Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              02. Statens konstmuseums omkostnader
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet
              07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram
              (08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring: Kulturpolitiken har som mål att stärka kulturgrunden i den nationella och internationella omvärlden, förbättra verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, öka medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande och att stödja kulturekonomin.

Undervisnings- och kulturministeriet genomför dessa mål med medel inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att framför allt sörja för lagstiftningen, förvaltningsstrukturen, förvaltningspraxisen, finansieringen, den strategiska ledningen och andra allmänna verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen. Vid sidan av staten har kommunerna en betydande roll i genomförandet av kulturpolitiken. Även hushållen styr kulturpolitiken genom sina val; deras satsningar på kultur och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen.

Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dubbelriktad integration av invandrare, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets-, närings- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för att alla befolkningsgruppers kulturella rättigheter tillgodoses.

Utmaningarna när det gäller att stärka grunden för kulturen och konsten är de strukturella reformerna av konstförvaltningen, tryggandet av finansieringen av konst och kultur och utvecklandet av finansieringssystemen. I syfte att utveckla konstinstitutionernas verksamhet görs statsandelssystemet för teatrar, orkestrar och museer mer sporrande. Man sörjer för det utvecklingsbehov som ett mångkulturellt samhälle medför inom konst- och kulturbranschen samt för att en trygg mediemiljö skapas. Kunskapsbasen och sektorforskningen inom kulturpolitiken stärks.

I syfte att stärka verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete fäster man uppmärksamhet vid större mångsidighet i fråga om konstnärers förutsättningar för arbete och försörjning, ställningen hos de fria yrkesgrupperna inom scenkonsten samt vid främjandet av kvalitetsutvecklingen inom konsten.

När det gäller målområdet medborgarnas kulturdeltagande är utmaningarna att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet i kulturen, trygga en jämlik tillgång och tillgänglighet till biblioteks-, kultur- och informationstjänster i olika delar av landet samt tillgången till och förvaringen av kulturarvsmaterial i digital form. När det gäller produktion av kulturtjänster behövs det nya modeller och metoder. Genom upphovsrättslösningar stöds undervisning och forskning samt verksamheten vid bibliotek, arkiv och museer.

Utmaningar inom kulturen och den kreativa ekonomin är att stärka den inhemska marknaden och kulturexporten inom konst och kultur samt den audiovisuella branschen, öka samarbetet inom kultur och turism, tillhandahålla stödarrangemang i samband med kulturella internationella storevenemang och att förbättra förutsättningarna för finansiering av produktutveckling och för företagsamhet, såsom kompetensen, produkt- och serviceutvecklingen, inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher samt att utveckla upphovsrättssystemet.

Målen för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom kulturpolitiken 2013 är:

