Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              02. Statens konstmuseums omkostnader
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet
              07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram
              (08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 644 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. Vid restaureringen, underhållet och förbättrandet av områdets nåbarhet är utgångspunkten att bevara fastighetsförmögenhetens värde och trygga användbarheten så att lokalerna kan hyras för boende och annan användning och den övriga förmögenheten användas för kulturturism som passar områdets karaktär. För att bevara en bra bild utåt kan också kulturevenemang som är lämpliga med tanke på världsarvsobjektets status ordnas på området.

För att nå de mål som ställts upp för restaurerings- och underhållsarbeten 2013 fortsätter man i enlighet med renoveringsprogrammet (2013—2017) underhållet och ombyggnaden av befästningsanläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av det öppna fängelset på Sveaborg. Vid iståndsättningen utnyttjas arbetskraften i det öppna fängelse som finns på ön. Även utomstående entreprenörer anlitas i arbetet. Förberedelser görs för att delvis ta i bruk ön Lonnan. Man deltar i utarbetandet av en världsarvsstrategi.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter. Utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap betonas. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar som gäller besökare och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning    
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)165 200183 800180 000
Funktionell effektivitet    
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %262830
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %464748
Hyresintäkter, ökning %5,01,561
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken8890,491

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 7 827 7 551 7 582
Bruttoinkomster 4 8894 7004 938
Nettoutgifter 2 9382 8512 644
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 753  
— överförts till följande år 498  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-20
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-7
Lönejusteringar98
Övrig förändring2
Engångsutgift-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder-180
Sammanlagt-207

2013 budget2 644 000
2012 II tilläggsb.54 000
2012 budget2 851 000
2011 bokslut2 683 000