Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
              20. Inlärning på arbetsplatsen
              21. Utvecklande av yrkesutbildningen
              30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. YrkesutbildningPDF-versio

Förklaring: Syftet med yrkesutbildningen är att stärka välmåendet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella omvärlden genom att höja befolkningens yrkeskompetens och stödja livslångt lärande och en arbetslivsorienterad innovationsverksamhet. Till de centrala målen hör att förbättra utbildningens kvalitet, dess överensstämmelse med arbetslivet och dess verkningsfullhet samt att höja statusen på yrkeskompetens och yrkeskunnighet. För att införa en utbildningsgaranti som en del av samhällsgarantin för unga och för att säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft krävs det att de ungas möjligheter att bli antagna till en utbildning, att flexibla utbildningsvägar och att den vuxna befolkningens möjligheter till vuxenutbildning tryggas. Med anslaget för genomförande av samhällsgarantin säkerställs att utbudet av grundläggande yrkesutbildning är tillräckligt. För genomförande av kompetensprogrammet för unga vuxna inriktas yrkesutbildningen så att det antal studerande som inleder utbildningen och hör till målgruppen stiger med 5 000.

Nätverket av utbildningsanordnare anpassas till den regionala befolkningsutvecklingen så att tillgången till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten tryggas i landets alla delar. Serviceförmågan inom yrkesutbildningen stärks och yrkesutbildningens struktur utvecklas även i fortsättningen med målet inställt på ett livskraftigt och fungerande nät av anordnare och verksamhetsställen.

Ett yrkesexamenssystem som svarar mot det förändrade kompetensbehovet i arbetslivet utvecklas genom en bättre överensstämmelse mellan examina och arbetslivet, och genom mera kompetensbaserade examina. Individualiseringen effektiviseras, förfaranden för att identifiera och godkänna tidigare inhämtade kunskaper utvecklas och genomförandet av individuella studie- och examensvägar stöds. Möjligheterna att genomföra delar av examina över examensgränserna utökas och möjligheterna för dem som är i arbetslivet att etappvis en examensdel i sänder avlägga examen främjas. Det primära målet med utbildning för unga och för dem som saknar yrkesexamen är att en hel examen ska avläggas. Ibruktagandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) bereds och det gäller alla yrkesexamina 2014.

Verksamhetens resultat

Det är nödvändigt att öka effektiviteten och produktiviteten inom yrkesutbildningssystemet. De krav som ställs på den kompetens som utbildningen ger ökar samtidigt som de individuella skillnaderna mellan de studerande blir allt större. Detta ökar behovet av flexibla studie- och examensvägar som utgår från studerandenas och arbetslivets behov samt mångsidiga stödåtgärder som stöder ett målinriktat lärande. En fungerande kvalitetsledning för utbildningsanordnarna ökar för sin del verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ett mål är att andelen studerande som avbryter en grundläggande yrkesutbildning ska sjunka till 7,5 % år 2013. Andelen var 9,1 % år 20101). Avsikten är att höja genomströmningsgraden till 63 % år 2013. År 2010 var den ungefär 60 %2). För att målen ska kunna nås fortsätter det program för att effektivisera utexamineringen från yrkesutbildning som inleddes 2011.

Utvecklingen av kvalitetsledningen i fråga om yrkesutbildningen fortsätter. Målet är att alla som anordnar yrkesutbildning ska ha ett fungerande system som stöder kvalitetsledningen och en kontinuerlig kvalitetshöjning senast 2015. Genom att utveckla kriterierna för kvalitetsledningssystemet, förfarandena för premiering av kvalitet och stödformerna för utveckling av kvaliteten kan utbildningsanordnarna i olika skeden av kvalitetsarbetet uppmuntras att kontinuerligt förbättra kvaliteten.

Möjligheterna för dem som avslutat grundstadiet och saknar examen på andra stadiet att bli antagna till grundläggande yrkesutbildning förbättras genom att grunderna för antagning av studerande revideras. Ansökan och antagning till utbildning effektiviseras genom att det elektroniska informationssystemet för ansökningar och utbildning på andra stadiet ses över så att det från och med 2014 också omfattar utbildningar som inte söks via den gemensamma elevansökan samt vuxenutbildning.

