Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              02. Statens konstmuseums omkostnader
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet
              07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram
              (08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 728 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Inkomster av försäljning av virke från markområden som Museiverket har i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nationalmuseets omkostnader9 556 000
Museiverkets övriga omkostnader13 172 000
Sammanlagt 22 728 000

Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Uppgifter som gäller museibranschens allmänna utveckling koncentreras från Statens konstmuseum till Museiverket. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

År 2013 fortsätter man att anpassa Museiverkets funktioner till krympande resurser med betoning på att de viktigaste strategiska målen uppnås. Målet är att den nya organisationen etableras. I Museiverkets verksamhet betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. När det gäller förvaltningen av Museiverkets fastigheter bereder man sig på eventuella omorganiseringar.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på restaurering, vård och presentation av sådana slott, museifastigheter och fornminnen som Museiverket har i sin besittning. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en programenlig skyddspolitik, styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd samt ta fram informationssystem för inventeringar. Nationellt betydelsefulla objekt och samarbetet med statens fastighetsenheter prioriteras. Omorganiseringen av det arkeologiska fältarbetet följs upp. Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv och stärker dess betydelse i samhället. Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Utställningverksamhet och övrig publikverksamhet samt de uppgifter om samlingar och det undervisningsmaterial som finns på nätet ökar kännedomen om kulturhistoriskt betydelsefulla föremål och intresset för att bevara dem. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. Arbetet med samlingar på nationell nivå etableras som en del av Nationalmuseets verksamhet.

Nationalmuseets serviceförmåga och effekter förbättras genom att underjordiska mottagnings- och servicelokaler tas i bruk. Lokaler för temporära utställningar börjar planeras i samband med förberedelserna för jubileumsåret för självständigheten. Kulturernas museum flyttar 2013 till lokaler i anslutning till Nationalmuseet. Verksamheten vid Nationalmuseets övriga museer och deras öppettider granskas som en del av de anpassningsåtgärder som berör Museiverkets funktioner. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar museibutiksverksamheten och effektiviserar lokalhyrningen.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
mål
    
Produktion och kvalitetsledning    
Besök på Museiverkets webbsidor3 166 6983 546 6084 500 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar353645
Antal besökare i museer   
— totalt antal besökare323 322414 790380 000
— andelen betalande besökare, %464045
— andelen besökare under 18 år, %241915
Antal besökare på slott   
— totalt antal besökare168 707162 792170 000
— andelen betalande besökare, %898885
Forsknings- och utställningspublikationer, st.747
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %304045
Funktionell effektivitet    
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro3,22,42,8
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro2,42,22,4
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken (årsv.)385361320

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 25 05923 13825 928
Bruttoinkomster 4 6913 2003 200
Nettoutgifter 20 36919 93822 728
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 233  
— överförts till följande år938  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-135
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-57
Nivåförändring3
Lönejusteringar599
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Tillägg för hyra för Nationalmuseets underjordiska servicelokaler700
Överföring av utvecklingsverksamheten inom museibranschen från moment 29.80.02 (2 årsverken)90
Tidsbestämt tillägg upphör-50
Bortfall av 2012 års nivåförhöjning-500
Tryggande av verksamheten2 000
Tillägg för hyra för nya lokaler125
Flyttkostnader150
Sammanlagt2 790

2013 budget22 728 000
2012 II tilläggsb.334 000
2012 I tilläggsb.800 000
2012 budget19 938 000
2011 bokslut20 074 000