Kulturpolitiska mål Centrala åtgärder
  
Stärkande av kulturgrunden: Riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2020 och i statsrådets redogörelse om kulturens framtid genomförs.
Verksamheten vid Centret för konstfrämjande inleds.
Medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken främjas. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds. Ett projekt för att förbättra statistikföringen och datainsamlingen inom den audiovisuella branschen inleds.
 Tillgången till och långtidsförvaringen av kulturarvs- och biblioteksmaterial i digital form förbättras som en del av det nationella digitala biblioteket. Programmet Bibliotekspolitik 2015 genomförs och ett ibruktagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Uppdateringen av bibliotekslagstiftningen bereds. Verksamheten vid Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa inleds.
Ombildandet av Statens konstmuseum till en stiftelse inleds. De regionala aktörerna inom konst och kultur stöds liksom samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer.
 Kulturens och den kreativa ekonomins ställning främjas i det nordiska samarbetet och Rysslandssamarbetet och den nordliga dimensionens kulturpartnerskap utvecklas.
Den internationella rörligheten för konstnärer, aktörer inom kultursektorn och verk stärks och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Utarbetandet av en världsarvsstrategi inleds. Sektorforskningen inom kulturpolitiken stärks.
Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete: Konstnärers förutsättningar för arbete och försörjning samt pensionsskydd utreds.
Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov. Principen om en s.k. procent för konst vid offentligt byggande främjas.
Det offentliga stödsystemet stärks i enlighet med de politiska riktlinjerna för den audiovisuella kulturen. Utvecklingsåtgärderna inom stödprogrammet DigiDemo forsätter.
Ökande av alla befolknings- och medborgargruppers förutsättningar för kulturdeltagande: Utvecklandet av statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar i en mer sporrande riktning fortsätter.
Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds.
Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet stöds.
Jämlik tillgång på och tillgänglighet till kulturtjänster och mångfalden av kulturtjänster förbättras med beaktande av behoven hos olika ålders- och befolkningsgrupper.
Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som en del av invånarnas kommunala bas- och närservice.
Verksamhet som förbättrar hälsan och välfärden med hjälp av konst och kultur stöds. Projektet för digitalisering av biografernas visningsteknik slutförs och behövliga fortsatta åtgärder vidtas.
Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin: Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna stöds samt möjligheterna till produktifiering av näringsverksamheten inom de kreativa branscherna och av kulturturismen stärks. Konst- och kulturinriktade verksamhetsmodeller och serviceprodukter utvecklas inom ramen för projektet för kreativ ekonomi i arbetet. Möjligheten att inrätta en utvecklare-aktör inom den kreativa ekonomin och ett samordningsorgan för kreativ ekonomi mellan ministerierna utreds. Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas. Upphovsrättslagen görs tydligare, strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs.
Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas. Möjligheterna att bredda den finansiella basen för filmproduktioner och andra audiovisuella produktioner samt genomförande av ett motivationssystem utreds.
Åtgärderna för att få stora internationella kulturevenemang till Finland främjas och stödsystemet för kulturevenemang revideras.

Finansieringen av konst och kultur med tippningsvinstmedel och andra anslag i budgeten

 TippningsvinstmedelAllmänna budgetmedelSammanlagt
    
Främjande av konstarter50 546 00038 152 00088 698 000
Nationella konstinstitutioner93 404 00088 088 000181 492 000
Biblioteksväsendet5 054 00015 948 00021 002 000
Museer och kulturarvet30 116 00051 983 00082 099 000
Regionalt främjande av konsten23 267 000106 00023 373 000
Främjande av kulturpolitiken1)11 230 0001 039 00012 269 000
Internationell verksamhet inom konst och kultur9 051 0006 153 00015 204 000
Kulturen i den digitala miljön 2 153 0007 511 0009 664 000
Sammanlagt 224 821 000208 980 000433 801 000

1) I tippningsvinstmedlen ingår punkten Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande och finansieringen av kulturella storevenemang.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 919 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärsprofessorer

2) till stöd till den avgiftsbelagda servicen, högst 10 000 euro.

De stipendier och understöd som beviljas av anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Verksamheten vid Centret för konstfrämjande inleds i enlighet med regeringsprogrammet. Genom sin verksamhet ska centret utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också i främjandet av konstnärernas försörjningsvillkor genom att verka som sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut konstnärsstipendier, verka som sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och boendeort, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

 2013
mål
  
Centret för konstfrämjande och regionala enheter 
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 300
— bifallsbeslut990
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd till undervisnings- och kulturministeriet850
Projekt 200
Internationella residens 5
Publikationer och utvärdering av verkningarna 4
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ50
Riksomfattande kollegiala bedömningsgrupper och särskilda nämnder 
Stipendieansökningar8 200
— bifallsbeslut1 700
Regionala kollegiala bedömningsgrupper 
Stipendieansökningar2 800
— bifallsbeslut600
Hantering av mänskliga resurser 
Årsverken 59

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 5 142 4 840 4 939
Bruttoinkomster 8620 20
Nettoutgifter 5 0564 8204 919
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 372   
— överförts till följande år429  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-26
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-12
Lönejusteringar137
Sammanlagt99

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget4 919 000
2012 II tilläggsb.73 000
2012 budget4 820 000
2011 bokslut5 113 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 469 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som civiltjänstgörare föranleder

2) till anskaffning av utrustning och anordningar

3) till stödjande av utställningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 2 600 000 euro

4) till rörelsekapitalet för det offentligrättsliga samfund som inrättas för att fortsätta den verksamhet som bedrivits vid Statens konstmuseum.