Finansieringen till dem som anordnar yrkesutbildning utvecklas så att den bildar en tydligare helhet än för närvarande och stöder uppnåendet av de mål som ställs på livslångt lärande, genomförandet av samhällsgarantin samt utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och resultat. Även systemet för styrning och reglering av yrkesutbildningen utvecklas så att det stöder ovannämnda mål.

Finansieringen till dem som anordnar yrkesutbildning revideras så att läroanstalterna premieras för utbildningens kvalitet och förbättring av kvaliteten. Målet är att bättre än hittills stödja utbildning av hela åldersklassen, förbättrad genomströmning i utbildningen, snabbare övergång till arbetslivet och godkännandet av tidigare inhämtade kunskaper.

Verksamhetens omfattning

Utbudet av grundläggande yrkesutbildning som syftar till att en hel examen avläggs dimensioneras så att hela den åldersklass som genomgått den grundläggande utbildningen kan beredas möjlighet till gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Inom den grundläggande yrkesutbildningen ska dessutom tillräckligt med studieplatser reserveras för dem som övergår från gymnasiet till yrkesutbildning, de unga som blivit utan yrkesexamen och dem som kommer från arbetslivet eller annars inte har hört till utbildningssystemet, i synnerhet vuxna utan yrkesexamen. Med anslaget för genomförande av samhällsgarantin utökas den grundläggande yrkesutbildningen i de regioner där det finns färre platser i proportion till de unga åldersklasserna med tyngdpunkten på metropolområdet och tillväxtcentrumen.

Antalet nya studerande och examina och antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen samt antalet utbildningsanordnare kommer uppskattningsvis att utvecklas enligt följande:

Nya studerande i utbildning som leder till eller förbereder för yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)1)

 2008
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Utbildning som leder till eller förbereder för grundexamen sammanlagt56 04060 31960 79561 00061 80062 200
— läroplansbaserad utbildning47 77450 16150 10550 00050 80051 200
— utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen8 26610 15810 69011 00011 00011 000

1) Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Studerande som avlagt yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)1)

 2008
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Grundexamina sammanlagt35 06736 93337 221 38 70040 50040 700
— avlagda examina inom den läroplansbaserade utbildningen31 42032 70032 97633 50035 00035 000
— grundexamina som avlagts i form av en fristående fristående examen3 6474 2334 2455 2005 5005 700

1) Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Antal studerande inom grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)1)

 2008
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Grundläggande utbildning sammanlagt138 843143 926149 202150 557151 800152 300
— varav specialundervisning18 10319 72820 91621 26421 50021 500
1. Läroplansbaserad utbildning sammanlagt124 824128 462131 940132 595133 600134 100
1.1. Utbildning som leder till grundexamen119 548122 405125 451126 055126 900127 300
1.2. Utbildningar som förbereder för grundläggande utbildning, sammanlagt5 2766 0576 4896 5406 7006 800
— varav orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (yrkesstart) 9691 2271 4661 5551 7001 750
— varav förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder2 5332 8352 9032 9062 9002 900
— varav utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare1 1941 4021 5701 5861 6501 700
— varav undervisning i huslig ekonomi581595550494450450
2. Utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen14 01915 46417 26217 96218 20018 200

1) Källa: statsandelssystemet. Antalet studerande är ett aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen (utbildning vid läroanstalter)1)

 2008
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Grundläggande utbildning sammanlagt136 847142 202147 038148 235149 430149 940
1. Kommunal yrkesutbildning119 257120 448117 367118 446119 520119 980
— varav kommuner som anordnare26 35628 18024 49523 85124 50031 150
— varav samkommuner som anordnare92 90192 26892 87294 59595 02088 830
2. Privat yrkesutbildning17 47221 63129 53629 64829 77029 820
3. Yrkesutbildning anordnad av staten118123135141140140

1) Källa: statsandelssystemet. Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen inom den grundläggande utbildningen vid läroanstalter baserar sig på ett vägt aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar (antalet studerande på våren multipliceras med 7 och antalet studerande på hösten med 5). Den andel studerande som överskrider maximiantalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning ingår inte i det antal studerande som ligger till grund för finansieringen.

