Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
              51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              (52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. VuxenutbildningPDF-versio

Förklaring: Under momenten i detta kapitel finansieras yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, det fria bildningsarbetet, bildnings- och rådgivningsorganisationer, personalutbildningen inom undervisningsväsendet samt utvecklingen av vuxenutbildningen. Resurser för vuxenutbildning och fritt bildningsarbete ingår i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde även i anslagen under kapitlen 29.10, 29.20, 29.40 och 29.90.

Samhälleliga verkningar

Vuxenutbildningspolitikens uppgift är att trygga kunnandet och tillgången till arbetskraft, sörja för utbildnings- och bildningsmöjligheterna för hela den vuxna befolkningen och främja ett enhetligt och jämlikt samhälle. Genom vuxenutbildningspolitiken stöder man strävandena att förlänga tiden i arbetslivet, höja sysselsättningsgraden, öka produktiviteten, främja kulturell mångfald och förverkliga förutsättningarna för livslångt lärande. Vuxenutbildningen inriktas också på att säkerställa kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet och på att stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Det fria bildningsarbetet bemöter de behov av bildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. Målet är att ingen del av den vuxna befolkningen ska stanna utanför vuxenutbildningen permanent.

Verksamhetens resultat

Kompetensprogrammet för unga vuxna genomförs och åtgärder vidtas för samhällsgarantin. Systemet med fristående examen vidareutvecklas som en del av hela examenssystemet inom yrkesutbildningen. Systemet med fristående examen stärks som ett redskap för att visa och utveckla den kompetens som förvärvats i arbetslivet samt som ett flexibelt system för att erkänna kompetens. Finansieringen av utbildning som förbereder för fristående examen utvecklas.

Undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna bereder målen för utveckling och kvalitetssäkring av specialiseringsutbildningen.

Kvaliteten på det fria bildningsarbetet förbättras och dess förutsättningar att bemöta förändrade utbildningsbehov stärks genom att finansieringen och fördelningen av den utvecklas.

Programmet för kompletterande utbildning för personal med invandrarbakgrund inom undervisningsväsendet fortsätter inom undervisningen för invandrare i stil med SPECIMA-projektet.

Undervisningspersonalens möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förbättras genom att programmet för kompletterande utbildning Kunnig (Osaava) fortsätter. Målet är att 40 000 anställda inom undervisningsväsendet deltar i kompetenshöjande fortbildning 2013. Man deltar i OECD:s lärarenkät (TALIS 2013).

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas. Genom att delta i den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) som organiseras av OECD samlar man in uppgifter om vuxenbefolkningens kompetens.

Verksamhetens omfattning

Vuxenutbildning ordnas i ca 800 läroanstalter och högskolor som är underställda offentlig övervakning. Närmare 1,7 miljoner personer deltar årligen i olika typer av vuxenutbildning, dvs. 52 % av vuxenbefolkningen i arbetsför ålder. Ungefär 12 % av utgifterna under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel riktas till vuxenutbildning på det sätt som anges i den nedanstående tabellen.

Antalet studerande inom frivillig vuxenutbildning och avlagda examina enligt utbildningsform i vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen och inom fritt bildningsarbete

Utbildningsform 2009
utfall
2010
utfall
2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
      
Grundläggande utbildning för vuxna      
examensstuderande9061 7051 7201 7201 720
ämnesstuderande8509561 1001 1001 100
Gymnasieutbildning för vuxna      
examensstuderande9 71010 661 10 50010 50010 500
ämnesstuderande17 00017 37818 761 17 80017 800
Grundläggande yrkesutbildning      
utbildning vid läroanstalter som förbereder för fristående examen, studerande21 23223 37923 00023 00023 000
läroavtalsutbildning, studerande28 65223 15723 00023 00023 000
avlagda examina, sammanlagt     
Yrkesinriktad tilläggsutbildning 9 82010 22511 00011 30011 300
Utbildning som förbereder för fristående examen, studerande1)29 60029 00030 00032 00031 500
läroavtalsutbildning, studerande37 20036 50036 00039 30033 900
avlagda examina17 00016 00016 50018 00016 500
tilläggsutbildning som inte leder till examen6 9617 1227 4107 2156 820
Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor      
yh-examen, studerande19 91519 57319 587 19 50019 000
högre yh-examen, studerande5 5526 3476 9877 0007 100
öppen yrkeshögskola, studerande2)11 7619 1919 155 9 2009 200
avlagda yh-examina3 3303 7103 738 3 8003 800
avlagda högre yh-examina9401 2531 520 1 6001 700
Vuxenutbildning vid universitet      
öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande3)72 12882 52782 59785 00085 000
Läroanstalter för fritt bildningsarbete 4)      
medborgarinstitut, studerande1 130 4561 130 4001 130 4001 073 9001 073 900
folkhögskolor, studerande143 381140 500143 300130 400130 400
sommaruniversitet, studerande99 913108 900108 900105 600106 700
studiecentraler, studerande272 257272 200272 200264 000264 000
idrottsutbildningscenter, studerande82 60082 60082 60082 60082 600

