Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 411 754 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt yrkeshögskolelagen (351/2003) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande och stödjande av verksamheten, högst 10 100 000 euro som projektfinansiering enligt yrkeshögskolelagen

3) till projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi, högst 11 185 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), så att priserna per enhet för yrkeshögskolor sänks på grund av en utgiftsbesparing.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

 2007
utfall
2009
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
     
Yrkeshögskoleexamina20 56520 04421 31222 060
Högre yrkeshögskoleexamina3629411 5211 800
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade1 5031 4761 6691 615
Utländska examensstuderande5 4067 1137 8928 220
Utbytesstuderande (från och till Finland, över 3 mån.)7 1827 5568 5398 790
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera60,559,9..67,3
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % examensstuderande vid yrkeshögskola ..36,5..37,0
Examina/undervisning och FoU-personal....2,943,7
Lärares och experters internationella rörlighet/lärare och FoU-personal0,750,880,981,09
Avlagda studiepoäng inom FoU-projekt/närvarande examensstuderande1,93,86,06,4

För att stärka yrkeshögskolornas kvalitet och verkningsfullhet bereds en reform av finansieringsgrunderna, tillstånden och utbildningsansvaret för yrkeshögskolorna från 2014. Undervisnings- och kulturministeriet stöder den nationella högskolepolitikens och yrkeshögskolornas strategiska och strukturella mål genom projektfinansiering.

För att trygga tillgången till kunnig arbetskraft riktas utbildningsutbudet i enlighet med riksomfattande prognoser. Yrkeshögskolorna minskar sitt utbildningsutbud med 2030 nybörjarplatser med början 2013.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader (kalkylerat antal studerande * pris per enhet) 897 401 000
— kommunala yrkeshögskolor (40 333 * 7 772,58 €)313 492 000
— privata yrkeshögskolor (72 214 * 8 085,81 €, inkl. moms)583 909 000
Kommunernas finansieringsandel -511 492 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt4 560 000
Projektfinansiering för utvecklande och stödjande av verksamheten (högst)10 100 000
Projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi (högst)11 185 000
Sammanlagt 411 754 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i studerandestrukturen461
Nedskärning av priset per enhet-15 990
Förändring i antalet studerande-4 010
Precisering av priset per enhet298
Övrig förändring-6
Förändring i understöden2 000
Sammanlagt-17 247

2013 budget411 754 000
2012 budget429 001 000
2011 bokslut406 241 257