Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. Studentexamensnämndens omkostnader
              20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården
              30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
              34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader
              51. Statsunderstöd till organisationer
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen och till betalning av statsandelar för anläggningsprojekt som beviljats med stöd av lagen om finansiering och undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen, yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2013 får statsunderstöd beviljas för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 12 000 000 euro. Av statsunderstöden får högst 9 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas kan utrymmen byggas eller renoveras för uppskattningsvis 1 200 elever.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd som beviljas 2013  
— allmänbildande utbildning9 500 000
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats åren 2001—2012  
— understöd för projekt inom den allmänbildande utbildningen41 950 000
     räntor på efterfinansieringsposter5 140 000
— understöd för projekt inom yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna1 370 000
     räntor på efterfinansieringsposter40 000
Sammanlagt 58 000 000

De beviljade statsandelarna och statsunderstöden beräknas föranleda staten utgifter enligt följande (mn euro)

 20142015201620172018—
      
Statsunderstöd som beviljas 2013      
— allmänbildande läroanstalter-0,40,40,41,5
     räntor på efterfinansieringsposter--0,10,10,2
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats före 2013      
— allmänbildande läroanstalter38,734,029,024,024,0
     räntor på efterfinansieringsposter7,35,54,02,51,5
— yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor0,12----
     räntor på efterfinansieringsposter0,01    
Sammanlagt 46,2339,933,527,027,2

2013 budget58 000 000
2012 I tilläggsb.20 000 000
2012 budget58 000 000
2011 bokslut53 200 000