Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 159 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetslagen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse.

Förklaring: Enligt universitetslagen kompenserar staten årligen Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universiteten har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Staten kompenserar dessutom årligen universitetet med ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som betalats för universitetets apoteksrörelse. Anslaget har dimensionerats på basis av utfallet 2011, som var 30 933 000 euro, och som avdrag har beaktats 774 000 euro som skillnaden mellan det anslag som budgeterats för ersättningar 2011 och utfallet.

Avsikten är att av anslaget bevilja 28 664 000 euro till Helsingfors universitet och 1 495 000 euro till Östra Finlands universitet.

Anslaget under momentet har ombildats till ett fast anslag.


2013 budget30 159 000
2012 budget30 731 000
2011 bokslut31 707 000