1) Siffrorna anger antalet studerande inom examensinriktad tilläggsutbildning - inte det antal studerandeårsverken som utgör beräkningsgrund för statsandelen.

2) Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkeshögskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkeshögskolan.

3) I siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitetet, eftersom de inte statistikförs efter 2010. Finansieringen grundar sig på studieprestationer som andra än universitetets egna studerande avlagt.

4) Utfallsuppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter för det fria bildningsarbetet är från 2009, det tal som gäller 2010 är en uppskattning. Siffrorna anger bruttoantalet deltagare, nettoantalet deltagare är mindre än de siffror som presenteras här.

Finansieringen av vuxenutbildningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (euro)

  2012
budget
2013
budgetprop.
    
29.10Allmänbildande utbildning  
 Statsandel för driftskostnader   
 — vuxenstuderande inom den grundläggande utbildningen (uppskattning)5 002 0005 002 000
 — vuxenstuderande vid gymnasier (uppskattning)11 728 00011 728 000
29.20Yrkesutbildning  
 Statsandel för driftskostnader  
 — utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen och avläggs i form av en fristående examen (uppskattning)85 004 00084 910 000
29.30Vuxenutbildning  
 — utveckling av vuxenutbildningen, utbildning och stödåtgärder för undervisningspersonalen28 757 00028 357 000
 — statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter174 054 000183 454 000
 — statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning140 594 000119 494 000
 — statsandel och statsunderstöd för läroanstalter och organisationer för fritt bildningsarbete171 708 000171 684 000
29.40Högskoleundervisning och forskning  
 Statsandel för yrkeshögskolornas driftskostnader  
— vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen 67 026 00062 273 000
— specialiseringsstudier6 364 0006 162 000
 — högre yh-examen17 264 00023 270 000
 Statlig finansiering av universitetens verksamhet1)  
 — öppen universitetsundervisning och särskild studierätt24 700 00024 700 000
29.90Idrottsverksamhet  
 Tippnings- och penninglotterivinstmedel  
 — idrottsutbildningscenter15 021 00017 664 000
 Statsandel för idrottsutbildningscenter2 752 000109 000
Sammanlagt 749 974 000738 807 000

1) Det är fråga om kalkylerade poster inom universitetens basfinansiering I tabellen ingår inte vuxna grundexamensstuderande vid universitet (över 25 år vid inledandet av studierna), vilka utgjorde cirka 26 % av de nya studerandena. Kostnaderna för dem beräknas uppgå till ca 165 miljoner euro år 2010.

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 25 347 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt till examensmästarutbildning

3) till utgifter och understöd i anslutning till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1. Undervisningsväsendets personalutbildning  
Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning4 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning 2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen 590 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal3 069 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen158 000
Specima-utbildning1 500 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013) 10 000 000
Sammanlagt 22 617 000
  
2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina  
Utvecklande och anordnande av yrkesexamina1 682 000
Drift och utveckling av det elektroniska responssystemet för fristående examina (AIPAL)150 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina295 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer103 000
Sammanlagt 2 230 000
  
3. Utbildning för specialgrupper  
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland500 000
Sammanlagt 500 000
  
Alla sammanlagt 25 347 000

År 2013 deltar sammanlagt ca 40 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet.

För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen och förbättra arbetsförhållandena.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-400
Sammanlagt-400

2013 budget25 347 000
2012 budget25 747 000
2011 bokslut24 247 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av den utvärdering av vuxnas kunskaper och färdigheter (PIAAC) som görs av OECD

3) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen405 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor210 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen378 000
Förbättrande av utbildningen för invandrare (inkl. projektet Delaktig i Finland)555 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande 185 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunnande)760 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande397 000
Övrig utveckling av livslångt lärande120 000
Sammanlagt 3 010 000