Förklaring: Statens konstmuseum är en kulturinstitution som bygger upp en nationell konstsamling, ordnar mångsidiga utställningar och gör konst tillgänglig för allmänheten. Som landets centralkonstmuseum svarar det för informationsmaterial om bildkonst och deltar i utvecklandet av konstmuseibranschen.

Effektmålet vid vården av kulturarvet är att öka det visuella kulturarvet för kommande generationer. Målen vid utökningen av konstsamlingarna är så gott som enbart kvalitativa. Samtidigt beaktas de innehållsmässiga prioriteringarna.

Målet för utställnings- och programproduktionen samt den övriga verksamhet som riktas till allmänheten är att hålla kulturarvet levande genom att stärka Statens konstmuseums enheters roll som tillhandahållare av mångsidiga och högklassiga kulturtjänster. Syftet är att hålla utställnings- och programproduktionens utbud mångsidigt samtidigt som man genom besökarenkäter följer hur tillfredsställda kunderna är och strävar efter att tillmötesgå deras önskemål. Särskild uppmärksamhet fästs vid publikperspektivet, vilket innebär att utställningsutbudet har aktualitet. Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att inkomsterna täcker 14 % av de totala kostnaderna och 47 % av särkostnaderna.

Inom konstmuseibranschen och resultatområdet för forskningssamarbete och övrigt samarbete fortsätter man att tillsammans med landets övriga konstmuseer genomföra utvecklingsprojekt som gäller hela konstmuseifältet samt tar fram forskning till stöd för publikorienterat museiarbete.

Reformen av förvaltningsmodellen för Statens konstmuseum genomförs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 50 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

På grund av det kulturella områdets karaktär ökar inte antalet resultatmål kontinuerligt. Vid sidan av de numeriska nyckeltalen måste vikt också fästas vid effekterna på lång sikt, vilket bl.a. ska beaktas i valet av utställningsinnehåll och i sättandet av mål. Vid jämförandet av mängden prestationer ska deras varierande omfattning beaktas.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
mål
    
Effekt, produktion och kvalitetsledning    
Kundtillfredsställelse (kundservice), %928992
Samlings- och specialutställningar, st.251711
Forsknings- och utställningspublikationer, st.8109
Konserverade verk726892600
Funktionell effektivitet    
Antal besökare inom utställningsverksamheten   
— totalt antal besökare423 224387 000404 000
— andelen betalande besökare, %605646
Genomsnittsintäkt av utställningsbesök5,84,94,4
Genomsnittspris för utställningsbesök6,25,53,1
Utställningspublikationer, sålda exemplar/upplagor, %134560
Administrativa tjänsters andel av totalkostnaderna, %161616
Avgiftsbelagd verksamhet (kostnadsmotsvarighet)   
— inkomster/totala kostnader, %211914
— inkomster/särkostnader, %575547
— prisstöd/särkostnader, %402750
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken229228228

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 23 86423 27422 336
Bruttoinkomster 4 0054 0532 867
Nettoutgifter 19 85819 22119 469
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 694  
— överförts till följande år910  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-88
Lönejusteringar326
Överföring till moment 29.80.04 (utvecklingsverksamhet inom museibranschen, 2 årsverken)-90
Övrig förändring-10
Indexjustering av hyrorna200
Produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Sammanlagt248

Avsikten är att de anslag för statens konstmuseum i egenskap av räkenskapsverk som överförs från 2013 till finansåret 2014 anvisas för rörelsekapitalet för det offentligrättsligt samfund som fortsätter den verksamhet som bedrivits vid konstmuseet.


2013 budget19 469 000
2012 II tilläggsb.221 000
2012 budget19 221 000
2011 bokslut19 075 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 644 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. Vid restaureringen, underhållet och förbättrandet av områdets nåbarhet är utgångspunkten att bevara fastighetsförmögenhetens värde och trygga användbarheten så att lokalerna kan hyras för boende och annan användning och den övriga förmögenheten användas för kulturturism som passar områdets karaktär. För att bevara en bra bild utåt kan också kulturevenemang som är lämpliga med tanke på världsarvsobjektets status ordnas på området.

