlig information om barnens rättigheter utökas. Demokratifostran och globalt ansvar främjas. Samarbete mellan frivilligorganisationer och skolor stöds. Kommunernas och organisationernas ungdomsarbete på nätet stöds. Byggande ungdoms- och fritidslokaler stöds med beaktande olika användargrupper och miljöer. Möjligheterna för alla unga att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet främjas oberoende av kön, bakgrund eller boningsort. Alla ungas rätt till fysisk och psykisk integritet främjas.
Struktureringen av vardagen följs upp och stödsSamhällsgarantin för unga genomförs för ungdomsväsendet del. De ungas livskompetens i anslutning till uppväxt- och levnadsvillkor främjas genom ungdomspolitiken i samarbete med andra sektorer.

Vissa nyckeltal som beskriver ungdomsarbetets effektivitet

Verksamhet 201020112013
    
Kommunernas ungdomsarbete    
— antal ungdomslokaler9701 1001 100
— antal ungdomsarbetare2 200 1)3 0003 000
Riksomfattande ungdomscentraler (10 st.)   
— ungdomskursdagar207 400240 000250 000
Fritidsverksamhetsgrupper    
— stödda, antal1 6501 6501 650
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet    
— projekt som fått understöd264848
Ungdomsforskning    
— forskare7,586
— publikationer161812

1) År 2011 lät 13 kommuner bli att svara på NTM-centralernas enkät, vilket innebär ungefär 20 årsverken inom ungdomsarbetet. I verkstäderna för unga arbetar ca 1 400 personer, medan ca 200 personer arbetar med uppsökande ungdomsarbete. Dessa personer deltar endast delvis i undersökningen.

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 556 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete

3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) till stödjande av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och av internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stödjande av lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet

8) till stärkande av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete, samiska ungdomsrådet och den samiska ungdomskulturen

9) till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

10) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

11) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid i syfte att uppnå målen för samhällsgarantin för unga.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Aktivt medborgarskap för unga  
— Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete14 500 000
— Riksomfattande ungdomscentraler5 650 000
— Byggande av ungdomslokaler1 567 000
— Försöksverksamhet inom ungdomsarbete och ungdomskultur1 050 000
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, nätmedier1 000 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
— Uppsökande ungdomsarbete6 000 000
— Lokal fritidsverksamhet för barn och unga1 650 000
— Socialt ungdomsarbete1)1 000 000
De ungas levnadsvillkor och allmän utveckling av ansvarsområdet  
— Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet8 099 000
— Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet5 280 000
— Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet3 000 000
— Stärkande av samisk ungdomskultur och språkboverksamhet100 000
— Internationellt samarbete970 000
— Ungdomsforskning och utbildning inom ungdomsarbetet300 000
—Regional ungdomsverksamhet500 000
— Statens delegation för ungdomsärenden och utvärderings- och understödskommissionen, samiska ungdomsrådet640 000
— Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande1 250 000
Sammanlagt 52 556 000

1) Med socialt ungdomsarbete avses sådana kurser i och sådana perioder av vardags- och livshantering för unga som anknyter till det uppsökande ungdomsarbete och den verkstadsverksamhet för unga som ordnas vid de riksomfattande ungdomscentralerna.

Effektiviteten av styrsystemet för det ungdomsarbete som avses i punkt 9 i beslutsdelen ökas genom att resultatstyrningen av ansvarsområdet organiseras via riksomfattande service- och utvecklingscentraler som täcker de olika områdena inom ungdomsarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av intäktsföringskalkylen521
Sammanlagt521

2013 budget52 556 000
2012 budget52 035 000
2011 bokslut51 526 550

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till uppsökande ungdomsarbete.

Förklaring: Stödet, utvidgandet och utvecklandet av kvaliteten på verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet inbegriper genomförandet av samhällsgarantin för unga.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Stöd till verkstadsverksamhet13 000 000
Uppsökande ungdomsarbete8 000 000
Sammanlagt 21 000 000

Av anslaget under momentet 29.91.50 anvisas sammanlagt 6 000 000 euro för samma ändamål, varav 3 000 000 euro utgör en utgiftsbesparing under detta moment i enlighet med regeringsprogrammet vilken finansieras med tippningsvinstmedel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 32.30.512 000
Tryggande av verksamheten1 477
Sammanlagt3 477

2013 budget21 000 000
2012 I tilläggsb.2 000 000
2012 budget17 523 000
2011 bokslut13 323 000

52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Förklaring: I enlighet med statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram införs permanent finansiering av den samiska språkboverksamheten.

Av anslaget under moment 29.91.50 anvisas sammanlagt 50 000 euro för samma ändamål såsom en utgiftsbesparing under detta moment som finansieras med tippningsvinstmedel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utvidgning av språkboverksamhet200
Utgiftsbesparing-50
Sammanlagt150

2013 budget500 000
2012 budget350 000
2011 bokslut350 000