Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 455 000 euro.

Förklaring: Finlands Akademi är en central finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och en aktiv aktör inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken.

Verksamhetens resultat
  • —  Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademin stöder nya vetenskapliga upptäckter, genombrott och innovationer med samtliga finansieringsformer.
  • — Akademin stöder framväxten av en tillräckligt stor och internationellt konkurrenskraftig forskarkår och beaktar samtidigt Finlands starka forskningsområden samt forsknings- och innovationssystemets behov.
  • — Akademin stöder forskningssamarbetet med strategiskt utvalda målländer. Akademin främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.
  • — Akademin främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Akademin utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Finlands Akademi utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och sitt system för beslutsfattande i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på kärnuppgifterna.
Nyckeltal 2010
utfall
2011
utfall
2012
mål
2013
mål
     
Samhälleliga verkningar     
Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)    
Akademins forskningsprogram86ökarökar
Program för spetsforskningsenheter77ökarökar
Akademiforskarnas uppgifter (antal)108oförändratoförändrat
Forskningsinfrastrukturer105ökarökar
Produktion och kvalitetsledning     
Antal ansökningar som behandlats4 0173 4093 8003 800
Forskningsprogram /där internationellt finansieringssamarbete ingår12/911/1011/1111/11
Funktionell effektivitet     
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/finansieringsbeslut (%)1)23<3,5<3,5
Hantering av mänskliga resurser     
Sjukdagar antal/årsv.6,87,8<8<8
Årsverken2)154,2149,5144143

1) Utfallet för 2010 innehåller en exceptionell ändring av skulden för semesterlön.

2) Utfallet för 2010 innehåller 1,4 årsv. högskolepraktikanter, 2,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och 2,8 årsv. personer som anställts med externa medel, t.ex. med medel från EU:s ERA-Net-program. Utfallet för 2011 innehåller 4,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och högskolepraktikanter.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1848/2009).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 14 06713 20612 855
Bruttoinkomster 588400400
Nettoutgifter 13 47912 806 12 455
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 7 585  
— överförts till följande år 7 143  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-61
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-500
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-34
Lönejusteringar333
Precisering av omfördelningen1
Produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Sammanlagt-351

2013 budget12 455 000
2012 II tilläggsb.152 000
2012 budget12 806 000
2011 bokslut13 038 000