För att nå de mål som ställts upp för restaurerings- och underhållsarbeten 2013 fortsätter man i enlighet med renoveringsprogrammet (2013—2017) underhållet och ombyggnaden av befästningsanläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av det öppna fängelset på Sveaborg. Vid iståndsättningen utnyttjas arbetskraften i det öppna fängelse som finns på ön. Även utomstående entreprenörer anlitas i arbetet. Förberedelser görs för att delvis ta i bruk ön Lonnan. Man deltar i utarbetandet av en världsarvsstrategi.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter. Utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap betonas. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar som gäller besökare och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning    
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)165 200183 800180 000
Funktionell effektivitet    
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %262830
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %464748
Hyresintäkter, ökning %5,01,561
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken8890,491

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 7 827 7 551 7 582
Bruttoinkomster 4 8894 7004 938
Nettoutgifter 2 9382 8512 644
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 753  
— överförts till följande år 498  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-20
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-7
Lönejusteringar98
Övrig förändring2
Engångsutgift-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder-180
Sammanlagt-207

2013 budget2 644 000
2012 II tilläggsb.54 000
2012 budget2 851 000
2011 bokslut2 683 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 728 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Inkomster av försäljning av virke från markområden som Museiverket har i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nationalmuseets omkostnader9 556 000
Museiverkets övriga omkostnader13 172 000
Sammanlagt 22 728 000

Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Uppgifter som gäller museibranschens allmänna utveckling koncentreras från Statens konstmuseum till Museiverket. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

År 2013 fortsätter man att anpassa Museiverkets funktioner till krympande resurser med betoning på att de viktigaste strategiska målen uppnås. Målet är att den nya organisationen etableras. I Museiverkets verksamhet betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. När det gäller förvaltningen av Museiverkets fastigheter bereder man sig på eventuella omorganiseringar.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på restaurering, vård och presentation av sådana slott, museifastigheter och fornminnen som Museiverket har i sin besittning. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en programenlig skyddspolitik, styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd samt ta fram informationssystem för inventeringar. Nationellt betydelsefulla objekt och samarbetet med statens fastighetsenheter prioriteras. Omorganiseringen av det arkeologiska fältarbetet följs upp. Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv och stärker dess betydelse i samhället. Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Utställningverksamhet och övrig publikverksamhet samt de uppgifter om samlingar och det undervisningsmaterial som finns på nätet ökar kännedomen om kulturhistoriskt betydelsefulla föremål och intresset för att bevara dem. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. Arbetet med samlingar på nationell nivå etableras som en del av Nationalmuseets verksamhet.

Nationalmuseets serviceförmåga och effekter förbättras genom att underjordiska mottagnings- och servicelokaler tas i bruk. Lokaler för temporära utställningar börjar planeras i samband med förberedelserna för jubileumsåret för självständigheten. Kulturernas museum flyttar 2013 till lokaler i anslutning till Nationalmuseet. Verksamheten vid Nationalmuseets övriga museer och deras öppettider granskas som en del av de anpassningsåtgärder som berör Museiverkets funktioner. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar museibutiksverksamheten och effektiviserar lokalhyrningen.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
mål
    
Produktion och kvalitetsledning    
Besök på Museiverkets webbsidor3 166 6983 546 6084 500 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar353645
Antal besökare i museer   
— totalt antal besökare323 322414 790380 000
— andelen betalande besökare, %464045
— andelen besökare under 18 år, %241915
Antal besökare på slott   
— totalt antal besökare168 707162 792170 000
— andelen betalande besökare, %898885
Forsknings- och utställningspublikationer, st.747
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %304045
Funktionell effektivitet    
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro3,22,42,8
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro2,42,22,4
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken (årsv.)385361320

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 25 05923 13825 928
Bruttoinkomster 4 6913 2003 200
Nettoutgifter 20 36919 93822 728
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 233  
— överförts till följande år938  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-135
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-57
Nivåförändring3
Lönejusteringar599
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Tillägg för hyra för Nationalmuseets underjordiska servicelokaler700
Överföring av utvecklingsverksamheten inom museibranschen från moment 29.80.02 (2 årsverken)90
Tidsbestämt tillägg upphör-50
Bortfall av 2012 års nivåförhöjning-500
Tryggande av verksamheten2 000
Tillägg för hyra för nya lokaler125
Flyttkostnader150
Sammanlagt2 790

2013 budget22 728 000
2012 II tilläggsb.334 000
2012 I tilläggsb.800 000
2012 budget19 938 000
2011 bokslut20 074 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 385 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadier behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 000 läroböcker för att användas av personer med läshinder.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en omfattning (1 600 titlar) som utgör ca 33 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet. Den potentiella kundkretsen uppgår till minst 50 000 personer.

