Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2003 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Sisäasiainministeriö
       02. Ulkomaalaisvirasto
       05. Lääninhallitukset
            21. Toimintamenot
       06. Rekisterihallinto
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
       97. Avustukset kunnille
       98. Alueiden kehittäminen
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 620 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:

 Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot54 020 000
Maksullisen toiminnan erillismenot4 000 000
Muut toimintamenot50 020 000
Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot5 400 000
Nettomenot48 620 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 420 000 euroa mielenterveyslain muutoksesta aiheutuneista lisätehtävistä ja 86 000 euroa kahden viran siirtona momentilta 31.24.21 sekä vähennyksenä 321 000 euroa vuoden 2002 kertamenoa.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille on ehdotettu myönnettäväksi nettomäärärahaa 48 620 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 420 000 euron lisäys mielenterveyslain muutoksista aiheutuneisiin lääninhallitusten lisätehtäviin.

Kuten lukuperustelujen selvitysosassa todetaan, lääninhallitus on valtion aluehallinnon monialainen asiantuntijavirasto, jolle valtion keskushallinto osoittaa tehtäviään. Sinne on koottu alueellisia asiantuntija-, turvallisuus- ja hallintotehtäviä. Lääninhallitus luo osaltaan myös edellytyksiä alueen elinkeinojen kehittämiselle.

Vuoden 2003 painopisteinä lääninhallitusten työssä ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, huumeiden saatavuuden ja käytön ehkäisy, nuorten ja riskiryhmien syrjäytymisen ehkäisy ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavan viranomaisten yhteistyön edistäminen. Alueellista ja seudullista hyvinvointipolitiikkaa parannetaan kehittämällä viranomaisten ja muiden toimijain yhteistyötä. Lääninhallitukset kartoittavat peruspalvelujen tarjontaa ja tarvetta alueella ja arvioivat palveluverkkojen riittävyyttä sekä palveluiden saatavuuden ja toimivuuden muutoksia.

Lääniuudistus toteutettiin 1.9.1997. Pian lääniuudistuksen jälkeen ministeriöiden lääninhallituksiin kohdistamaa tulosohjausjärjestelmää uudistettiin ja siirrettiin tehtäviä keskushallinnosta lääninhallituksiin. Liittyminen Euroopan unioniin toi uusia valvonta- ja tarkastustehtäviä eläinlääkintään ja eläinsuojeluun, ympäristöhygieniaan ja tuotantolaitosten tarkastamiseen. EU:n rakennerahastotehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet opetusministeriön ja nyt myös sosiaali- ja terveysministeriön toimialoilla. Uusin tehtäväalue liittyy laajentuneisiin mielenterveysongelmiin, joiden lievittämiseen vuoden 2003 talousarviossa lääneihin sijoitetaan viisi uutta lääninlääkärin virkaa.

Mikäli sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellun lakiehdotuksen mukaisesti tulevaisuudessa rikos- ja riita-asioiden sovittelu toteutuu valtakunnallisena järjestelmänä — kuten toivottavaa on — toisi se myös lääninhallituksille lisätehtäviä.

Saadun selvityksen mukaan jo usean vuoden ajan lääninhallitusten toimintamenojen ja tehtävien lisääntymisen välillä on vallinnut ristiriita. Tehtäviä on jatkuvasti lisätty, mutta resurssit niiden toteuttamiseen ovat pysyneet ennallaan tai suorastaan vähentyneet. Valtiovarainvaliokunta katsoo, että ensisijaisena tavoitteena tulee olla sisäasiainministeriön määrärahakehyksen nostaminen tehtävien hoidon edellyttämällä tavalla. Mikäli tämä ei toteudu, ainoa mahdollisuus lienee, että ohjaavat ministeriöt osoittavat lisääntyvien tehtävien edellyttämät määrärahat lääninhallituksille.


2003 talousarvio48 620 000
2002 talousarvio48 682 000
2001 tilinpäätös46 287 336