Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 580 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt förslaget ska garantipensionerna, rehabiliteringspenningen för unga och grundnivån på vårdbidraget för pensionstagare höjas. Förslaget berör även moment 33.30.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om folkpensionsindex och lagen om utkomststöd så att folkpensionsindex fryses för år 2018. Förslaget berör momenten 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60 och 33.50.50. Indexfrysningen gäller inte det grundläggande utkomststödet. Det indexjusteras i normal ordning.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2018 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Folkpensionsutgifter2 163
Garantipension212
Handikappförmåner558
Bostadsbidraget för pensionstagare618
Pensionsstöd29
Sammanlagt3 580
  
Inkomster 
Intäkter av egendom 
Statens andelar av förmånerna3 583
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-3
Sammanlagt3 580

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i fondens minimibelopp-2 700
Garantipensionshöjningens inverkan på pensionsstödet700
Höjning av garantipensionerna16 000
Höjningen av grundnivån för vårdbidraget för pensionstagare10 000
Pensionsstödets inverkan på pensionsutgifterna1 000
Ändring i behovskalkylen-56 640
Sammanlagt-31 640

2018 budget3 580 500 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget3 612 140 000
2016 bokslut3 595 392 261