Det centrala målet 2013 är att öka tjänsternas effekter genom nya kunder och genom att tillhandahålla Celias digitala samlingar och nättjänster för andra servicekanaler, såsom bibliotek. Man forsätter skapa ett e-bibliotek och utvidga nättjänsterna. Användningen av det internationella Daisy/Epub-formatet främjas i syfte att öka mängden litteratur i tillgängligt format i Finland.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Effekt, produktion och kvalitetsledning    
— bokproduktion/st.2 2772 0572 200
— antal lån978 161985 0721 100 000
— läroboksleveranser/st.9 93711 36913 500
— antal kunder14 18815 75918 000
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)4,354,314,1
Funktionell effektivitet    
— genomsnittspris för boklån/euro5,604,355,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro179153165
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken565152

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 6 1796 5676 550
Bruttoinkomster 237155165
Nettoutgifter 5 9426 4126 385
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 1 298  
— överförts till följande år 2 080  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-27
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-16
Lönejusteringar99
Nivåförändring-83
Sammanlagt-27


2013 budget6 385 000
2012 II tilläggsb.52 000
2012 budget6 412 000
2011 bokslut6 724 000

06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 844 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 160 000 euro.

Förklaring: Nationella audiovisuella arkivets mål är att vara ett center för deponering, förvaring och visning av film-, televisions- och radiohistoria samt att verka som museum. Genom kund- och informationstjänsterna tjänar arkivet befolkningens kulturella, kunskapsmässiga och forskningsmässiga behov och den kreativa industrin. Dessutom tryggar Nationella audiovisuella arkivet det audiovisuella kulturarvets synlighet genom att visa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

År 2013 fortsätter digitaliseringen av arkivets samlingar i enlighet med den övergripande planen. Nationella audiovisuella arkivet deltar i införandet av kundgränssnitt och planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket samt i det internationella samarbetet kring digital teknik för arkivering.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2010 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2008. Dessutom tas kopior av utländska långfilmer emot som frivilliga depositioner, men deras antal antas minska i och med övergången till digital filmdistribution. På grund av den digitala distributionen blir det svårare att förutse antalet frivilliga depositioner av kopior av filmer. Video- och dvd-samlingen utökas med ca 3 500 nya upptagningar.

Radio- och tv-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt i samarbete med CSC-Tieteen tietotekniikan keskus. Det digitalt lagrade programflödet är ca 55 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på radio- och televisionsarkivets program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Programinformationen görs tillgänglig via internet. Man främjar filmkulturen genom att visa högklassiga filmer i biograferna Orion och Kino Tulio i Helsingfors liksom även på regional nivå på nio universitetsorter. Dessutom stöder och bedriver man filmforskning och publicerar filmografisk information på Internetadressen www.elonet.fi och annan filmkunskap på de egna webbsidorna www.kava.fi.

Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp. Tyngdpunkten ligger på organisering av samlingarna och katalogisering av föremålen. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning    
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal145 998151 612164 000
— Museet för levande bilder/museiföremål, antal15 50016 00017 500
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal34 88535 26038 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare54 60750 50660 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster3 2272 9125 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)95146280
Funktionell effektivitet    
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer17,8227,7619,10
— Museet för levande bilder, euro/föremål23,7627,1721,76
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst8,728,757,50
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten255 534217 208200 700
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte13 5429 9866 393
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken687471

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 7 9937 2007 184
Bruttoinkomster 404340340
Nettoutgifter 7 5896 8606 844
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 1 803  
— överförts till följande år 1 060  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-24
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-18
Lönejusteringar114
Övrig förändring2
Produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Sammanlagt-16

