Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 131/2014 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och Tullen
       20. Tjänster för statssamfundet
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       50. Pensioner och ersättningar
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
            22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen
            30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
            34. Finansiering av lokala försök i kommunerna
       92. EU och internationella organisationer
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2013

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 494 178 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 8 441 261 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 52 917 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 49 516 000 euro med anledning av en rättelse av beräkningsuppgifterna i fråga om utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna och en precisering av bestämningsgrunderna för statsandelen utifrån nya data, 102 000 euro som överföring från moment 29.10.01 till följd av att förskoleundervisningen blir obligatorisk, 1 399 000 euro som överföring från moment 29.10.30 till följd av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård,4 800 000 euro för utvecklande av stöd för närståendevården och 2 100 000 euro för de ekonomiska konsekvenserna av ändringen av 5 § i språklagen till följd av att Närpes kommun blir tvåspråkig vid ingången av 2015 samt som avdrag 5 000 000 euro till följd av reformen av joursystemet.


2015 budget8 494 178 000
2014 III tilläggsb.8 058 000
2014 I tilläggsb.8 816 000
2014 budget8 612 665 000
2013 bokslut8 676 001 810