Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 055 000 euro.

Förklaring: Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som bedriver språkvård av finska och svenska, samt samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör också rådgivning, ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Nyckeltal 2010
utfall
2011
utfall
2012
mål
2013
mål
     
Publikationsverksamhet, st.537556360300
Informationstjänstuppgifter, st.1 9401 8711 5001 500
Elektroniska material1)39 71340 06143 00044 000
Sjukdagar antal/årsv.6,84,3<8<8
Årsverken2)103,987,388,8<88,8

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

2) Talet för 2010 innehåller 8,5 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 2 7072 6552 655
Bruttoinkomster 558690600
Nettoutgifter 2 1481 9652 055
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år339  
— överförts till följande år695  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-38
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-6
Lönejusteringar173
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Precisering av omfördelningen5
Teknisk ändring1
Sammanlagt90

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010).


2013 budget2 055 000
2012 II tilläggsb.84 000
2012 budget1 965 000
2011 bokslut2 505 000