2013 budget6 844 000
2012 II tilläggsb.65 000
2012 budget6 860 000
2011 bokslut6 846 000

07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 667 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: År 2013 är det andra verksamhetsåret för Centralen för mediefostran och bildprogram. Syftet med verksamheten vid Centralen för mediefostran och bildprogram är att säkerställa barns och ungas utveckling och välmåga i mediemiljön. För att nå målet ska Centralen för mediefostran och bildprogram med motiveringen att skydda barn övervaka utbudet av filmer, upptagningar, tv-program samt dator- och videospel och upprätthålla det klassificeringssystem för åldersgränser för bildprogram som företagen använder. Centralen för mediefostran och bildprogram är en nationell central inom mediefostran och svarar för information, utbildning och forskning i anslutning till mediefostran. Centralen för mediefostran och bildprogram verkar som nationellt informationscenter för EU-programmet Safer Internet.

Till centralens uppgifter hör att utbilda och godkänna klassificerare av åldersgränser, övervaka klassificerarnas verksamhet, iakttagandet av åldersgränser och märkningarna på bildprogram samt ta emot publikrespons. Centralen vidareutvecklar klassificeringssystemet för åldergränser, registret över bildprogram och andra informationssystem och nättjänster. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds.

Fungerande offentliga register och nättjänster, en omfattande informationsverksamhet och samarbete med aktörer inom mediebranschen utgör en central del av verkningsfullheten i den verksamhet som bedrivs av Centralen för mediefostran och bildprogram. Detta mäts genom enkäter till allmänheten, fostrare, klassificerare av åldergränser, tillhandahållare av bildprogram och andra samarbetspartner genom vilka det utreds hur klassificeringssystemet för åldersgränser fungerar, hur väl informationsverksamheten är känd och förhållningssättet till den verksamhet centralen bedriver.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning    
Statens filmgranskningsbyrå (fram till 31.12.2011)    
Granskade långa bildprogram, st.709676 
Granskade korta bildprogram, st.606600 
Antal granskare i genomsnitt/bildprogram1,51,4 
Beviljade förevisningstillstånd, st.2430 
Utlåtanden till myndigheter106 
Anmälda bildprogram, st.35 76635 196 
Centralen för mediefostran och bildprogram (fr.o.m. 1.1.2012)    
Projekt för mediefostran, st.  4
Informationskampanjer, st.  2
Undersökningar om barns mediemiljö, st.  2
Utbildade klassificerare av bildprogram, st.  30
Registrerade tillhandahållare av bildprogram, st.  1 600
Klassificerade och anmälda bildprogram, st.  21 000
Godkända bildprogram som klassificerats i EU, st.  1 200
Begäran om omprövning av klassificering av bildprogram, st.  300
Kontakter som hänför sig till tillsyn, st.  500
Stickprov som hänför sig till tillsyn, st.  210
Klassificering av bildprogram, st.  300
Funktionell effektivitet    
Genomsnittligt pris för granskning, euro/h281236 
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken13,512,516

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 8331 0951 217
Bruttoinkomster 376450550
Nettoutgifter 457645667
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år25  
— överförts till följande år190  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-4
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-1
Lönejusteringar26
Övrig förändring1
Sammanlagt22

2013 budget667 000
2012 II tilläggsb.14 000
2012 budget645 000
2011 bokslut621 000

(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Avsikten är att med anslag under moment 29.80.52 understöda den stiftelse som fortsätter institutets verksamhet samt Esbo stad i fråga om bibliotekets specialuppgift.


2012 II tilläggsb.276 000
2012 budget969 000
2011 bokslut978 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 142 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av extra konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner i enlighet med gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra konstnärs- och journalistpensioner som har beviljats tidigare

2) till nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppskattat utfall år 2012-584
Arbetspensionsindex (2,74 %)493
Utgiftsbesparing (extra journalistpensioner)-126
Nya konstnärspensioner (51 st.)796
Sammanlagt579

2013 budget19 142 000
2012 budget18 563 000
2011 bokslut16 693 370

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 513 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion

3) till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek3 113 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion336 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter914 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet150 000
Sammanlagt 4 513 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare339347350
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare626565
Årsverken, årsv./1 000 invånare0,80,80,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar1 3941 3991 400
Fysiska besök, st./invånare9,99,910
Nätbesök, antal/invånare10,710,610,6
Utlåningar, st./invånare18,118,218,3
Kostnader för verksamheten, euro/invånare565860

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)-100
Inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur150
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-150
Sammanlagt-100

2013 budget4 513 000
2012 budget4 613 000
2011 bokslut4 471 000

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar och högst 1 033 för orkestrar.