Antal anordnare av grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter) 1)

 2008
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Alla anordnare sammanlagt167154144139137134
— kommuner som anordnare221815121111
— samkommuner som anordnare544639393836
— privata anordnare908989878786
— staten som anordnare av utbildning111111

1) Situationen i början av kalenderåret.

Av tabellen nedan framgår hur yrkesutbildningen indelas i olika delområden. Yrkesutbildningen finansieras förutom under detta kapitel även under momenten i kapitel 29.30, och därför anges i tabellen för respektive delområde det kapitel i budgeten i vilket anslaget ingår.

Yrkesutbildning

GrundutbildningTilläggsutbildning
Utbildning vid
läroanstalter
LäroavtalsutbildningUtbildning vid
läroanstalter
Läroavtalsutbildning
        
Läroplansbaserad utbildning 1)Utbildning som förbereder för fristående examenLäroplansbaserad utbildningUtbildning som förbereder för fristående examenUtbildning som leder till examenUtbildning som inte leder till examenUtbildning som leder till examenUtbildning som inte leder till examen
29.20 29.20 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30

1) Den läroplansbaserade utbildningen indelas i utbildning som leder till grundexamen och förberedande utbildningar. Förberedande utbildningar är förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 566 000 euro.

Anslaget får även användas till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning samt till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare.

Förklaring: Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2013 ska utbilda sammanlagt 3 600 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2013 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 500 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 5 700 och inom kursverksamheten 5 000.

Årsverken

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Sameområdets utbildningscentral63,167,46866
Centret för sjösäkerhetsutbildning20,722,02424
Sammanlagt 83,889,49290

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 9 5249 78510 066
Bruttoinkomster 1 8321 3001 500
Nettoutgifter 7 6928 4858 566
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 2 918  
— överförts till följande år 3 569  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar170
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)-22
Produktivitetsfrämjande åtgärder-67
Sammanlagt81

2013 budget8 566 000
2012 II tilläggsb.100 000
2012 budget8 485 000
2011 bokslut8 342 000

20. Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 026 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för finansiering av inlärning i arbetet och annan inlärning på arbetsplatsen samt för utveckling av utbildningen.


2013 budget3 026 000
2012 budget3 026 000
2011 bokslut3 026 000

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 339 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen och till betalning av understöd

2) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.


2013 budget1 339 000
2012 budget1 339 000
2011 bokslut1 364 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 723 774 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro

3) till understöd för försöksprojekten med utvidgad inlärning i arbetet, högst 1 000 000 euro

4) till understöd för stärkande av utvecklings- och serviceverksamheten i den yrkesinriktade specialundervisningen samt av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro

5) till understöd för att utveckla inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare, högst 961 000 euro

6) till understöd för programmet för en effektivisering av utexamineringen från yrkesutbildningen i syfte att påskynda studierna, högst 4 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)1 691 591 000
— kommunal yrkesutbildning (119 980 * 10 523,31 €)1 262 587 000
— privat yrkesutbildning (29 820 * 14 386,45 €, inkl. moms)429 004 000
Kommunernas finansieringsandel -981 701 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt1 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst)6 072 000
Försöksprojekten med utvidgad inlärning i arbetet (högst)1 000 000
Utvecklings- och serviceverksamhet i specialundervisning samt koppling till arbetslivet (högst)851 000
Utveckling och diversifiering av inlärningsmiljöerna (högst)961 000
Åtgärder för att påskynda studierna (programmet för en effektivisering av utexamineringen) (högst)4 000 000
Sammanlagt 723 774 000

Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som grund för fastställande av statsandelen är 11 137,20 euro per studerande.

I den uppskattning av kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår sammanlagt 2 601 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral och Räddningsinstitutet.

Anslag anvisas för uppnående av målen för kompetensprogrammet för unga vuxna. Målet är att öka antalet studerande som inleder utbildning och hör till målgruppen med 5 000.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförandet av samhällsgarantin13 000
Den temporära ökningen av antalet studerande upphör-5 047
Precisering av priset per enhet380
Justering av nivån på kompensationen för mervärdesskatt-4 000
Precisering av beräkningen av kommunernas finansieringsandel samt andra ändringar i bestämningsgrunderna1 335
Sammanlagt5 668

2013 budget723 774 000
2012 II tilläggsb.5 600 000
2012 budget718 106 000
2011 bokslut680 314 426