2013 budget3 010 000
2012 budget3 010 000
2011 bokslut1 985 000

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 164 418 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling och annan utveckling, till extra understöd och stödjande av programmet för strukturell utveckling enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 6 500 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 924 292undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader269 216studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet255 000studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet 168 196undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader57 803undervisningstimme

Av antalet kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 700 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut91 102 0002 800 00093 902 000
Folkhögskolor48 724 0002 500 00051 224 000
Studiecentraler12 704 0001 000 000 13 704 000
Sommaruniversitet5 388 000200 000 5 588 000
Sammanlagt 157 918 0006 500 000164 418 000

Statsunderstöden används till kvalitets- och utvecklingsfinansiering, understöd i form av studiesedlar och understöd för strukturell utveckling. Undervisnings- och kulturministeriet och de nationella organisationer som företräder läroanstalterna och huvudmännen inom fritt bildningsarbete kommer tillsammans överens om de mål som ligger till grund för kvalitets- och utvecklingsfinansieringen. Genom utvecklingsprogrammet och understöden förbättras möjligheterna för läroanstalterna för fritt bildningsarbete att utföra sitt uppdrag och stödja ett enhetligt samhälle, jämlikhet, förutsättningarna för ett livslångt lärande och medborgarsamhällets verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa utbildningstjänster för invandrare och för dem som löper risk att bli utslagna eller är i behov av studiemässig rehabilitering och på att bemöta de utbildningsbehov som följer av förändringar i åldersstrukturen.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut 82,60 euro/
undervisningstimme
Folkhögskolor296,25 euro/
studerandevecka
Studiecentraler 
  studiecirkelverksamhet4 euro/
studiecirkeltimme
  studieverksamhet106,87 euro/
undervisningstimme
Sommaruniversitet156,24 euro/
undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Engångsutgift-350
Övrig förändring18
Reformen av finansieringen av anläggningsprojekt308
Sammanlagt-24

2013 budget164 418 000
2012 budget164 442 000
2011 bokslut166 902 575

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 142 175 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 8 050 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 970. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att priset per enhet sänks i syfte att öka antalet kalkylerade studerandeårsverken.

Målet är att ca 19 280 personer år 2013 inleder yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till examen och att antalet studerande uppgår till ca 33 800. Av dessa avlägger ca 80 % yrkesexamen eller en del därav som fristående examen före utgången av 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsandel för driftskostnader134 125 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst)8 050 000
Sammanlagt 142 175 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-6 000
Annan förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)-4 600
Sammanlagt-10 600

2013 budget142 175 000
2012 I tilläggsb.2 000 000
2012 budget152 775 000
2011 bokslut148 339 128

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 494 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 9 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 435. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring: Avsikten är att anslaget också används för kompletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)92 716 000
— kommunal yrkesutbildning (9 680 * 7 032 €)68 073 000
— privat yrkesutbildning (3 330 * 7 398 €, inkl. moms)24 643 000
Kommunernas finansieringsandel -53 877 000
Tilläggsutbildning 
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 744 * 3 268,70 €)54 731 000
— övrig tilläggsutbildning (4 691 *2 360,73 €)11 074 000
— statsunderstöd för utveckling av subventionerad läroavtalsutbildning och annan utveckling (högst)850 000
— statsunderstöd för den förhöjda utbildningsersättningen5 000 000
— statsunderstöd för kompletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade (högst)4 000 000
Sammanlagt 114 494 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)-7 100
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-24 000
Förhöjd utbildningsersättning (samhällsgarantin)5 000
Sammanlagt-26 100

2013 budget114 494 000
2012 budget140 594 000
2011 bokslut131 081 928

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster, högst 2 000 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 2 530. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 530. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för sådan utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år utan utbildning på grundstadiet som ordnas vid läroanstalter eller i form av läraoavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter20 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning5 000 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster (högst)2 000 000
Sammanlagt 27 000 000

2013 budget27 000 000

51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 279 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandel är sammanlagt högst 268 940, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 13 000 studerandedagar.

Förklaring: Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 71,68 euro per studerandedag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-2 000
Sammanlagt-2 000

2013 budget19 279 000
2012 budget21 279 000
2011 bokslut20 432 834

(52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget308 000
2011 bokslut1 000 000

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring: Som ett led i genomförandet av utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet förnyas organisationsstrukturen för det fria bildningsarbetet i syfte att effektivisera samarbetet och resursanvändningen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral1 290 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet724 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu ry90 000
Sammanlagt 7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Engångsutgift-175
Sammanlagt-175

2013 budget7 266 000
2012 budget7 441 000
2011 bokslut8 670 000