Förklaring: Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 56 182 euro per årsverke för teatrar och 55 693 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 40 363 000 euro under moment 29.80.52 inklusive en justering på 2 384 000 euro (3,0 %) av kostnadsnivån för statsandelen.


2013 budget40 420 000
2012 budget40 445 000
2011 bokslut42 109 000

32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 431 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring: Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 69 616 euro.

För lagstadgade statsandelar har dessutom beviljats 19 380 000 euro under moment 29.80.52 inklusive en justering på 1 218 000 euro (3,0 %) av kostnadsnivån för statsandelen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing-252
Sammanlagt-252

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget17 431 000
2012 budget17 683 000
2011 bokslut20 078 000

33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan försöksverksamhet som inleds i syfte att utveckla servicen inom kommunernas kulturverksamhet och göra servicens produktionsstrukturer mångsidigare samt till verksamhetens riksomfattande samordning.

Förklaring: Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.


2013 budget106 000
2012 budget106 000
2011 bokslut106 000

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2013 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 000 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sex bokbussar och renovera fem huvudbibliotek och ett närbibliotek (sammanlagt 5 233 m2).

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

 2013201420152016—Sammanlagt fr.o.m. 2013
      
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 20133 8003 2003 2009 20019 400
Räntan på årliga poster2003003007001 500
Finansieringsbeslut som fattas 20131 0005005002 5004 500
Räntan på årliga poster- 100100100300
Sammanlagt 5 0004 1004 10012 50025 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Räntan på årliga poster-300
Sammanlagt-300

2013 budget5 000 000
2012 budget5 300 000
2011 bokslut5 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2013 budget252 000
2012 budget252 000
2011 bokslut230 400

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 970 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av kulturinstituten

2) till stödjande av vänskapsföreningar

3) med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) och lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) för restaurering och sanering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

4) för restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

5) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954

6) för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

7) för främjande av fredsarbete

8) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

9) för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete

10) till betalning av understöd, stipendier och pris inom det kulturella området och till understöd till publikationer.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Understöd till kulturinstituten4 700 000
Stöd till vänskapsföreningars kultursamarbete1 400 000
Underhåll eller förbättring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader361 000
Skydd, restaurering, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954293 000
Nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet124 000
Främjande av fredsarbete560 000
Till sametinget för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete, varav 10 650 euro till underhåll av samiska kyrkstugor i Utsjoki182 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet121 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry53 000
Sibelius samlade verk76 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet100 000
Sammanlagt 7 970 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 100
Överföring från momenten 29.01.21, 29.80.30 och 29.80.55 (av engångsnatur)300
Överföring till moment 29.01.66-16
Journalistpris-30
Nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet140
Sammanlagt-706

2013 budget7 970 000
2012 I tilläggsb.632 000
2012 budget8 676 000
2011 bokslut9 475 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 091 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statens konstnärsstipendier (545 st.)10 752 000
Stipendier och understöd till författare och översättare3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (12 st.)239 000
Sammanlagt 14 091 000

Från och med den 1 mars 2012 är konstnärsstipendiet 1 626,99 euro/mån. och från och med den 1 april 2012 1 649,77 euro/mån. Ovan nämnda stipendier justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av stipendier700
Sammanlagt700

2013 budget14 091 000
2012 budget13 391 000
2011 bokslut13 018 931

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 224 821 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av konst- och kulturfrämjande åtgärder och evenemang, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten spridning till allmänna bibliotek

4) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till annat stödjande av biblioteksbranschen, till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, till de allmänna bibliotekens nationella utvecklingsprojekt och internationella samarbete samt till stärkande av de allmänna bibliotekens kunskapsbas, högst 5 054 000 euro

7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 3 990 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

8) till nationellt stöd för projekt inom EU:s kulturprogram och omkostnader för programmens kontaktpunkter samt till utgifter för statsförvaltningens internationella samarbete inom kulturens område

9) till betalning av statsunderstöd till stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 38 260 000 euro, och till betalning av statsunderstöd för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader, högst 11 506 000 euro, samt till betalning av understöd till Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa och till Esbo stad för skötsel av bibliotekets specialuppgift, sammanlagt högst 1 200 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnaderna för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande.

