Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              02. Statens konstmuseums omkostnader
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet
              07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram
              (08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 844 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 160 000 euro.

Förklaring: Nationella audiovisuella arkivets mål är att vara ett center för deponering, förvaring och visning av film-, televisions- och radiohistoria samt att verka som museum. Genom kund- och informationstjänsterna tjänar arkivet befolkningens kulturella, kunskapsmässiga och forskningsmässiga behov och den kreativa industrin. Dessutom tryggar Nationella audiovisuella arkivet det audiovisuella kulturarvets synlighet genom att visa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

År 2013 fortsätter digitaliseringen av arkivets samlingar i enlighet med den övergripande planen. Nationella audiovisuella arkivet deltar i införandet av kundgränssnitt och planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket samt i det internationella samarbetet kring digital teknik för arkivering.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2010 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2008. Dessutom tas kopior av utländska långfilmer emot som frivilliga depositioner, men deras antal antas minska i och med övergången till digital filmdistribution. På grund av den digitala distributionen blir det svårare att förutse antalet frivilliga depositioner av kopior av filmer. Video- och dvd-samlingen utökas med ca 3 500 nya upptagningar.

Radio- och tv-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt i samarbete med CSC-Tieteen tietotekniikan keskus. Det digitalt lagrade programflödet är ca 55 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på radio- och televisionsarkivets program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Programinformationen görs tillgänglig via internet. Man främjar filmkulturen genom att visa högklassiga filmer i biograferna Orion och Kino Tulio i Helsingfors liksom även på regional nivå på nio universitetsorter. Dessutom stöder och bedriver man filmforskning och publicerar filmografisk information på Internetadressen www.elonet.fi och annan filmkunskap på de egna webbsidorna www.kava.fi.

Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp. Tyngdpunkten ligger på organisering av samlingarna och katalogisering av föremålen. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning    
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal145 998151 612164 000
— Museet för levande bilder/museiföremål, antal15 50016 00017 500
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal34 88535 26038 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare54 60750 50660 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster3 2272 9125 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)95146280
Funktionell effektivitet    
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer17,8227,7619,10
— Museet för levande bilder, euro/föremål23,7627,1721,76
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst8,728,757,50
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten255 534217 208200 700
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte13 5429 9866 393
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken687471

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 7 9937 2007 184
Bruttoinkomster 404340340
Nettoutgifter 7 5896 8606 844
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 1 803  
— överförts till följande år 1 060  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-24
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-18
Lönejusteringar114
Övrig förändring2
Produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Sammanlagt-16

2013 budget6 844 000
2012 II tilläggsb.65 000
2012 budget6 860 000
2011 bokslut6 846 000