Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 388 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring: Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.

Verksamhetens resultat
  • — Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.
  • — Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.
  • — Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb informationsservice och utvecklar samtidigt den elektroniska beställnings- och kundservicen.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och sin organisation i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på sina kärnuppgifter.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1294/2010).

Nyckeltal 2010
utfall
2011
utfall
2012
mål
2013
mål
     
Samhälleliga verkningar     
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)186 000190 046195 000200 000
Digitaliserat material (antal bildfiler)10 587 64113 033 11912 500 00014 500 000
Besök i forskarsalar (st.)52 32349 30350 00048 000
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.)4 000 00017 000 00012 000 00021 000 000
Produktion och kvalitetsledning     
Utökande av material (hyllmeter/år)6 2654 1564 0004 000
Digitalisering (bildfiler/år)5 614 4832 442 4781 500 0001 500 000
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare)770/1 978836/1 350550/1 400550/1 100
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.)20 97421 98123 00024 000
Funktionell effektivitet     
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.)657767780818
Hantering av mänskliga resurser     
Sjukdagar antal/årsv.9,711,9<9<9
Årsverken1)283,32)247,7247,5244,5

1) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

2) Utfallet för 2010 innehåller 27 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, 5 årsv. högskolepraktikanter och 7 årsv. sysselsatta.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 22 48819 55919 988
Bruttoinkomster 1 633600600
Nettoutgifter 20 85518 95919 388
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 1 746   
— överförts till följande år 331  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-75
Lönejusteringar444
Indexjustering av hyrorna297
Produktivitetsfrämjande åtgärder-180
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)-50
Samearkivets utrustning (av engångsnatur)-10
Sammanlagt429

2013 budget19 388 000
2012 II tilläggsb.447 000
2012 budget18 959 000
2011 bokslut19 440 000