Punkterna 2 och 4 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Filmproduktion och filmdistribution22 870 000
Främjande av digitalisering av biograferna1 420 000
Främjande av filmkulturen2 340 000
Utveckling av filmkulturen för barn och unga1 354 000
Främjande av litteraturen2 635 000
Främjande av bildkonsten2 188 000
Främjande av scenkonsten3 856 000
Främjande av arkitekturen417 000
Främjande av tonkonsten4 613 000
Främjande av formgivningen904 000
Främjande av danskonsten1 394 000
Främjande av fotokonsten785 000
Främjande av cirkuskonsten540 000
Främjande av mediekonsten216 000
Främjande av seriekonsten200 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar1 080 000
Främjande av andra konstarter2 213 000
Stipendier och priser1 521 000
Verksamheten vid Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa och skötseln av biblioteksuppgift1 200 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö11 506 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö38 260 000
Finlands filmstiftelse2 075 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen40 363 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet5 054 000
Statsandelar till museer enligt finansieringslagen19 380 000
Museer och kulturarvet9 036 000
Understöd för reparation av föreningshus samt upplysningsarbete1 700 000
Regionalt främjande av konsten15 673 000
Statsunderstöd till konstkommissionsväsendet och åtgärder för utveckling av konstkommissionsväsendet7 394 000
Främjande av samekulturen200 000
Främjande av kulturpolitiken6 068 000
Kulturexport och internationellt samarbete9 051 000
Kulturen i den digitala miljön2 153 000
Kulturella, internationella storevenemang1 771 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 3 391 000
Sammanlagt 224 821 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av intäktsföringskalkylen2 226
Sammanlagt2 226

2013 budget224 821 000
2012 budget222 595 000
2011 bokslut220 345 595

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 19 824 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering av lokalhyrorna640
Indexjustering 2013360
Sammanlagt1 000

2013 budget19 824 000
2012 budget18 824 000
2011 bokslut18 822 430

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 336 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris och Svenska Teaterns lån för grundlig renovering.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i räntenivån för Kansallisteatteris låneskötselkostnader-66
Sammanlagt-66

2013 budget7 336 000
2012 budget7 402 000
2011 bokslut3 095 477

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader för genomförande av programmet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek

2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial

3) till stöd för museernas innehållsproduktion

4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) för kostnader för utveckling och överföring av kunskap om digitalisering, digital tillgång och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)-100
Utgiftsbesparing-300
Sammanlagt-400

2013 budget2 100 000
2012 budget2 500 000
2011 bokslut2 500 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 250 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem

2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid

3) för utrustning av Museiverkets nya lokaler, högst 1 000 000 euro, och för utrustning av Nationalmuseets underjordiska lokaler, högst 900 000 euro.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

  
Statens konstmuseum300 000
Museiverket1 900 000
Biblioteket för synskadade50 000
Sammanlagt 2 250 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-575
Sammanlagt-575

2013 budget2 250 000
2012 budget2 825 000
2011 bokslut2 100 000

72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Statens konstmuseums konstanskaffningar.


2013 budget739 000
2012 budget739 000
2011 bokslut939 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Museiverket2 100 000
2.Förvaltningsnämnden för Sveaborg1 900 000
Sammanlagt 4 000 000

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken för tidsbundna uppgifter, varav förvaltningsnämnden för Sveaborgs andel är högst två årsverken.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2013 uppgår till sammanlagt högst 600 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2013 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-400
Sammanlagt-400

2013 budget4 000 000
2012 II tilläggsb.640 000
2012 budget4 400 000
2011 bokslut3 900 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring133
Sammanlagt133

2013 budget150 000
2012 budget17 000
2011 bokslut1 942